....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-2-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

  Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

 

2

 Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.

 

3

 Διαβίβαση 3ου Πρακτικού Διαγωνισμού  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ  ΙΙ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

 

4

 Διαβίβαση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού  του έργου «Αναδιαμόρφωση χώρου αναψυχής παιδιών και εφήβων στην Αριδαία, με έμφαση στη συμπλήρωση της φύτευσης και στις αρχές  βιολιματικού σχεδιασμού».

 

5

 Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

 

6

 Διαβίβαση Πρακτικού II Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση πεζοδρομίων στην πόλη της Αριδαίας».

 

7

 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «AXION HELLAS» προς το Δήμο Αλμωπίας.

 

8

 Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι και ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ της Επαναληπτικής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμούγια την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας), (διάστημα δώδεκα(12) μηνών)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments