....

Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Σκοπός

α. εξωστρέφεια και καινοτοµικότητα

β. δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

γ. αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας µε έµφαση στην απασχόληση εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού, προκειµένου να αναστραφεί το ρεύµα φυγής νέων επιστηµόνων

δ. προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων

ε. υψηλή προστιθέµενη αξία

 

στ.βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

ζ. έξυπνη εξειδίκευση

η. ανάπτυξη δικτύων, συνεργειών, συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και εν γένει στήριξη της κοινωνι κής και αλληλέγγυας οικονοµίας

θ. ενθάρρυνση συγχωνεύσεων

ι. τοµές και παρεµβάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ενίσχυση της υγιούς και στοχευµένης επιχειρηµατικότητας µε ειδική έµφαση στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα

ια. επανεκβιοµηχάνιση της χώρας

ιβ. υποστήριξη περιοχών µε µειωµένη αναπτυξιακή δυναµική και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων ορίζεται µε βάση το µέγεθος του φορέα:

α. για µεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ

β. για µεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς και για ε πιχειρηµατικές συστάδες (cluster), στο ποσό των250.000 ευρώ

γ. για µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ

δ. για πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ

ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 ευρώ

 

Δικαιούχοι υπαγόµενων επενδυτικών σχεδίων:

α. ατοµική επιχείρηση

β. εµπορική εταιρεία

γ. συνεταιρισµός

δ.Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Αγροτικοί Συνε- ταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Ε-ταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ)

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, µε την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δηµοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν µε τη µορφή κοινοπραξίας µε την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ

ζ. δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

 

Επιλέξιµες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Επιλέξιµες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρµογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι εξής:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώµατα στοιχεία ενεργητικού,

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

γ. το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

Προθεσµία ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου

Έως 3 έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης υπαγωγής

 

Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης

Έως 2 έτη, άπαξ, από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, πατήστε εδώ

 

 

Γιάννης Αργυρός

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments