....

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για τους συντελεστές ΦΠΑ στην εστίαση και τις πρόσφατες αλλαγές στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η εγκύκλιος Ε.2002 με θέμα   «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45 και 53 του ν. 5073/2023 (Α' 204) αναφορικά με τον φόρο κατανάλωσης σε ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό και την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες, αντίστοιχα, του άρθρου 102 του ν. 5079/2023 ( Α’ 215) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά και τη μεταβατική διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α. καθώς και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

Ι. Επί του άρθρου 53 του ν. 5073/2023 και του άρθρου 102 του ν. 5079/2023

1. Κεφάλαιο Α' «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Α. Με τις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 11 του άρθρου 53 του ν. 5073/2023 καθορίζεται η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, και πέραν της ισχύουσας καταληκτικής ημερομηνίας 31.12.2023, κατά περίπτωση, και χωρίς να τίθεται νεότερη ημερομηνία λήξης αυτών ως ακολούθως:

α) με την παρ. 1, εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ μηδέν (0%) στα εμβόλια για τον Covid-19. Πιο συγκεκριμένα παρατείνεται η εφαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ μηδέν (0%), για τα εμβόλια της ΔΚ ΕΧ 3002 κατά του κορωνοϊού COVID-19, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., ν. 2859/2000).

β) με την παρ. 2, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) στα φίλτρα και στις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης της ΔΚ ΕΧ 9018 (παρ. 47 του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., ν. 2859/2000).

γ) με την παρ. 4, εφαρμόζεται, μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλόγων ή αρχαιοτήτων των ΔΚ 9701, 9702, 9703, 9704, 9705 και 9706 και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας (παρ. 52 & 53 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., ν. 2859/2000).

δ) με την παρ. 5, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%), στους απινιδωτές της ΔΚ ΕΧ 9018 (παρ. 54 του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., ν. 2859/2000)

ε) με την παρ. 11, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ έξι (6%), στα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής (μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική) των ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ

4015, ΕΧ 4818, ΕΧ 6307, στο σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή των ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402, στα αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα των ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824, στην αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη της ΔΚ ΕΧ 2207 η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών και την καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95% της ΔΚ ΕΧ2207, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (ΑΖ 281) (παρ. 50 του Κεφαλαίου Α'του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. - ν. 2859/2000).

Β. Με την παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 5073/2023, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 51 του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 προκειμένου μετά και την δημοσίευση του νόμου αυτού να παραταθεί, η υπαγωγή στον μειωμένο συντέλεση ΦΠΑ δεκατρία (13%) μόνο για τον καφέ, το κακάο, το τσάι, το χαμομήλι, λοιπά αφεψήματα της ΔΚ ΕΧ 2202, μέχρι και την 30ή.06.2024.

Ωστόσο, αντικαταστάθηκε εκ νέου η παρ. 51 του Κεφαλαίου ΑΖ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ με την παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 5079/2023 (ΑΖ 215), και τα μη αλκοολούχα ποτά ΔΚ ΕΧ 2202 και τα αεριούχα νερά της ΔΚ ΕΧ 2201 υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία (13%), με αναδρομική ισχύ από την 11η Δεκέμβριου 2023 και χωρίς ημερομηνία λήξης. 

Ως προς τη δασμολογική κατάταξη των ΔΚ 2201 και ΔΚ 2202 εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. Ε. 2080/05-06-2020 εγκύκλιο Διοικητή ΑΑΔΕ.

Γ. Τέλος, για λόγους πληρέστερης κατανόησης αναφέρουμε ότι η ένδειξη «ΕΧ» σε ορισμένες δασμολογικές κλάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σημαίνει ότι σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται αποκλειστικά τα είδη που κατονομάζονται αναλυτικά στην εκάστοτε παράγραφο του Παραρτήματος ΙΙΙ, και όχι όλα ανεξαιρέτως τα είδη που υπάγονται στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση του Κοινού Δασμολογίου, σύμφωνα με το κείμενο αυτής. Με άλλα λόγια, η ένδειξη «ΕΧ» περιορίζει το εύρος της δασμολογικής κλάσης δίπλα από την οποία αναγράφεται, όσον αφορά την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα μόνο είδη από αυτά τα οποία υπάγονται στην εν λόγω κλάση.

2. Κεφάλαιο Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ

Με τις παραγράφους 6-10 του άρθρου 53 του ν. 5073/2023 επήλθαν τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο ΒΖ «Υπηρεσίες», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. και ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

• Με την παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 5073/2023, στην παρ. 1α του Κεφαλαίου Β' «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1α διαμορφώνεται ως εξής:

«1α. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους. Στη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους που πραγματοποιείται με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης οχήματα (ΤΑΞΙ), ο μειωμένος συντελεστής του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται έως την 30ή Ιουνίου 2024».

Συνεπώς, η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους παρατείνεται και πέραν της 31.12.2023 και μάλιστα χωρίς χρονικό περιορισμό, ενώ, περιοριστικά στην μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους που πραγματοποιείται με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης οχήματα (ΤΑΞΙ), ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% εφαρμόζεται έως και 30.6.2024.

• Με την παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 5073/2023, τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α' 17), ώστε η υπαγωγή των εισιτηρίων ζωολογικών κήπων στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) να εφαρμόζεται και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Το άρθρο 36, περί υπαγωγής σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) των εισιτηρίων για ζωολογικούς κήπους ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος».

Συνεπώς, η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για τους ζωολογικούς κήπους που προβλέπεται στην παρ. 1γ του Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α παρατείνεται και πέραν της 31.12.2023, χωρίς χρονικό περιορισμό.

• Με την παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 5073/2023, τροποποιείται η παρ. 1δ του Κεφαλαίου Β' «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., ώστε τα εισιτήρια κινηματογράφων να υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023, και η παρ. 1δ διαμορφώνεται ως εξής:

«1δ. Εισιτήρια κινηματογράφων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%)».

Συνεπώς, στα εισιτήρια κινηματογράφων εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 6% και πέραν της ισχύουσας καταληκτικής ημερομηνίας στις 31-12-2023, χωρίς χρονικό περιορισμό.

• Με την παρ. 9 του άρθρου 53 του ν. 5073/2023, η παρ. 6 του Κεφαλαίου Β' «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων. Ο μειωμένος συντελεστής του προηγουμένου εδάφιου εφαρμόζεται κατ' εξαίρεση έως και την 30ή Ιουνίου 2024 στη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων».

Επιπλέον, με την παράγραφο 2 του άρθρου 102 του ν. 5079/2023 ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από την 11η Δεκεμβρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 εφαρμόζεται το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. περί υπαγωγής αγαθών και υπηρεσιών στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α'104).

Συνεπώς, έως 31.12.2023 στη διάθεση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4690/2020, ενώ, από 1.1.2024 και εφεξής στη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ (24%) με εξαίρεση τη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων στην διάθεση των οποίων εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 13% έως την 30ή.6.2024.

Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε ότι αφορά στα αλκοολούχα και μη ποτά, χυμούς και ροφήματα, από 1.1.2024 οι επιτόπιες καταναλώσεις τους υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 24%, όπως και οι παραδόσεις σε «πακέτο» των αλκοολούχων ποτών, ενώ η παράδοση σε «πακέτο» των μη αλκοολούχων ποτών, χυμών, τυποποιημένων και μη και ροφημάτων, υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%. Ωστόσο, στη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 13% έως και την 30ή.6.2024, ανεξάρτητα εάν αυτά καταναλώνονται επιτοπίως ή παραδίδονται σε «πακέτο».

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις εστίασης θα πρέπει να χρεώνουν διακριτά τα είδη αυτά βάσει του συντελεστή Φ.Π.Α. στον οποίο υπάγονται.

Σημειώνεται ότι παρά την ανωτέρω αλλαγή του εφαρμοστέου συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες εστίασης από 1.1.2024, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 30.6.2024 όσα έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο Ε. 2080/2020 του Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με τη διάκριση ως προς την εφαρμογή των συντελεστών Φ.Π.Α. από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής της οποίας ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός.

• Με την παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 5073/2023, τροποποιούνται οι παρ. 9 και 10 του Κεφαλαίου Β' «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., ώστε η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια και από σχολές εκμάθησης χορού να υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2023, και οι παρ. 9 και 10 διαμορφώνονται ως εξής:

«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια.

10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού, εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22».

Συνεπώς στην παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια και την παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού, εφόσον αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής 13% και πέραν της ισχύουσας καταληκτικής ημερομηνίας στις 31-12-2023, χωρίς χρονικό περιορισμό.

ΙΙ. Επί του άρθρου 45 του ν. 5073/2023 «Φόρος Κατανάλωσης σε ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό -Τροποποίηση άρθρου 53Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επέρχεται τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και συγκεκριμένα: α) εισάγεται η επιβολή φόρου κατανάλωσης σε νέα προϊόντα, ήτοι:

-  στα «ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό» και

-  στα «σακουλάκια νικοτίνης»,

μέσω συμπερίληψης αυτών στο υφιστάμενο πλαίσιο εθνικής φορολογίας καπνικών προϊόντων σε ξεχωριστές φορολογικές κατηγορίες καθόσον δεν εμπίπτουν στα εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. προϊόντα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2020/262 του Συμβουλίου (με την οποία αντικαταστάθηκε η Οδηγία 2008/118/ΕΚ) και της Οδηγίας 2011/64/ΕΕ.

β) Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 επέρχονται οι αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις ως προς την επικαιροποίηση των κωδ. Σ.Ο., σύμφωνα με το ισχύον Κοινό δασμολόγιο.

Ειδικότερα, ως προς την επιβολή φόρου κατανάλωσης στα νέα προϊόντα, στην περ. ζ) της παρ. 1, του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 καθορίζεται η βάση επιβολής του φόρου κατανάλωσης στο «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό» στο πλαίσιο συμπερίληψης των νέων ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων στα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ίδιου νόμου, βάσει της διαφορετικής σύστασης αυτών, ήτοι υπόστρωμα ή περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη μορφή.

Επιπρόσθετα, στην περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, καθορίζεται η βάση επιβολής του φόρου κατανάλωσης στα «σακουλάκια νικοτίνης», στο πλαίσιο συμπερίληψης των εν λόγω προϊόντων στα υποκείμενα σε Φόρο Κατανάλωσης προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ίδιου νόμου, βάσει της διαφορετικής σύστασης αυτών (ήτοι υπόστρωμα νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή).

Στην περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, καθορίζεται ο συντελεστής φόρου ο οποίος επιβάλλεται στο «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό», ήτοι εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (156,70) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους υποστρώματος ή περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη μορφή του προϊόντος.

Στην περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, καθορίζεται ο συντελεστής φόρου, ο οποίος επιβάλλεται στα «σακουλάκια νικοτίνης» ήτοι πενήντα ευρώ (50) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους υποστρώματος νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή του προϊόντος.

Στην περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 εισάγεται ο ορισμός για τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό ως εξής : «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό» το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο δεν περιέχει καπνό, προορίζεται για εισπνοή, μέσω διαδικασίας θέρμανσης και όχι καύσης και περιέχει υπόστρωμα ή περιέκτη νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών ή άλλων ουσιών χωρίς νικοτίνη, σε στέρεη μορφή, εξαιρούμενων των προϊόντων που προορίζονται για ιατρική και φαρμακευτική χρήση.

Στην περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 εισάγεται ο ορισμός για τα «σακουλάκια νικοτίνης» ως εξής: το βιομηχανοποιημένο προϊόν, το οποίο δεν περιέχει καπνό, προορίζεται για λήψη από το στόμα, χωρίς εισπνοή και χωρίς διαδικασία θέρμανσης ή καύσης και το οποίο περιέχει υπόστρωμα νικοτίνης ή νικοτίνης και άλλων ουσιών, σε στέρεη μορφή, εξαιρουμένων των προϊόντων που προορίζονται για ιατρική και φαρμακευτική χρήση.

Με την παρ. 5 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 εισάγεται ευθυγράμμιση των διαδικασιών που ισχύουν για τα προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 και για τα νέα προϊόντα (ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό/σακουλάκια νικοτίνης) με την κατ' αναλογία εφαρμογή:

> του άρθρου 56 αναφορικά με το απαιτητό του φόρου κατά τον χρόνο θέσης σε ανάλωση,

> του άρθρου 65 αναφορικά με την καταστροφή των προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής του φόρου, η οποία διενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 37 του ν.2960/01, με την εξαίρεση των προϊόντων της περ. στ) και ζ) της παρ.1, ήτοι «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού» και «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό» η καταστροφή των οποίων διενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 105 του ιδίου νόμου καθώς και

> του άρθρου 109 αναφορικά με τη διαδικασία και τις διατυπώσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου.

Επιπρόσθετα, εισάγεται περαιτέρω ευθυγράμμιση των διαδικασιών που ισχύουν για τα προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 53Α, με την κατ αναλογία εφαρμογή των άρθρων 102, 105, 106 και 108, του ν.2960/2001 για το «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν χωρίς καπνό» καθώς και για το «ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού», ως ίσχυε.

Στην περ. ε) της παρ. 5Α του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 εισάγεται ευθυγράμμιση της απαλλαγής από τον φόρο κατανάλωσης, που ισχύει για τα προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 53Α, εφόσον αυτά αποκτώνται από ιδιώτες για δική τους χρήση και μεταφέρονται αυτοπροσώπως στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος-μέλος ή Τρίτη Χώρα και για τα νέα προϊόντα των περ. ζ) και η) της παρ. 1 (ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό/σακουλάκια νικοτίνης) και ειδικότερα, για τα προϊόντα αυτά ορίζεται το ποσοτικό όριο των διακοσίων (200) τεμαχίων ως αποδεικτικό στοιχείο, ότι τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση με απαλλαγή από την καταβολή του αναλογούντος επ' αυτού φόρου κατανάλωσης και χωρίς την τήρηση διατυπώσεων.

Στο τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ.8 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 εισάγεται ευθυγράμμιση των άρθρων 104 και 111 του ν.2960/2001 αναφορικά με την πίστωση του φόρου καθώς και τον υπολογισμό, βεβαίωση και είσπραξή του αντίστοιχα και για τα νέα ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό, κατ' αναλογία με τα βιομηχανοποιημένα καπνά.

Με την παρ. 11 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 προβλέπεται μέχρι εκδόσεως νέων κανονιστικών αποφάσεων:

α) Για τα προϊόντα της περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α, ήτοι για τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό, η κατ' αναλογία εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για τα ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα καπνού της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α [αριθ. ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017/8.8.2017 (Β'2889) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο αυτού»].

β) Για τα προϊόντα της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 53Α, ήτοι για τα «σακουλάκια νικοτίνης», προβλέπεται η κατ' αναλογία εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για τα υγρά αναπλήρωσης της περ. α) της παρ.1 του άρθρου 53Α [αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 14-122016/13.12.2016 (Β' 4173) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών»].

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το άρθρο 45 ισχύει μετά από δύο μήνες από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 59 αυτού, ήτοι στις 11-2-2024.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments