....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23-1-2023

Μετά την ματαίωση των  ειδικών   συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  στις 10/1/2023 και 16/1/2023 κατόπιν των με αριθ.πρωτ. 165/5-1-2023 και 475/12-1-2023 προσκλήσεων συνεδριάσεων αντίστοιχα, λόγω μη απαρτίας, σας  καλούμε να συμμετέχετε σε νέα  επαναληπτική, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18,  που θα γίνει στο  Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Ιανουαρίου   έτους  2023 ημέρα Δευτέρα   και ώρα   11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ-Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αλμωπίας»

Γίνεται μνεία στις διατάξεις  του άρθρου 96 παρ.3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.): «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον  του συνολικού αριθμού των μελών  του (…)»

                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments