....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Σας    προσκαλούμε να έλθετε     στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, που θα γίνει στο Δημ. Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα  και ώρα    18:00 (6.00΄ μ.μ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως

Δήμου Αλμωπίας έτους 2013».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments