Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τη διασύνδεση των ταμειακών στο  Taxisnet.Σειρά ερωτήσεων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την διασύνδεση των ταμειακών στο  Taxisnet  απάντησε η ΑΑΔΕ.
 
Οι ερωτήσεις έγιναν από τον ανεξάρτητο βουλευτή κ. Θ. Θεοχάρη και οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ είναι οι ακόλουθες:
 
Αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με τις διατάξεις  των άρθρων 14 και 15 του ν.4308/2014, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, ορίζεται η δυνατότητα των οντοτήτων να εκδίδουν τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή και επιπλέον τίθενται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων.
 
Συνεπώς, η ηλεκτρονική τιμολόγηση εφαρμόζεται ήδη στην  έκδοση των παραστατικών πωλήσεων ως δυνατότητα επιλογής  της οντότητας για τη μέθοδο έκδοσης των παραστατικών της, σε  συμφωνία και με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2006/112/ΕΕ.
 
Σημειώνεται ότι ειδικά όσον αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών  τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, επίκειται  έως την 27η Νοεμβρίου 2018 η ενσωμάτωση των διατάξεων  της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου, για την οποία έχει ήδη συσταθεί και συγκροτηθεί σχετική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 
Αναφορικά με τη διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών  μηχανισμών με τις πληροφοριακές υποδομές της Α.Α.Δ.Ε., το  ζήτημα αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων  των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 20 του ν.3842/2010,  όπως ισχύει, σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, σε βάση  δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.
 
Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του μέτρου βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, κατά το μέρος αρμοδιότητας έκαστης συναρμόδιας υπηρεσίας, για την έκδοση σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τον καθορισμό της έκτασης εφαρμογής, των εξαιρέσεων και των ειδικότερων υποχρεώσεων για την εφαρμογή του μέτρου αυτού, καθώς και Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως προς τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων.
 
Προκειμένου να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση με  αποδοτικό τρόπο και αποσκοπώντας στην μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, στο άρθρο 74 παράγραφος 2 του ν.4446/2016 προβλέπεται ότι:
«Με απόφαση του Υπουργού  Οικονομικών καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα  των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται με την χρήση υπηρεσιών των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης».
 
Με βάση τα ανωτέρω, οι συναρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζονται την έκδοση της σχετικής κανονιστικής απόφασης.