....

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΜΕΧΡΙ 30/6/2012, ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Λιγότερα έγγραφα για τους κτηνοτρόφους, που κατέθεσαν στις Περιφέρειες αιτήσεις, μέχρι τις 30/6/2012, για νομιμοποίηση αυθαίρετων κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων, που είχαν ανεγερθεί μέχρι 20/3/2003, αλλά δεν

νομιμοποιήθηκαν και θα πρέπει να καταθέσουν ξανά τον φάκελο, σύμφωνα με τον Νόμο 4178/2013, έφερε νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε στην τροπολογία, στο άρθρο 63, του πολυνομοσχεδίου του ΥπΑΑΤ, που από το βράδυ της Δευτέρας (27/1/2014), αποτελεί νόμο του κράτους. Οι κτηνοτρόφοι, με τη βελτίωση της τροπολογίας, δεν θα είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν στον φάκελο την τεχνική έκθεση μηχανικού, εφόσον υπάρχει ήδη στο φάκελο διάγραμμα κάλυψης και βεβαίωση στατικής επάρκειας (όπου αυτή απαιτείται), καθώς και το παράβολο των 300 ευρώ. Αυτό που χρειάζεται να καταθέσουν είναι η αίτηση και το αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από το μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα στο πολυνομοσχέδιο προστέθηκε η παράγραφος που αναφέρει τα εξής: «Φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που έχουν υποβάλλει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μέχρι και την 30/6/2012, στα πλαίσια του άρθρου 4 του νόμου 3399/2005 (Α’ 89), που καταργήθηκε, ανεξαρτήτως αν συμπλήρωσαν τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις του φακέλου τους μετά την ημερομηνία αυτή, υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 23 του νόμου 4178/2013 (Α’ 174), χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης της τεχνικής έκθεσης μηχανικού, εφόσον υπάρχει ήδη στο φάκελο διάγραμμα κάλυψης και βεβαίωση στατικής επάρκειας, όπου αυτή απαιτείται, καθώς και χωρίς την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ».

Να θυμίσουμε ότι η παράγραφος 13 του Νόμου 4178/2013 του ΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι «στη ρύθμιση αυτή δύνανται να υπαχθούν οι αυθαίρετες κατασκευές των κτηνοτροφικών - σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ), μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου χωρίς την καταβολή προστίμου, αφού υποβάλλουν:
α) Αίτηση
β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από το μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων.
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων.
δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ».

Το ΥΠΕΚΑ δίνει προθεσμία στους κτηνοτρόφους, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2015, για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το Νόμο 4178/2013.

Διαβάστε το νόμο 4178/2013

Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr

http://www.agrotypos.gr/

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments