....

ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΠΑ: ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΤΑ (ΦΕΚ)

 

Δαπάνη η οποία εκτιμάται να ανέλθει στο ποσό των 19.292.256,00€,  προβλέπει ΚΥΑ για την επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2023.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το κονδύλι  αναλύεται ως εξής:

α. Για την επιδότηση των μαθητευομένων που πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023έως και 31-8-2023, στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., η προκαλούμενη δαπάνη ποσού ύψους έως  5.885.328,96€ έχει προβλεφθεί στην υπό στοιχεία 109782/21-11-2022 κοινή υπουργική απόφαση (σημείο 31).

β. Για την επιδότηση των μαθητευομένων που πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο για το χρονικό διάστημα 01-09-2023έως και 31-12-2023 στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., καθώς και για το χρονικό διάστημα 01-01-2023έως και 31-12-2023 σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία, η προκαλούμενη δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει έως του ποσού των 13.406.928,04€ και αναμένεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020[45η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» όπως εγκρίθηκε στις 19/10/2022 (ΑΔΑ:6ΔΑΑ46ΜΤΛΡ-2ΧΑ),εξειδίκευση εφαρμογής για τη δράση «Μαθητεία στις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ»].

Σε περίπτωση μη συγχρηματοδότησης, οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης(Δ.ΥΠ.Α.) που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2023

ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η αποζημίωση του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

2. Η επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των ΕΠΑ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλεται, για το έτος 2023, στον μαθητευόμενο που θα απασχοληθεί στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία και ανέρχεται στο ποσό των 16,54 ευρώ για κάθε ημέρα πραγματοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο. Κατά το έτος 2023 υλοποιείται πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σχολικών ετών 2022-2023(1/1/2023- 31/8/2023) και 2023-2024 (1/9/2023 -31/12/2023).

3. Το ποσό της επιδότησης αφορά στο σύνολο των μαθητευομένων και καταβάλλεται για κάθε ημέρα πραγματοποίησης προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, τετραήμερης, πενταήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. Η επιδότηση των 16,54 ευρώ για κάθε ημέρα πραγματοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καταβάλλεται στον μαθητευόμενο μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχό τους και την έγκριση από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου 1, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μέσω λογαριασμού τραπέζης μηνιαίως στον μαθητευόμενο από τον εργοδότη, στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.

2. Για την καταβολή της επιδότησης από τη Δ.ΥΠ.Α. τηρούνται μηνιαία παρουσιολόγια/ Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης μαθητευόμενου, τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στους φορείς και τις επιχειρήσεις στους οποίους πραγματοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης αποτελεί το ατομικό βιβλίο παρουσίας του μαθητευόμενου, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

3. Η ΕΠΑ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. φοίτησης του μαθητευόμενου, με βάση το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης, συντάσσει μηνιαία κατάσταση ημερών πραγματοποίησης από τον μαθητευόμενο προγράμματος μάθησης σε χώρο εργασίας με το ποσό της επιδότησης που δικαιούται. Η ως άνω κατάσταση αποστέλλεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση της Δ.ΥΠ.Α. για έγκριση και στη συνέχεια οι διαχειριστές προβαίνουν στην πίστωση του ποσού στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του μαθητευόμενου.

4.Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιδότησης στο μαθητευόμενο είναι: α) Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης (πρωτότυπο) β)Παραστατικό καταβολής εισφορών ή αποδεικτικό ρύθμισης της καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό αποδεικνύει την ασφαλιστική τακτοποίηση του μαθητευόμενου. γ)Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης καταβολής στον μαθητευόμενο του ποσού αποζημίωσης που αναλογεί στον εργοδότη.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments