....

ΠΑΓΙΔΑ ΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

Έρµαια των ιδιοκτητών γης που θα µπορούν να αυξάνουν κατά βούληση το µισθωτήριο µετατρέπει τους ενοικιαστές-δικαιούχους το Μέτρο της Απονιτροποίησης, που θα προσκοµίσουν ετήσια ενοικιαστήρια γης, παρά την υποχρέωση για πενταετή δέσµευση, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda.

Υπό την απειλή ποινών αν ο παραγωγός εγκαταλείψει, τα νοίκια θα βλέπουν µόνο πάνω

Το θρυµµατισµό της διαπραγµατευτικής δύναµης των αγροτών συµπληρώνει το γεγονός ότι η δέσµευση για την πενταετία αφορά το αγροτεµάχιο και όχι τον ίδιο τον παραγωγό, άρα εφόσον ο αγρότης αφήσει το χωράφι, τότε έρχεται αντιµέτωπος µε επιστροφή ενισχύσεων και άλλες κυρώσεις. Την πρόβλεψη πως επιτρέπονται και ετήσια ενοικιαστήρια αρκεί «να µην υπάρχει κενό µεταξύ των ανανεώσεων» γνωστοποιεί διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ήρθε στο φως την περασµένη εβδοµάδα.

Η κεφαλαιοποίηση των άµεσων ενισχύσεων σε όλο και πιο ακριβά ενοίκια γης είναι ήδη γνωστή και φαίνεται πλέον να επεκτείνεται το φαινόµενο αυτό και στα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα. Η περίπτωση της Βουλγαρίας  είναι η πλέον χαρακτηριστική καθώς οι  τιµές των αγροτικών γαιών και τα ενοίκια αυξήθηκαν τέσσερις έως πέντε φορές σε περίοδο δέκα ετών, καθώς καταβλήθηκαν σταδιακά οι άµεσες ενισχύσεις.

Οι µελετητές από την πλευρά τους συνιστούν στους αγρότες να προσκοµίζουν ενοικιαστήρια τα οποία λήγουν οπωσδήποτε µετά το τέλος της περιόδου δέσµευσης, για να αποφύγουν αυτά τα φαινόµενα.

Οι διευκρινίσεις του υπουργείου

Ενοικιαστήρια: Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την ηµέρα δηµοσιοποίησης της Πρόσκλησης, δηλαδή από τις 28.12.2017. Αυτό σηµαίνει ότι τα ενοικιαστήρια µπορεί να είναι πενταετούς διάρκειας, αλλά µπορεί να είναι και ετήσια. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει τα ενοικιαστήρια: α) να καλύπτουν την νόµιµη κατοχή από την έναρξη των δεσµεύσεων (28.12.2017) και για όλο το έτος εφαρµογής και β) να µην υπάρχει «κενό» µεταξύ των ετήσιων ανανεώσεων.

Μεταβιβάσεις: Η διαδικασία της Ανάκλησης ή της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων θα γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ). Ειδικότερα για τις µεταβιβάσεις, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

α) Μεταβιβάσεις επιτρέπονται µία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου δεσµεύσεων µε εξαίρεση τις µεταβιβάσεις λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες µπορεί να υπερβαίνουν τη µία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου των δεσµεύσεων.

β) Αποδέκτης της µεταβίβασης δύναται να είναι µόνο ένα πρόσωπο..

γ) Σε περίπτωση όπου ο αποδέκτης δεν είναι ήδη ενταγµένος στη δράση µε την παρούσα πρόσκληση, τότε ο αποδέκτης εφαρµόζει στο σύνολο της µεταβιβαζόµενης εκµετάλλευσης τη δέσµευση/τις δεσµεύσεις του µεταβιβαστή.

Για τις περιπτώσεις µεταβίβασης λόγω ανωτέρας βίας ισχύουν τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως πότε επήλθε ο θάνατος ή η µακροχρόνια ανικανότητα. Εφόσον η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ενός έτους (π.χ. 2017) έχει υποβληθεί σε άλλο όνοµα από αυτό στο οποίο θα υποβληθεί η Ενιαία του επόµενου έτους (π.χ. 2018), θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση και έγκριση της µεταβίβασης στο Πληροφοριακό Σύστηµα πριν την πληρωµή/προκαταβολή του έτους εφαρµογής.

Εκµεταλλεύσεις µε ίδιες δεσµεύσεις ενοποιούνται

Σε περίπτωση όπου ο αποδέκτης µεταβίβασης είναι ήδη ενταγµένος στη δράση µε την πρόσκληση της Απονιτροποίησης, τότε ελέγχεται σε ποια δέσµευση έχει ενταχθεί και σε ποιες δεσµεύσεις είναι ενταγµένα τα µεταβιβαζόµενα αγροτεµάχια. Εφόσον στα µεταβιβαζόµενα αγροτεµάχια εφαρµόζονταν δέσµευση όµοια µε κάποια από τις δεσµεύσεις του αποδέκτη, τότε οι εκµεταλλεύσεις µε την ίδια δέσµευση ενοποιούνται. Αλλιώς:

- Εάν πρόκειται για τις δεσµεύσεις «Αγρανάπαυσης» και «Αµειψισποράς» (π.χ. ο αποδέκτης είναι στην Αµειψισπορά και το µεταβιβαζόµενο αγροτεµάχιο είναι στην Αγρανάπαυση),  τότε οι εκµεταλλεύσεις ενοποιούνται και εφαρµόζεται η δέσµευση του αποδέκτη, δηλαδή στο παράδειγµά µας, στην Αµειψισπορά.

-Εάν πρόκειται για τις δεσµεύσεις «Χλωράς Λίπανσης» ή «Ακαλλιέργητο γύρω από ύδατα», τότε οι εκµεταλλεύσεις δεν ενοποιούνται και εφαρµόζονται σε κάθε τµήµα της εκµετάλλευσης ξεχωριστά.

 

Σχόλια - Facebook Comments