....

ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΕΣ ΑΝΑΖΗΤΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ EBZ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία την 9η Οκτωβρίου και με αντικείμενο την εκμίσθωση των εργοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεών της στο Πλατύ Ημαθίας και στις Σέρρες, για χρονικό διάστημα 28 μηνών, απηύθυνε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ (ΕΒΖ), όπως επιβεβαίωσαν μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νίκος Παπαϊωάννου και Χρήστος Πούρης αντίστοιχα.
    Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε μισθωτές, που θα χρησιμοποιήσουν τις μονάδες της ΕΒΖ για παραγωγή, τυποποίηση και αποθήκευση ζάχαρης, αρχής γενομένης από τη φετινή καμπάνια και για χρονικό διάστημα 28 μηνών. 
    Αναφορικά με τις υποχρεώσεις του μισθωτή σε ό,τι αφορά τις δύο μονάδες που θα αναλάβει να διαχειριστεί, σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΒΖ, αυτές αφορούν στο ότι θα πρέπει να λειτουργούν υποχρεωτικά χωρίς διακοπές όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης, αποκλειστικά για τον προαναφερόμενο σκοπό. 
    “ Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών και δύνανται να αφορούν μία ή και αμφότερες τις μονάδες” υπογραμμίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κοινοποιήθηκε. 
    Διευκρινίζεται ότι οι εν δυνάμει ενδιαφερόμενες ενώσεις και κοινοπραξίες, θα πρέπει να υποβάλουν κοινή αίτηση, η οποία θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
    Κάθε αίτηση, σύμφωνα με την διοίκηση της ΕΒΖ, πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία και νομιμοποιητικά έγγραφα του ενδιαφερόμενου μισθωτή, και συγκεκριμένα: για φυσικό πρόσωπο: ταυτότητα, διεύθυνση, επάγγελμα, ΑΦΜ και για εταιρεία πρόσφατο καταστατικό κωδικοποιημένο και τελευταίο ΔΣ/εκπροσώπηση διαχειριστή από ΓΕΜΗ. “ Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως για κάθε μέλος της ξεχωριστά” υπογραμμίζεται.
    Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στην ΕΒΖ ΑΕ, στη διεύθυνση Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 296412, υπόψη κ. Παναγιώτη Καρακώστα, κατά τις ώρες 10:00 – 15:00, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: ceo@ebz.gr, μέχρι της 9/10, στις 12 το μεσημέρι.
    Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα ειδοποιηθούν από την ΕΒΖ ΑΕ για να παραλάβουν πληροφορίες που αφορούν τις προς εκμίσθωση μονάδες, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό σχετικό συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και δήλωση ότι τα στοιχεία, που προσκόμισαν είναι πλήρη και αληθή. 
    Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνθηκε, “ η ΕΒΖ επιφυλάσσεται να παραδώσει πληροφορίες και να διαπραγματευτεί ή συναλλαχθεί μόνον εάν ο ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια αξιοπιστίας και φερεγγυότητας που θέτει η ίδια, όπως επίσης να αρνηθεί οποιαδήποτε πληροφορία, διαπραγμάτευση ή συναλλαγή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο”. 
    Μεταξύ άλλων, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τονίζεται ότι “ η τελική επιλογή θα γίνει κατά την ελεύθερη κρίση της ΕΒΖ Α.Ε., συνυπολογιζόμενου του ύψους του προσφερόμενου μισθώματος, αφού λάβει υπόψη της την τοποθέτηση της τράπεζας Πειραιώς”. 
    Υπογραμμίζεται δε ότι η ΕΒΖ ΑΕ “ διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης άμεσης ή έμμεσης ζημίας”. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2310 296412 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ceo@ebz.gr
    Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν ο μισθωτής θα προλάβει να “ τρέξει” τη φετινή καμπάνια, ο κ. Πούρης επισήμανε ότι “ αυτό έχει να κάνει καθαρά με το πόσο γρήγορα θα κινηθεί ο ίδιος ο υποψήφιος μισθωτής από τη στιγμή που θα αναλάβει”.
Ε.Α.
 

 
©Πηγή: amna.gr
Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments