..

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Π.Μ.Σ) µε θέµα: «∆ηµόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ µε Νέες Τεχνολογίες» «Master of Arts – Public Relations and Marketing with New Technologies»
Τα Τµήµατα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και ∆ιεθνούς Εµπορίου του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας οργανώνουν.....

16/2/17

 

Σχόλια - Facebook Comments