....

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει τη δωρεάν παραχώρηση με δικαίωμα προσωρινής οίκησης για χρονική περίοδο

δύο (2) χρόνων με δικαίωμα ανανέωσης, τεσσάρων (4)  διαμερισμάτων των Λαϊκών Κατοικιών Αριδαίας, που ανήκουν στην κυριότητα του


Ελληνικού Δημοσίου και διαχειρίζονται ως αδιάθετα-υπόλοιπα ακίνητα στεγαστικών προγραμμάτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΥ8γ/Γ.Π.35311/05-08-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΒΛΩ9Θ-4ΤΔ), σε δικαιούχες οικογένειες (μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Αλμωπίας) οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
Πρόκειται για αδιάθετα διαμερίσματα που οι αρχικοί δικαιούχοι της κλήρωσης στεγαστικού προγράμματος Λαϊκής Κατοικίας Αριδαίας που ολοκληρώθηκε, δεν παρέλαβαν, ή αποποιήθηκαν του στεγαστικού τους δικαιώματος ή κηρύχθηκαν έκπτωτοι.
Η δωρεάν παραχώρηση χρήσης των διαμερισμάτων με δικαίωμα προσωρινής οίκησης
με δυνατότητα ανανέωσης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΒΔ
330/1960 και του άρθρου 94 του Ν3852/2010, θα υλοποιηθεί από το Δήμο Αλμωπίας
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κατά τα οριζόμενα στο Ν.3852/2010
«Καλλικράτης» και θα εγκριθεί με έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο Αλμωπίας
-Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
-Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου οικονομικού έτους (2013)
-Έντυπο Ε9 και εφόσον δεν υπάρχει, βεβαίωση από την οικεία ΔΟΥ περί μη
υποχρέωσης κατάθεσης εντύπου Ε9 (περιουσιακής κατάστασης)
-Υπεύθυνη Δήλωση ότι οφείλει να τηρεί ανελλιπώς τους όρους παραχώρησης και να
συμμορφωθεί πλήρως στα οριζόμενα στην αριθμ. οικ.101515/11-12-2012 (Φ.Ε.Κ.
3594/τ.Β’/31-12-2012) απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο
Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας δύο (2) Λαϊκών πολυκατοικιών στην Αριδαία
Κριτήρια
 Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου οικονομικού έτους (2013)
 Έντυπο Ε9 στο οποίο θα φαίνεται ότι δεν υπάρχει στην κατοχή του
δικαιούχου ή μέλους της οικογενείας του κύρια κατοικία
 Πιστοποιημένη Αναπηρία από ΚΕΠΑ
 Μονογονεϊκές οικογένειες
 Πολύτεκνες οικογένειες
 Κάρτα Ανεργίας
 Μακροχρόνια άνεργοι
Ανακοίνωση για δωρεάν παραχώρηση διαμερισμάτων_Αριδαία
Στην διαδικασία επιλογής θα προηγηθεί έρευνα και έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα συμβάλει στην αξιολόγηση των
δικαιούχων των υπό παραχώρηση κατοικιών. Επισημαίνεται ότι στην κρίση για την
επιλογή έκαστης οικογένειας θα ληφθεί επίσης υπόψη ο αριθμός των μελών της
οικογένειας σε σχέση με την επιφάνεια (εμβαδό) των διατιθέμενων διαμερισμάτων.
Όροι παραχώρησης
Η δικαιούχος οικογένεια που θα επιλεγεί να στεγαστεί στο κρατικό διαμέρισμα
εντέλλεται:
α) να τηρεί τον Κανονισμό λειτουργίας της οικοδομής
β) να φυλάξει το ακίνητο σε καλή κατάσταση, επισκευάζοντας με δικά
της έξοδα κάθε ζημιά που τυχόν προξενήσει σ’ αυτό, πλην αυτής που
δημιουργείται και δικαιολογείται από την συχνή χρήση του
γ) να καταβάλει και να μεριμνήσει με δικές της δαπάνες για τη σύνδεση
του διαμερίσματος με τα δίκτυα παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης
και αποχέτευσης και να εξοφλεί όλους τους λογαριασμούς (κοινόχρηστες
δαπάνες, λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και
αποχέτευσης κ.λ.π), καθότι ο Δήμος Αλμωπίας ουδεμία φέρει ευθύνη
δ) να ενημερώσει τον Δήμο Αλμωπίας, εάν βελτιωθεί η οικονομική
κατάσταση της οικογένειας
ε) να χρησιμοποιεί το διαμέρισμα για τη χρήση για την οποία
παραχωρήθηκε
στ) να μην εκμισθώσει η παραχωρήσει τη χρήση του διαμερίσματος
καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο
ζ) να δέχεται τον έλεγχο εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Δήμου
Αλμωπίας. Παρεμπόδιση του ελέγχου αυτού συνεπάγεται ανάκληση της
απόφασης παραχώρησηςη) ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της δωρεάν παραχώρησης η οικογένεια θα
πρέπει να υποβάλει εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο
Αλμωπίας, προκειμένου να επανακριθεί το δικαίωμα της για ανανέωση της
προσωρινής παραχώρησης
θ) οφείλει να αποχωρήσει:
1) σε περίπτωση που εμφανισθεί δικαιούχος του διαμερίσματος στο
όνομα του οποίου έχει εκδοθεί απόφαση οριστικής παραχώρησης
2) σε περίπτωση κακής χρήσης του διαμερίσματος κατά τα ανωτέρω και
σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση δωρεάν χρήσης
πριν την παρέλευση δύο (2) ετών κατά τη λήξη του χρόνου δωρεάν χρήσης
του διαμερίσματος
3) σε περίπτωση άρνησης να εγκαταλείψει το διαμέρισμα επιβάλλονται
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης τα προβλεπόμενα
Ανακοίνωση για δωρεάν παραχώρηση διαμερισμάτων_Αριδαία
 
διοικητικά μέτρα (έγγραφη ειδοποίηση για εκκένωση του διαμερίσματος
εντός προθεσμίας δέκα ημερών, Διοικητική αποβολή κ.λ.π.)
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, παρέχουν στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης το δικαίωμα να καταγγείλει
και να λύσει μονομερώς την προσωρινή διάθεση και να αποβάλλει από το
διαμέρισμα την διαμένουσα οικογένεια με τη νόμιμη διαδικασία.
Διαδικασία
Η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα ξεκινήσει την
11/11/2014 και θα γίνεται στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Μετά την παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας θα καταρτιστεί πίνακας δικαιούχων οικογενειών ανά
διατιθέμενο διαμέρισμα, σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται όπως ανωτέρω, από την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Η κατάσταση των δικαιούχων οικογενειών συνοδευόμενη από τους πλήρης φακέλους δικαιολογητικών των τεσσάρων (4) πρώτων προκριθεισών οικογενειών ανά διατιθέμενο διαμέρισμα, θα αποσταλεί στο Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας της ΑΔΜ-Θ, η οποία και θα εκκινήσει τη διαδικασία διενέργειας κοινωνικής έρευνας και σύνταξης των εκθέσεωναπό Κοινωνικούς Λειτουργούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά την
αποστολή των εκθέσεων κοινωνικής έρευνας θα εκδοθεί απόφαση του Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για τη δωρεάν παραχώρηση των κρατικών διαμερισμάτων με δικαίωμα προσωρινής οίκησης στις δικαιούχες οικογένειες. Ολοκλήρωση της διάθεσης των διαμερισμάτων
Μετά την γνωστοποίηση της απόφασης παραχώρησης των κρατικών διαμερισμάτων στις δικαιούχες οικογένειες, ο Δήμος Αλμωπίας θα παραδίδει τα διαμερίσματα στους δικαιούχους με σύνταξη και υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλουεγκατάστασης, το οποίο θα κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments