....

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 κι ώρα13:00,

μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοΐδη Δημάρχου Σκύδρας και με τα εξής έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)Απευθείας ανάθεση καυσίμων Σχολικών Επιτροπών.

2)Έγκριση πρακτικών «Κατασκευή πεζοδρομίων».

3)Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας «Εγκατάσταση πυροπροστασίας κι αλλαγή ηλεκτρικού πίνακα στο Γυμνάσιο Πετριάς.

4)Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού καυσίμων Σχολικών Επιτροπών (νέας περιόδου).

5)Ορισμός δικηγόρου για την έφεση του Παναγιώτη Εκίζογλου και της INTERAMERICAN E.E.A.Z. A.E. κατά του Δήμου Σκύδρας.

6)Ψήφιση πιστώσεων: α) ΚΑ 00/6142.003 «Αμοιβές ορκωτών λογιστών για έλεγχο προηγούμενης χρήσης» 11.685,00,€ και β) ΚΑ 20/6671.001 «Προμήθεια ελαστικών» 5.000.00 €.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments