.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24-2-2017

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα   18.00΄ (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
                             
   
       Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο     4η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2017

2ο     Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αλμωπίας” προϋπολογισμού 112.320,00€  στο Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και εγγραφή της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του Δήμου.- 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017
3ο     Έγκριση Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης  με τίτλο: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας” η οποία εντάχθηκε με την αριθμ. 130/16-01-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και MIS 5003445 στο Ε.Π. “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020”


4ο     Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003445, στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”
5ο     Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής ή μη οφειλών
6ο    Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
7ο     Τροποποίηση της με αριθμ. 222/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό εκπροσώπων, για την διαχείριση με την εφαρμογή τους των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρούνται στις τράπεζες Εθνική, Alpha Bank και Πειραιώς.    
8ο      Τροποποίηση της με αριθμ. 25/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αναμόρφωση προϋπολογισμού – 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017.
9ο     Λήψη απόφασης για την διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης του πιλοτικού έργου:”Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου Αλμωπίας και σύνταξη μελετών” με αντικατάσταση του συμβατικού Δημοτικού Φωτισμού από νέο τεχνολογίας LED και εγκατάσταση συστήματος με δυνατότητες τηλεδιοίκησης και ελέγχου διαχείρισης φωτισμού (LMS)
10ο    Τροποποίηση της με αριθ. 240/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  με θέμα “Ανάκληση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βάσει της με αριθμ.32728/9-12-2016 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης”.
11ο    Λήψη απόφασης σε εφαρμογή του ν.4264/2014 σχετικά  με την ανανέωση  των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας
 12ο    Χορήγηση  ή μη αδειών κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πλανόδιους υπαίθριους παραγωγούς
13ο    Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βάσει της με αριθμ. 2811/7-2-2017 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης.
14ο    Ακύρωση Επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βάσει της με αριθμ. 3331/13-2-2017 εισήγησης του Τμήματος Τοπικής-Οικονομικής Ανάπτυξης.
15ο    Έγκριση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ.Μηλέας (πρώην σχολική περιουσία)
16ο    Παράταση υλοτομικών εργασιών στην συστάδα 9α του Δημοτικού Δάσους Προμάχων
17ο    Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Αριδαίας”
18ο    Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου “Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων ΔΕ Αριδαίας”
19ο    Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου “Ασφαλτόστρωση ΔΕ Εξαπλατάνου”
20ο    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Αετοχωρίου”
21ο    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ελαιοχρωματισμοί Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων Μαθητικής Εστίας”
22ο    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή Δικτύου ομβρίων υδάτων Πιπεριάς, Όρμας, Αριδαίας”
23ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
“Ασφαλτοστρώσεις οδών Έδρας και ΤΚ”
24ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου
“Κατασκευή σωληνωτού δικτύου στη θέση Μπέλιτσα Όρμας”

     -3-  
 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments