....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 19-12-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

  Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ βαθμού.

 

2

  Λήψη απόφασης  με θέμα «΄Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών στην ΠΕ Πέλλας».

 

3

  Εξέταση της αριθ.πρωτ.:21335/11-12-2023 εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς με θέμα «Οικονομική ενίσχυση πολίτη λόγω πυρκαγιάς».

 

4

 Διαβίβαση της υπ΄αριθ. 1848/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για ορισμό                               πληρεξουσίου δικηγόρου.

 

5

  Έγκριση πρακτικού ΙIΙ για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

 

6

  Συμμόρφωση του δήμου Αλμωπίας με την υπ΄αριθμ.  1845/2023 Απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

 

7

  Έγκριση πρακτικού ΙV για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

 

8

  Έγκριση πρακτικού III για το έργο «Αναβάθμιση υποδομών άρδευσης στην ΤΚ Φούστανης».

 

9

  Έγκριση πρακτικού  V  για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

 

10

  Έγκριση πρακτικού ΙV για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

 

11

  Έγκριση πρακτικού ΙV για το έργο «Επιχορήγηση του Δήμου Αλμωπίας για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, παιδικών σταθμών στις νέες προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

 

12

  Αποδοχή δωρεάς και έγκριση του σχεδίου της σύμβασης δωρεάς από την εταιρεία με την επωνυμία “Κ. ΓΑΤΣΟΣ - Α. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (δ.τ. “Κ. ΓΑΤΣΟΣ - Α. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.”), για την ασφαλτόστρωση τμήματος αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Νερομύλων της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας.

 

13

  Έγκριση εκ νέου της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο «Κατασκευή Μεταλλικής Κερκίδας με Στέγαστρο για το Αθλητικό Γήπεδο ΤΚ Σωσάνδρας Δήμος Αλμωπίας» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

 

14

  Διαβίβαση των με αριθ. πρωτ. 20062/20-11-2023 και 20570/28-11-2023 αιτήσεων κατοίκου Αριδαίας Δήμου Αλμωπίας, για αποζημίωση υλικών ζημιών σε ιδιόκτητο Ι.Χ. από πτώση δέντρου (στις 20-11-2023), για ενέργειες αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής.

 

     Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022,  του άρθρου 77 του Ν4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο ΘΕΜΑ:

 Χορήγηση έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων από το μηχανουργείο με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία με την επωνυμία "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.", που βρίσκεται στο με αριθμ. 466 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Πιπεριάς της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας, μέσω δημοτικής αγροτικής οδού η οποία συμβάλλει στην επαρχιακή οδό 7 "Αριδαία-Πιπεριά-Λουτράκι-Λουτρά Αριδαίας" (Χ.Θ. 3+900μ δεξιά).

 

 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments