..

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟ 2018

 

 

Ποιές είναι οι οδηγίες που δίνει στον φοροελεγκτικό μηχανισμό η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή

Μπαράζ σαρωτικών φορολογικών ελέγχων, σε μεγάλες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις προγραμμάτισε  για το 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, τέθηκαν ήδη οι ελεγκτικοί στόχοι για το 2018, που αφορούν στη διενέργεια 24.750 ελέγχων, από όλες τις υπηρεσίες του φοροελεγκτικού μηχανισμού.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), καθώς και τις ΔΟΥ, που ελέγχουν τις μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι 17.500 έλεγχοι θα αφορούν υποθέσεις που ανάγονται σε φορολογικά έτη της τελευταίας πενταετίας (2012 - 2017) και 13.000 έλεγχοι θα αφορούν σε υποθέσεις της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Κριτήριο με μεγαλύτερη βαρύτητα φαίνεται να είναι η υψηλή πιθανότητα είσπραξης έναντι της υψηλής βεβαίωσης. Η γενική κατεύθυνση αφορά στην αξιολόγηση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου και την προτεραιοποίηση αυτών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, με βάσει αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. 

Με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, προσδιορίζονται οι ελεγκτικοί στόχοι. Το μοντέλο βασίζεται στον εντοπισμό, στην ανάλυση και στην εκτίμηση κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από τη μη διενέργεια αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.

Πρώτοι στόχοι των ελέγχων της νέας χρονιάς, θα είναι:

- Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων

- Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

- Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και του προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.

- Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.

- Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, διενέργεια ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης.

Η απόφαση

Το πλήρες κείμενο της απόφασης του διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή είναι το ακόλουθο:

1. Το έτος 2018 θα διενεργηθούν είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιοι πενήντα (24.750) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ. ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ.

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments