....

ΧΑΝΟΥΝ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΛΑΘΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κουρμαδάς Λεωνίδας

Τα αποτελέσματα των ελέγχων των κρατών μελών όσον αφορά τις γεωργικές δαπάνες, τα οποία περιέχονται στις εκθέσεις,

δεν είναι αξιόπιστα, δηλώνουν οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, τα σφάλματα που εντοπίζονται κατά τους επιτόπιους αυτούς ελέγχους συνεπάγονται μειώσεις του ποσού ενίσχυσης που μπορεί να καταβληθεί στον αιτούντα.

Στην έκθεσή του το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκαλύπτει ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων όσον αφορά τις γεωργικές δαπάνες δεν είναι αξιόπιστα.

Στην έκθεσή του που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 17 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αποκαλύπτει ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων όσον αφορά τις γεωργικές δαπάνες που διενεργούν τα κράτη μέλη και διαβιβάζουν στην Επιτροπή δεν είναι αξιόπιστα. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να υπολογίσει το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, το οποίο παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής.

«Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση της κατανομής των γεωργικών ενισχύσεων της ΕΕ στους δικαιούχους σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ», δήλωσε η κυρία Rasa Budbergytė, το Μέλος του ΕΕΣ που είναι υπεύθυνο για την έκθεση. «Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να εκτιμά καλύτερα τον αντίκτυπο των παρατυπιών στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μοιράζεται την ευθύνη για την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) με τα κράτη μέλη. Εθνικοί ή περιφερειακοί οργανισμοί πληρωμών, οι οποίοι λογοδοτούν στην Επιτροπή, διαχειρίζονται και καταβάλλουν τη στήριξη στους γεωργούς της ΕΕ. Ανεξάρτητοι οργανισμοί πιστοποίησης, οι οποίοι ορίζονται από τα κράτη μέλη, πιστοποιούν στην Επιτροπή την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών και την ποιότητα των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζουν οι οργανισμοί αυτοί.

Οι οργανισμοί πληρωμών ελέγχουν τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλουν οι γεωργοί, προκειμένου να εξακριβώσουν την επιλεξιμότητά τους. Πραγματοποιούν επίσης επιτόπιους ελέγχους σε ένα δείγμα αιτούντων. Τα σφάλματα που εντοπίζονται κατά τους ελέγχους αυτούς συνεπάγονται μειώσεις του ποσού ενίσχυσης που μπορεί να καταβληθεί στον αιτούντα. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ετησίως στην Επιτροπή τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων μέσω στατιστικών εκθέσεων.

Αυτές οι εκθέσεις αποτελούν τα δομικά στοιχεία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για να υπολογίσει το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, το οποίο θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των παρατυπιών στις πληρωμές μετά τη διενέργεια όλων των ελέγχων, εκφραζόμενο ως ποσοστό επί του ποσού των πληρωμών.

Το ΕΕΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι στατιστικές εκθέσεις των κρατών μελών δεν είναι αξιόπιστες, αφενός, λόγω σφαλμάτων κατάρτισης και, αφετέρου, λόγω της μερικής αποτελεσματικότητας των συστημάτων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά τον εντοπισμό παράτυπων δαπανών. Επιπροσθέτως, το έργο των οργανισμών πιστοποίησης δεν παρέχει επαρκή διασφάλιση σχετικά με την επάρκεια των επιτόπιων ελέγχων και την αξιοπιστία των στατιστικών εκθέσεων. Τέλος, οι ελεγκτές της ΕΕ δεν θεωρούν ότι οι προσαρμογές από την Επιτροπή των ποσοστών σφάλματος που προκύπτουν από τις εκθέσεις είναι στατιστικά έγκυρες.

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Στην εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 18/2013), με τίτλο «Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των ελέγχων των κρατών μελών όσον αφορά τις γεωργικές δαπάνες», το ΕΕΣ αξιολόγησε την αξιοπιστία των στατιστικών εκθέσεων των κρατών μελών που περιέχουν τα αποτελέσματα των διοικητικών και των επιτόπιων ελέγχων τους, καθώς και τη στατιστική εγκυρότητα του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος που υπολογίζει η Επιτροπή βάσει των εκθέσεων αυτών.

Από αυτόν αλλά και προηγούμενους ελέγχους του ΕΕΣ, καθώς και από τους ελέγχους της Επιτροπής, προκύπτει ότι τα συστήματα που εφαρμόζονται για τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους είναι μόνον εν μέρει αποτελεσματικά, γεγονός που υπονομεύει σοβαρά την αξιοπιστία των πληροφοριών που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση των στατιστικών εκθέσεων. Ωστόσο, από τον έλεγχο προέκυψε ότι αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν εφαρμόζονται πάντοτε ορθά. Οι περισσότεροι οργανισμοί πληρωμών δεν διασφαλίζουν την ακρίβεια των εκθέσεων πριν από την υποβολή τους στην Επιτροπή.

Το ΕΕΣ συμπέρανε επίσης ότι το έργο που πραγματοποιούν επί του παρόντος οι οργανισμοί πιστοποίησης δεν παρέχει επαρκή διασφάλιση ούτε για την επάρκεια των επιτόπιων ελέγχων ούτε για την αξιοπιστία των στατιστικών εκθέσεων. Η περιορισμένη επανεξέταση των στατιστικών των κρατών μελών από την Επιτροπή επίσης δεν μπορεί να διασφαλίσει την αξιοπιστία τους.

Λόγω των αδυναμιών που περιγράφονται λεπτομερώς στην έκθεση, οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή δεν της παρέχουν μια αξιόπιστη βάση για να εκτιμήσει το εναπομένον ποσοστό σφάλματος. Επιπλέον, οι προσαρμογές από την Επιτροπή των ποσοστών σφάλματος που προκύπτουν από τις στατιστικές εκθέσεις δεν είναι στατιστικά έγκυρες. Κατά συνέπεια, δεν είναι στατιστικά έγκυρο ούτε το εναπομένον ποσοστό σφάλματος που προκύπτει.

 

Βάσει των διαπιστώσεών του, το ΕΕΣ συνιστά τα εξής:

- Να διεξάγονται με μεγαλύτερη αυστηρότητα οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι από τους οργανισμούς πληρωμών και να βελτιωθεί η ποιότητα των βάσεων δεδομένων του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS)•

- Να αποσαφηνιστούν οι κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες εκδίδει η Επιτροπή για την εφαρμογή επαρκών συστημάτων ελέγχου και την κατάρτιση στατιστικών εκθέσεων, καθώς και να παρακολουθείται αυστηρότερα η εφαρμογή τους•

- Να τροποποιηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες εκδίδει η Επιτροπή προς τους οργανισμούς πιστοποίησης, προκειμένου να αυξηθεί το μέγεθος των δειγμάτων που υποβάλλονται στη δοκιμασία των επιτόπιων ελέγχων, να απαιτείται η επαναδιενέργεια ελέγχων, καθώς και να επαληθεύεται προσεκτικότερα η κατάρτιση στατιστικών εκθέσεων•

- Να επανεξετάσει η Επιτροπή το τρέχον σύστημα υποβολής εκθέσεων στο οποίο υπόκεινται οι οργανισμοί πληρωμών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνει κατά την καταλληλότερη στιγμή πλήρη και συναφή στοιχεία, τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των επαληθεύσεων βάσει εγγράφων, καθώς και των επιτόπιων επαληθεύσεων που πραγματοποιούνται σε σχέση με τις στατιστικές εκθέσεις των κρατών μελών•

-  Να λάβει η Επιτροπή τα αναγκαία μέτρα ώστε να διαμορφώνει μια στατιστικά έγκυρη εκτίμηση των παρατυπιών στις πληρωμές, βάσει του έργου των οργανισμών πληρωμών και του διευρυμένου ρόλου των οργανισμών πιστοποίησης, με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν επαρκείς βελτιώσεις στο έργο αυτών των οργανισμών.

Διαβάστε ολόκληρη τη σχετική έκθεση στο http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_18/QJAB13017ELC.pdf

http://www.agronews.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments