....

ΑΝΑΣΑ ΠΕΛΛΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 (Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

Η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων των Δήμων αποτελεί σημαντική παράμετρο της δημόσιας ασφάλειας

δεδομένου ότι μέσω αυτής της διαδικασίας οι δημότες λαμβάνουν γνώση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του  Δήμου και όχι αυτής που εμφανίζεται στα προεκλογικά μπαλκόνια. Επομένως, η δημόσια αναφορά στην οικονομική κατάσταση του Δήμου Πέλλας αποτελεί καθήκον των δημοτικών παρατάξεων.

Η δημοτική κίνηση «ΑΝ.Α.Σ.Α. Πέλλας» έχοντας πλήρη συναίσθηση ότι καλός δημότης είναι ο πληροφορημένος δημότης δίνει στη δημοσιότητα την επιστημονική ανάλυση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης 2013 (1/1-31/12/2013) με τρόπο απλό και κατανοητό έτσι ώστε να γνωρίζουν οι δημότες πώς διαχειρίζεται η δημοτική αρχή το δημόσιο χρήμα.

Προκειμένου να μην υπάρξει καμία αμφισβήτηση των αναφορών μας, αυτές περιορίζονται στα σχόλια των ορκωτών ελεγκτών τους οποίους ο Δήμος Πέλλας κάθε χρόνο πληρώνει για να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις και να συντάξουν τα πορίσματά τους και, άρα, έχουν κάθε λόγο η κρίση τους να είναι επιεικής για τον εργοδότη τους που είναι ο Δήμος Πέλλας, τηρουμένων βέβαια και των υποχρεώσεών τους απέναντι στο νομοθέτη.

Στην περίπτωση του Δήμου Πέλλας και για τρίτη συνεχή χρονιά οι ελεγκτές εκφράζουν επιφυλάξεις για τα οικονομικά στοιχεία του, όπως αυτά εμφανίζονται στις δημόσιες καταστάσεις, επιφυλάξεις τις οποίες στηρίζουν σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ορισμένες από τις οποίες κρίνουμε σκόπιμο να σχολιάσουμε:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 (διαχειριστική χρήση 1/1-31/12/2013)

1.    Από την έναρξη του Καλλικρατικού Δήμου (2011) και μέχρι την 31.12.2013 υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία ή έλλειψη πρόθεσης του Δήμου Πέλλας να καταγράψει την ακίνητη περιουσία του και, κατά συνέπεια, υπάρχει σοβαρή εκκρεμότητα με την εκτίμηση της πραγματικής αξίας των ακινήτων του Δήμου Πέλλας η οποία, κατά την άποψή μας, οφείλεται είτε σε διοικητική αδυναμία είτε σε μη ομολογημένη πρόθεση με σκοπό να εξωραΐσει την εικόνα του Δήμου όσον αφορά στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

2.    Ο Δήμος Πέλλας στις 31.12.2013 σύμφωνα με το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών εμφανίζει απαιτήσεις σε καθυστέρηση (δημότες και διάφοροι τρίτοι που δεν πληρώνουν) περίπου € 4.800.000 (τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες), δηλαδή το 1/3 περίπου των συνολικών ετήσιων εσόδων του Δήμου είναι σε καθυστέρηση. Η νομοθετική υποχρέωση του Δήμου να δημιουργήσει προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων δεν εφαρμόστηκε δεδομένου ότι οι ζημίες του Δήμου Πέλλας θα ήταν ισόποσα μεγαλύτερες και, άρα, τα ίδια κεφάλαιά του ισόποσα μικρότερα. Έτσι, η εικόνα του Δήμου Πέλλας θα ήταν πολύ χειρότερη λόγω αυξημένων κατά € 1.700.000 ελλειμμάτων.

3.    Σε βάρος του Δήμου Πέλλας εκκρεμούν αγωγές ύψους € 7.250.000,- (πιθανόν από προμηθευτές, εργολάβους αλλά και εργαζόμενους) τις οποίες ο Δήμος Πέλλας θα υποχρεωθεί να πληρώσει μόλις τελεσιδικήσουν.

Οι σημερινοί εγκέφαλοι του Δήμου Πέλλας κρύβουν σκόπιμα και επιμελώς το πρόβλημα κάτω από το χαλί μόνο και μόνο για να δίνουν την εντύπωση ότι όλα βαίνουν καλώς.

Εδώ υπάρχει ένα μέγιστο πολιτικό και νομικό ζήτημα.

Το νομικό ζήτημα είναι ότι ο Δήμος μη εμφανίζοντας τις επιβαλλόμενες από το νόμο προβλέψεις στις οικονομικές του καταστάσεις και προκειμένου να δείξει στους δημότες εικόνα οικονομικής ευρωστίας, παρανομεί.

Το πολιτικό ζήτημα είναι σαφέστατα η στάση υποτέλειας μιας δεξιάς δημοτικής αρχής σε μια δεξιά κυβέρνηση.

Εάν ο Δήμος Πέλλας εφάρμοζε τον νόμο, θα εμφάνιζε πολύ μεγαλύτερες ζημίες από τις σημερινές και αυτό θα είχε ως συνέπεια να θέσει την κυβέρνηση προ των ευθυνών της και των υποχρεώσεών της απέναντι στο Δήμο και στους δημότες.

Καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση ότι τα οικονομικά του Δήμου Πέλλας είναι καλά και ο Δήμος πλεονασματικός, όλοι κοιμούνται ήσυχοι (οι εξαπατημένοι δημότες, η κυβέρνηση που δε χρειάζεται να στηρίξει το Δήμο, αλλά και ο Δήμαρχος που εμφανίζεται επιτυχημένος).

4.    Υπάρχουν έργα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Πέλλας τα οποία δεν έχουν παραδοθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.Π. με αποτέλεσμα η συμμετοχή του Δήμου Πέλλας στην Δ.Ε.Υ.Α.Π. να εμφανίζεται αυξημένη κατά € 1.413.000,-, ενώ δεν έχουν παραληφθεί μέχρι 31.12.2013 έργα της πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Κρύας βρύσης. Να υποθέσουμε ότι υπάρχει σοβαρός πολιτικός λόγος που δεν παραλήφθηκαν ακόμη αυτά τα έργα και γιατί δεν απαντήθηκε η σχετική αναφορά μας στο δημοτικό συμβούλιο;

Νέα αθροίσματα και συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τους αριθμούς και με βάση ΜΟΝΟ τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών θα έπρεπε να αναμορφώσουμε το κονδύλιο «έλλειμμα χρήσεως» στον ισολογισμό της 31.12.2013 του Δήμου Πέλλας ως εξής:

- Εμφανιζόμενο έλλειμμα χρήσεως της 31/12/2013                -€ 2.150.572,58

(το παραπάνω έλλειμμα χρήσης είναι καταγεγραμμένο στον ισολογισμό)

- Παρατήρηση ορκωτών ελεγκτών αριθ. 4                                   -€ 1.700.000,00

- Παρατήρηση ορκωτών ελεγκτών αριθ. 5                                      -€ 250.000,00

- Παρατήρηση ορκωτών ελεγκτών αριθ. 6                                   -€ 1.413.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                  -€ 5.513.572,58

Πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και 58 λ. χωρίς να υπολογίσουμε τις άλλες παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι αδυνατούν να προσδιορίσουν τα ποσά που έπρεπε να αφαιρεθούν από τα ίδια κεφάλαια του Δήμου μέσω των ελλειμμάτων τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων (παρατηρήσεις υπ’ αριθ. 1, 2, 3 ,5, 6, 7 και 8) και των οποίων το ύψος μπορεί να επιδράσει καθοριστικά στη γενική οικονομική κατάσταση του Δήμου Πέλλας.

Εάν σε αυτό τα έλλειμμα προσθέσουμε και τα ελλείμματα των προηγούμενων χρήσεων τα οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό και είναι € 1.806.116,69, τότε το προσδιορισμένο από τους ορκωτούς ελεγκτές συνολικό έλλειμμα του Δήμου Πέλλας φτάνει στο ποσό των € 7.319.689,27 (επτά εκατομμύρια τριακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και 27 λ.).

Σύγκριση ισολογισμών 2012 – 2013

Εάν τώρα προχωρήσουμε σε σύγκριση δύο διαδοχικών ισολογισμών (2013 και 2012), τα συμπεράσματα είναι ακόμη πιο ενδιαφέροντα:

1.    Πάγια περιουσιακά στοιχεία:

Στον λογαριασμό αυτό και στο κονδύλιο «αξία κτήσης» εμφανίζονται όλες οι νέες δαπάνες που αφορούν σε πάγιες εγκαταστάσεις μεταξύ των οποίων και τα δημοτικά έργα που έχουν παραληφθεί. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως η συνολική διαφορά του 2012 με το 2013 είναι μόλις € 2.094.381,47, δηλαδή εάν συμπεριλάβουμε για το 2013 όλα τα δημοτικά έργα και τις δαπάνες για συντηρήσεις κτιρίων, έπιπλα, εξοπλισμό κλπ., το ποσόν μόλις που ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από πλευράς έργων δεν κινείται τίποτα. Πού θα βρει σε μια πενταετία ο Δήμαρχος τα εξήντα εκατομμύρια που εξήγγειλε προεκλογικά;

2.    Ίδια κεφάλαια:

Στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων διαπιστώνουμε πως ο Δήμος Πέλλας κάθε χρόνο παράγει καινούργια ελλείμματα. Π.χ. το 2011 παρουσίασε έλλειμμα € 506.367,05,-, το 2012 παρουσίασε καινούργιο έλλειμμα € 1.299.749,64, ενώ το 2012 ξεπερνώντας κάθε έννοια χρηστής διαχείρισης εμφανίζει καινούργιο και ακόμη μεγαλύτερο έλλειμμα € 2.150.572,58. Αθροιστικά τα ελλείμματα των τριών τελευταίων χρόνων είναι (σύμφωνα πάντα με τον επίσημο ισολογισμό) € 3.956,689,27.- Πού είναι λοιπόν ο πλεονασματικός Δήμος που παρουσίασε προεκλογικά ο κ. Δήμαρχος;

3.    Δάνεια Τραπεζών:

Στους λογαριασμούς δανείων βλέπουμε ότι ο Δήμος Πέλλας χρωστάει συνολικά σε δάνεια € 7.188.638,47, από τα οποία εξυπηρετεί μόνο το δάνειο του ταμιευτηρίου. Τα υπόλοιπα παραμένουν απλήρωτα. Εάν έχει κάνει ρύθμιση στα άλλα δάνεια και δεν καταβάλλει τις δόσεις, αυτό δε σημαίνει ότι οι δημότες δεν επιβαρύνονται με τόκους για το υπολειπόμενο κεφάλαιο που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο και φτάνει στο ύψος των € 5.306.429,13.

4.    Προμηθευτές:

Εδώ ο Δήμος Πέλλας φαίνεται προσωρινά ευνοημένος. Οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές μειώθηκαν από € 11.006.116,47.- σε € 5.482.669,11.- Αυτό σημαίνει ότι πληρώθηκαν χρήματα σε προμηθευτές και εργολάβους. Ωστόσο, η ιστορία περιπλέκεται επειδή αφορά στα € 10.000.000.- που πήρε ο Δήμος προεκλογικά από την κυβέρνηση και η οποία τα αφαιρεί σταδιακά από τους ετήσιους πάγιους πόρους που όφειλε να αποδώσει στον Δήμο μας. Έτσι λοιπόν, αφού ευνοήθηκε προεκλογικά ο κ. Δήμαρχος για να ξανακερδίσει τις εκλογές, τώρα έρχεται ο λογαριασμός στους δημότες, οι οποίοι κάθε χρόνο και μέχρι να εξοφληθούν τα δέκα εκατομμύρια θα στερούνται κονδυλίων για τις κοινωνικές τους, και όχι μόνο, ανάγκες.

5.    Αποτελέσματα χρήσης:

Στον λογαριασμό αυτόν διαπιστώνουμε ότι το έλλειμμα του Δήμου Πέλλας δεν είναι κάποιο έλλειμμα που προέκυψε φέτος (έκτακτο) και δεν θα ξανασυμβεί. Είναι ένα έλλειμμα που παράγεται κάθε χρόνο και μάλιστα κάθε επόμενη χρονιά είναι και χειρότερη. Έτσι, βλέπουμε το Δήμο Πέλλας να παρουσιάζει έλλειμμα το 2011 € 506.367,05.-, το 2012 € 1.299.749,64 και το 2013 2.150.572,58. Κάθε χρονιά το καινούργιο έλλειμμα προστίθεται στην προηγούμενη επειδή είναι καινούργιο και κάθε χρονιά είναι όλο και μεγαλύτερο. Παρά τις τακτικές και έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις καθώς και τις επιχορηγήσεις επενδύσεων (σπάνιο και ισχνό είδος τελευταία) προκύπτουν καινούργια ελλείμματα. Οι όποιες πετσοκομμένες τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις όχι μόνο δεν υποστηρίζουν έναν οικονομικό προγραμματισμό με κοινωνικό προσανατολισμό, αλλά αντίθετα κατανέμονται με κάποια πολύ συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια και από κει και μετά αφήνονται οι Δήμοι στην τύχη τους να παράγουν καινούργια ελλείμματα.

Λίγα λόγια για τους δείκτες οικονομικής ευρωστίας του Δήμου Πέλλας

Οι δείκτες αξιολόγησης του βαθμού υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πέλλας οι οποίοι αποτελούν ένδειξη της ικανότητας Δήμου να καταρτίζει και να υλοποιεί µε ακρίβεια και συνέπεια τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα είναι ακόμη μια σοβαρή παράμετρος ενδεικτική της προχειρότητας με την οποία λειτουργεί η δημοτική αρχή.

Έτσι, διαπιστώνουμε πως ο Δήμος Πέλλας το 2013 έχει ενταλθέντα έσοδα μόλις το 39,29% των προϋπολογισθέντων, ενώ τα βεβαιωθέντα έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα μόλις που αγγίζουν το 45,06%.

Επίσης, ο δείκτης λειτουργικής αυτονομίας ο οποίος αντανακλά την ικανότητα ενός Ο.Τ.Α. να προγραμματίζει τις οικονομικές του υποχρεώσεις µε βάση τοπικές πηγές εσόδων υπογραμμίζει την έντονη αδυναμία του Δήμου Πέλλας να έχει σταθερά έσοδα, επειδή μόλις το 41% των συνολικών εσόδων είναι τακτικά ενώ το 59% αφορά σε επιχορηγήσεις. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι όσο αυξάνονται τα σταθερά έσοδα του Δήμου, τόσο αποδυναμώνεται η εξάρτησή του από τις τακτικές επιχορηγήσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Είναι, επίσης, εύκολα αντιληπτό ότι η πολιτική υποταγής του κ. Δημάρχου σε μια κεντρική εξουσία η οποία μεταφέρει αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς τη μεταφορά ανάλογων σταθερών πόρων αποτελεί σχέδιο οικονομικής αυτοκτονίας του Δήμου Πέλλας και δραματικής μείωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών. Θυμίζουμε ότι στο άρθρο 102 του Συντάγματος η έννοια της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ορίζεται, όχι µόνο ως υποχρέωση, αλλά και ως ανάγκη για την λειτουργία μιας αυτόνομης τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τελευταία αλλά σημαντική παρατήρηση αφορά στη σχέση των τακτικών εσόδων με το κόστος απασχόλησης. Εκεί διαπιστώνουμε ότι τα τακτικά έσοδα του Δήμου Πέλλας μόλις και μετά βίας καλύπτουν το μισθολογικό του κόστος. Έτσι, με έναν Δήμο Πέλλας ο οποίος χρησιμοποιεί το σύνολο των τακτικών του εσόδων για να συντηρεί ένα δυσκίνητο σύστημα παροχής αμφίβολων υπηρεσιών έχουμε έναν Δήμαρχο ο οποίος αντί να ασχοληθεί με την αύξηση των τακτικών εσόδων και κατά συνέπεια την αύξηση της κοινωνικής ανταποδοτικότητας του Δήμου Πέλλας, κομπάζει για ανύπαρκτα «νοικοκυρέματα».

Η συνολική εικόνα του Δήμου Πέλλας είναι η κατάληξη ενός πολιτικού σχεδιασμού ο οποίος αφαιρεί εξουσία από την πολιτική και την αποδίδει στην οικονομία. Είναι, δηλαδή, μια καινούργια «φιλοσοφία» (νεοφιλελευθερισμός), όπου τον πρώτο λόγο δεν τον έχει η πολιτική, αλλά η οικονομία. Είναι αυτό που με θέρμη υποστήριξε ο κ. Δήμαρχος στο δημοτικό συμβούλιο ότι οι Δήμοι πρέπει να λειτουργούν ως επιχειρήσεις και να συνεργάζονται με επιχειρήσεις. Μόνο που η επιχείρηση της οποίας έχει την ευθύνη ο Δήμαρχος Πέλλας βουλιάζει κάθε χρόνο στα ελλείμματα που ο ίδιος δημιουργεί με το να υπακούει σε πολιτικές οικονομικού στραγγαλισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης τις οποίες εφαρμόζει με συνέπεια σε βάρος των δημοτών του Δήμου Πέλλας.-

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments