....

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Το στρατηγικό σχέδιο Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (RIS3) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία

στη σημερινή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

«Σήμερα ολοκληρώνεται η εντατική προσπάθεια της Περιφέρειάς μας να διαμορφώσει τη στρατιγική και τις προτεραιότητες της Έξυπνης Εξειδίκευσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Από το Σεπτέμβριο του 2014, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενεργοποίησε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – ερευνητικούς, παραγωγικούς και επιχειρηματικούς, με απώτερο στόχο να διαμορφωθεί ένα κοινό όραμα για την Κεντρική Μακεδονία, με κοινή συναίνεση, συνεργασία και διάλογο.

«Μέσα από τη Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση επιδιώκουμε την ανάκαμψη από την κρίση και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία με περισσότερες θέσεις εργασίας για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι μια ανάπτυξη “έξυπνη”, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην καταπολέμηση της φτώχειας», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της Π.Κ.Μ. Τζελίνα Μακραντωνάκη, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Ειδικότερα, η Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητες και της παρεμβάσεις της διοίκησης της Π.Κ.Μ. για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίας σε επιλεγμένους τομείς, που επιμερίζονται σε δύο κλάδους: α) τους τομείς πρωταθλητές, στους οποίους εντάσσονται ο αγροδιατροφικός τομέας, ο τομέας υλικών, η κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, καθώς και ο τουρισμός και β) τους τομείς οριζόντιας υποστήριξης, όπου εντάσσονται οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι τεχνολογίες ενέργειας, οι τεχνολογίες περιβάλλοντος και οι τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Επιλέξαμε με προσοχή και ευθύνη τους τομείς ανάπτυξης της καινοτομίας, με γνώμονα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις προτεραιότητες της Περιφέρειάς μας. Παράλληλα, μεριμνήσαμε ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και να αξιοποιηθούν όλες οι καινοτόμες ιδέες, τεχνολογίες ή ερευνητικές κατευθύνσεις.

Η στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση αποτελεί για μας την επιτομή των προσπαθειών μας να εισαγάγουμε την έρευνα, τη γνώση και την καινοτομία έρευνας στο παραγωγικό μας σύστημα, προκειμένου να καταστεί κεντρικός μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, εξωστρέφειας και συνεργασίας.

Η προσπάθειά μας δεν τελειώνει εδώ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα κληθούν να συμβάλλουν ουσιαστικά με τις απόψεις και τις προτάσεις τους στη διαρκή εξειδίκευση και ευθυγράμμιση της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση με το περιφερειακό αναπτυξιακό όραμα για μια Κεντρική Μακεδονία που θα αξιοποιήσει το δυναμισμό, την κουλτούρα και την τεχνογνωσία της», κατέληξε η κ. Μακραντωνάκη.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments