....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17-2-2023

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την  Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 6.30μ.μ.(18.30’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο    Έγκριση υποβολής αιτήματος για νέα τροποποίηση της υπ’αριθ. 88093/2016/02.01.2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’αριθ. 215470/9-9-2021 και 198946/8-8-2022 όμοιες αποφάσεις , ως προς την χρονική προθεσμία μεταγραφής και την έκταση του παραχωρούμενου γεωτεμαχίου.
2ο    Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027
3ο    Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Αλμωπίας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023
4ο     Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών
5ο    Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για το έτος 2023.
6ο    Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Γαρεφείου
7ο    Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ξιφιανής
8ο     Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Μεταφορά νερού δεξαμενής νερού για πυρόσβεση και αντιμετώπιση πυρκαγιών στην Τ.Κ.Προμάχων και στην Τ.Κ.Εξαπλατάνου»
9ο    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις και Αναπλάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο Αλμωπίας»
10ο    Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής (αριθ. πρωτ. 2283/10-2-2023 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
11ο     Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
12ο    Παράταση χρονοδιαγράμματος της υπ’αριθμ. 21625/15-12-2023 σύμβασης.
13ο    Παράταση χρονοδιαγράμματος της πράξης με ακρωνύμιο “wa-mbrella”
14ο    Παράταση (2ης) προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή και Συντήρηση Γηπέδων Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης και Αντισφαίρισης στην Αλμωπία».
15ο     Παράταση (1ης) προθεσμίας περαίωσης του έργου « Κατασκευή Ραμπών και Χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλμωπίας».16ο    Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων και Ο.Τ.Α. περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας ( Απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας).
17ο     a. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και έγκρισης διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανεύρεση υφιστάμενων αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων για τη διαμόρφωσή τους σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων, β. ορισμός μελών ΔΣ για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων
18ο      Έγκριση διενέργειας δαπάνης και ανάθεσης σε ιδιώτη της εργασίας «Περισυλλογή,  μεταφορά  και μέριμνα αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  Δήμου Αλμωπίας
19ο    Έγκριση διενέργειας δαπάνης και ανάθεσης σε ιδιώτη της εργασίας «Κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις και εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  Δήμου Αλμωπίας
20ο    Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2022 (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010) ( αριθ. 1/2023 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
21ο    Έγκριση της με αριθ. 60/2022 Απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠ-Α περί 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού ΚΕΚΠ-Α έτους 2022
22ο    Έγκριση αποφάσεων 37/2022 και 82/2022 του Δ.Σ. «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας», περί Καταστροφής Υλικών Σχολικών Μονάδων


 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments