....

Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διάταξη για τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές

 

 

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσαν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Σε αυτό, περιλαμβάνεται διάταξη για τη λειτουργία τοπικών εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή:

– Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4177/2013 39 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), περί προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, διαγράφονται οι λέξεις «και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.».

 

 

Στο άρθρο 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. α. Οι διοικητικές πράξεις επιβολής κυρώσεων για λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή, κατά παράβαση του παρόντος καταργούνται αν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) από την κακοκαιρία «DANIEL» και η παράβαση έγινε από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, εφόσον το κατάστημα διαθέτει στο κοινό αγαθά απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή. β. Οι εκκρεμείς υποθέσεις έκδοσης διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 τίθενται στο αρχείο.».

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments