....

ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Να μην ασκεί μόνιμη ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση

(εξαρτημένη ή μη), να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης και να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ. Αυτές είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες κάποιος νεοεισερχόμενος μπορεί να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης και να εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Τα παραπάνω καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Μόσχος Κορασίδης. Επιπλέον να σημειωθεί ότι οι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα και την αλιεία, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, μπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες χωρίς να ισχύει το κριτήριο του εισοδήματος και χωρίς να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, για 2 συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας.

Επίσης, στην ίδια εγκύκλιο περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό δασεργατών χωρίς ασφάλιση ΟΓΑ. Ειδικότερα για να κριθεί κάποιος νεοεισερχόμενος ως επαγγελματίας αγρότης θα πρέπει:

α) να μην ασκεί μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση εξαρτημένη ή όχι (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λ.π.) ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση (χωρίς ασφάλιση ΟΓΑ). Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός θα πρέπει, επομένως, να έχει διακόψει κάθε προηγούμενη μόνιμη ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση, αποδεικνύοντας το με τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ενδεικτικά δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών της ΔΟΥ, επικυρωμένο από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.
 • Απόλυση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ).
 • Οικειοθελής αποχώρηση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ).
 • Βεβαίωση διακοπής κύριας απασχόλησης του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 • Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου.
 • Κάρτα ανεργίας.

Σε περίπτωση μη προηγούμενης απασχόλησης υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει προηγούμενη απασχόληση και ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

β) να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Η κατοχή της αγροτικής εκμετάλλευσης αποδεικνύεται , κατά περίπτωση με τα παρακάτω ενδεικτικά δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (με τα αντίστοιχα παραστατικά ιδιοκτησίας).
 • Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 και το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος.
 • Αντίγραφο Δήλωσης Ε9 πρόσφατης ημερομηνίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των αντιγράφων της φορολογικής δήλωσης είναι αληθές και το ίδιο με το υποβληθέν στη ΔΟΥ, εφόσον τα αντίγραφα που υποβάλλοντα δεν είναι επικυρωμένα από τη ΔΟΥ.
 • Έναρξη αγροτικής δραστηριότητας στην Εφορία, εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ Αγροτών TAXIS κ.λ.π.
 • Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π, .που περιέχουν μόνιμες φυτείες (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους).
 • Αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες.
 • Εκτός των ανωτέρω αντίγραφα ελαιοκομικού, αμπελουργικού μητρώου κ.λ.π.
 • Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π., ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή εφοδίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, προκειμένου για μονοετής καλλιέργειες.
 • Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών.
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά ζωικού κεφαλαίου/μελισσοσμηνών από άλλο κτηνοτρόφο/μελισσοκόμο, θεωρημένο από Δημόσια αρχή.
 • Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή κεφαλαίου/μελισσοσμηνών, εφόσον η παραχώρηση έγινε από τους γονείς.
 • Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του ΥΠΑΑΤ (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο, αποδείξεις αγοράς, κ.λ.π.)

γ) να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ, ότι για το σκοπό αυτόν εντός έξι (6) μηνών θα υποβάλλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και ότι υποχρεούται με τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, γιατί σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση, με υπαιτιότητα του, αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισε.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

http://www.agrotypos.gr/

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments