....

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ: ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

 

 

 

  • Οι εθνικοί στόχοι αποτελούν μέρος του στόχου μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλη την ΕΕ κατά 30% (συγκριτικά με τα επίπεδα του 2005) μέχρι το 2030
  • Μείωση των εκπομπών που προέρχονται από τις μεταφορές, τη γεωργία, τα κτίρια και τα απόβλητα
  • Χρήση γης και δασοκομία: οι εκπομπές και η απορρόφησή τους πρέπει να εξισορροπηθούν έως το 2030
  • Πλήρωση της δέσμευσης της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά 40% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990

Μέχρι το 2030, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τις μεταφορές, τη γεωργία, τα κτίρια και τα απόβλητα θα πρέπει να μειωθούν κατά 30%. Επίσης κάθε αποψίλωση θα πρέπει να εξισορροπείται με τη φύτευση νέων δένδρων.

 

Αυτοί είναι οι στόχοι των δύο νέων ευρωπαϊκών κανονισμών τους οποίους υπερψήφισε το ΕΚ.

 

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός κατανέμει στην ουσία τους συνολικούς στόχους της ΕΕ σε δεσμευτικούς, εθνικούς στόχους για επιμέρους τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων της ΕΕ. Αυτοί είναι η γεωργία, οι μεταφορές, τα κτήρια και η διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.

 

Οι μειώσεις των εκπομπών ρύπων θα συμβάλουν στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της ΕΕ για το 2030 ο οποίος αφορά όλους τους τομείς: μείωση κατά 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα ρύπων το 1990. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για αυτές τις μειώσεις στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή.

 

«Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμφωνήσουμε σε έναν φιλόδοξο κανονισμό για την ευρωπαϊκή δράση για το κλίμα, παρά τις προσπάθειες πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να υπονομεύσουν τη φιλοδοξία αυτή», δήλωσε ο εισηγητής Gerben-Jan Gerbrandy (Φιλελεύθεροι, Ολλανδία).

 

Η δασοκομία ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

 

Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει και έναν δεύτερο κανονισμό με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αύξηση του επιπέδου των εκπομπών που απορροφούν τα δάση.

 

Οι διατάξεις του κανονισμού προβλέπουν ότι οι χώρες της ΕΕ που κόβουν τα δάση θα πρέπει ως αντιστάθμισμα να φυτεύουν νέα δέντρα ή να βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα υπάρχοντα δάση, τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και τους βοσκοτόπους, προκειμένου να εξασφαλίζουν την ισοδύναμη απορρόφηση των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

 

Ο εισηγητής Norbert Lins (ΕΛΚ, Γερμανία)  δήλωσε τα εξής: «Το Κοινοβούλιο εργάστηκε για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και συγκρίσιμων λογιστικών κανόνων για τα 28 κράτη μέλη. Είμαι πεπεισμένος ότι κατορθώσαμε να ενισχύσουμε τη βιοοικονομία. Με αυτή τη νομοθεσία στέλνουμε ένα μήνυμα ότι θέλουμε να συνεχίσουμε τη βιώσιμη διαχείριση των δασών μας.» 

 

Επόμενα βήματα

 

Ο κανονισμός για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εγκρίθηκε με 343 ψήφους υπέρ, 172 κατά και 170 αποχές. Ο κανονισμός για την συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, και δασοπονίας εγκρίθηκε με 574 ψήφους υπέρ, 79 κατά και 32 αποχές. Και τα δύο νομοθετικά κείμενα χρειάζεται τώρα να λάβουν και την επίσημη έγκριση του Συμβουλίου προτού τεθούν σε ισχύ.

 
 

Σύνδεσμοι:

 

Δελτίο Τύπου μετά την ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή του ΕΚ (24.01.2018)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180123IPR92312/deal-for-more-co2-emission-cuts-by-2030-endorsed-in-committee

 

Ιστοσελίδα του εισηγητή Gerben-Jan Gerbrandy (Φιλελεύθεροι, Ολλανδία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96940/GERBEN-JAN_GERBRANDY_home.html

 

Ιστοσελίδα του εισηγητή Norbert Lins (ΕΛΚ, Γερμανία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124808/NORBERT_LINS_home.html

 

Φάκελος διαδικασίας 2016/0231(COD)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0231(COD)&l=en

 

Φάκελος διαδικασίας 2016/0230(COD)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0230(COD)&l=en

 

Ερευνητικό σημείωμα του ΕΚ για τη μείωση εκπομπών

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf

 

Ερευνητικό σημείωμα του ΕΚ για τη χρήση γης

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589798/EPRS_BRI(2016)589798_EN.pdf

 

Οπτικοακουστικό υλικό

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-house-emissions-trading-systems_2703_pk

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments