....

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (ESOX LUCIUS) ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ! (ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

Με σχετικά έγγραφα των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε Πέλλας και Π.Ε. Φλώρινας απαγορεύτηκε απόλυτα η αλιεία της τούρνας (Esox lucius επαγγελματικά και ερασιτεχνικά, 

με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο και όλο αυτό για την προστασία της αναπαραγωγής της στη λίμνη Βεγορίτιδα και σε όλα τα ρέοντα ύδατα που καταλήγουν σε αυτή, κατά το χρονικό διάστημα από 16η  Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, έως και 20η Μαρτίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.

 

Σ

Ιδιο σχετικό έγγραφο εκδόθηκε από από την Π.Ε. Φλώρινας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Φλώρινα 14 / 02 / 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                              Αρ.  Πρωτ.: 25757 / 2677

ΓΕΝΙΚΗ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ                                           

ΑΓΡ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  &  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   &  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ         

ΤΜΗΜΑ  ΑΛΙΕΙΑΣ                                                                             

 

Θέμα : « Απαγόρευση αλιείας της τούρνας (Esox lucius) για την προστασία της αναπαραγωγή της στη λίμνη Βεγορίτιδα καθώς και σε όλα τα ρέοντα ύδατα που εκβάλλουν σε αυτή ».

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Το Ν.Δ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/1992 περί «ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νομικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
 2. Το Β.Δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών»
 3. Το Π.Δ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των προϊσταμένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες»
 4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
 5. Το Ν. 2503/1997 περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
 6. Την  εφαρμογή  του  ν. 3852/2010 « Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης »
 7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
 8. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής του είδους για  τη  διατήρηση  των  ιχθυο-αποθεμάτων  στις  τοπικές  λίμνες.
 9. την υπ’ αριθ. 55184(182) / 13-02-2017 έκθεση σκοπιμότητας απαγόρευσης αλιείας της τούρνας στη λίμνη Βεγορίτιδα από τον αρμόδιο ιχθυολόγο – βιολόγο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 10. την υπ’ αριθ. 131/06-02-2017 εισήγηση του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας περί κατεπείγουσας προστασίας της αναπαραγωγής του είδους Τούρνα
 11. την υπ’ αριθ. 3739/14-02-2017

 

Αποφασίζουμε

 

      Απαγορεύουμε απόλυτα την επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία τούρνας (Esox lucius), με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής της στη λίμνη Βεγορίτιδα και σε όλα τα ρέοντα ύδατα που καταλήγουν σε αυτή, κατά το χρονικό διάστημα από 16η  Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, έως και 20η Μαρτίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

 

Την εφαρμογή και τήρηση της παρούσας αναθέτουμε στη  Δημοτική  Αστυνομία,  όπου  υπάρχει  Υπηρεσία  σε  λειτουργία,  στις Αστυνομικές Αρχές και τη Δ/νση  Δασών  των  Π.Ε.  για τις περιοχές που έχουν αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.

 

Ο      ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ      

              ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments