....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-3-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

  2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2024 Δήμου Αλμωπίας.

 

2

 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.

 

3

  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό την μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών).

 

4

 Έγκριση της με αρ.01/2024 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και αντλιοστάσια του Δήμου Αλμωπίας.

 

5

  Έγκριση διενέργειας της μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσίας, με μεγαλύτερη εκτιμώμενη αξία αυτή της προμήθειας, με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων εκτέλεσης της μεικτής σύμβασης, καθορισμό όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση του τεύχους Αναλυτικής Διακήρυξης: «Αποκατάσταση βλαβών στις αρδευτικές γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια του Δήμου Αλμωπίας», και των παραρτημάτων αυτής, για το σύνολο της διετίας 2024-2025, με δικαίωμα προαίρεσης στο 100% του αρχικού προϋπολογισμού για δύο (2) πλέον έτη, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, και των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 01/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας για την παραλαβή προσφορών για το σύνολο της διετίας 2024-2025.

 

6

  Παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την επεξεργασία και την ωρίμανση μελετών κυκλοφοριακών δράσεων του Δήμου Αλμωπίας».

 

7

 Χορήγηση έγκρισης ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων από τη νέα κτηνοτροφική εγκατάσταση του Γενίτσαρη Βασίλειου του Νικολάου, που πρόκειται να ανεγερθεί στο με αριθμ. 1135 (ιδιόκτητο) αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Χρυσής της ομώνυμης Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας, μέσω δημοτικής αγροτικής οδού.

 

8

 1) Ενεργοποίηση των ανενεργών τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου ΚΕ.Κ.Π-Α (Α27 ν. 5056/23).

 2)   Κλείσιμο όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Ν.Π.Δ.Δ.

 3) Μεταφορά οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς (όπως πρόσοδοι στην Τράπεζα της Ελλάδος) του Ν.Π.Δ.Δ. μετά την κατάργησή του, την 31/12/2023.

 4) Εξουσιοδότηση υπαλλήλου του δήμου Αλμωπίας για τη μεταφορά του συνόλου των χρηματικών ποσών των τραπεζικών λογαριασμών και το κλείσιμο-κατάργηση αυτών.

 

 

9

  1) Ενεργοποίηση ανενεργών τραπεζικών λογαριασμών.

 2) Μεταφορά ταμειακών υπολοίπων των τριών τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνταν στην Alpha Bank και ενός στην Eurobank (δεν συμπεριλήφθηκαν στην υπ’αποφ.29/2024) και οποιωνδήποτε χρηματικών ποσών θα πιστωθούν στους λογαριασμούς της ΔΗ.Κ.Ε.Α. (ΑΦΜ 997600201) και Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Εξαπλατάνου ( ΑΦΜ 099242167)  (όπως Πρόσοδοι).

 3) Κλείσιμο όλων των τραπεζικών λογαριασμών.

4) Εξουσιοδότηση υπαλλήλου του δήμου Αλμωπίας για την ενεργοποίηση ανενεργών τραπεζικών λογαριασμών, μεταφορά του συνόλου των χρηματικών ποσών των τραπεζικών λογαριασμών της ΔΗ.Κ.Ε.Α. και της πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Εξαπλατάνου και το κλείσιμο-κατάργηση αυτών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ


 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments