....

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ως στοιχείο αναγκαίο και ουσιώδες χαρακτήρισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας

από τον ιδιωτικό τομέα για την αναβάθμιση των διαδικασιών ανάδειξης των καταλληλότερων προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, «μέχρι σήμερα η επιλογή προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση συντελούταν αμιγώς από δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς οι οποίοι χρησιμοποιούσαν εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης που κρίνονται πλέον ως μη επαρκή». Σύμφωνα με τον υπουργό, τα εργαλεία και οι μέθοδοι επιλογής προϊσταμένων που εισάγει ο νέος νόμος έχουν εφαρμοστεί επί πολλά χρόνια σε διάφορες μορφές τους σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, όχι όμως στο ελληνικό δημόσιο.

«Η μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό τομέα είναι συνεπώς στοιχείο αναγκαίο και ουσιώδες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι νέες αυτές μέθοδοι στον δημόσιο τομέα. Συνεπώς κρίνεται κατ΄ αρχήν αναγκαία η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων που να έχουν εφαρμόσει με επιτυχία στην πράξη ανάλογες πρακτικές», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης και προσθέτει ότι «οι ιδιώτες εμπειρογνώμονες παρέχουν την εμπειρία και τη γνώση τους προκειμένου να συμβάλουν στην αναβάθμιση των σχετικών διαδικασιών και στην ανάδειξη των καταλληλότερων προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση».

Στο έγγραφό του ο υπουργός υπενθυμίζει ότι με τις διατάξεις του νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/2007)-Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, προβλέπεται η συμμετοχή ενός ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε κάθε πενταμελές συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και ενός ιδιώτη εμπειρογνώμονα σε κάθε τριμελές συμβούλιο συνέντευξης, το οποίο θα συγκροτείται από τρία μέλη τουλάχιστον, ειδικότερα όσον αφορά στην επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων. Ο κ. Μητσοτάκης διευκρινίζει ότι με τις διατάξεις του νέου νόμου δεν προβλέπεται αποζημίωση των μελών των συλλογικών οργάνων που θα συσταθούν βάσει των διατάξεων αυτών.

Το έγγραφο του υπουργού διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 23 Ιουλίου σε απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος για τον ρόλο που θα έχουν ιδιώτες σύμβουλοι στις αξιολογήσεις ανθρώπινου δυναμικού.

 

www.eklogika.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments