....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επικύρωση πρακτικών της 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7-9-2014.

      Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 110/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποχαρακτηρισμός τμήματος που βρίσκεται στο Ο.Τ. 142 του Δήμου Έδεσσας από χώρο ανέγερσης Κέντρου Υγείας».

      Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 1. Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στο Ο.Τ. 3 του Βαροσίου της Έδεσσας για αποχαρακτηρισμό χώρου από χώρο Λαογραφικού Μουσείου και Μουσείου Μακεδονικού αγώνα σε χώρο με χρήση κατοικίας.

      Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 1. Λήψη απόφασης διοικητικής αποβολής για κατάληψη αγροτικού δρόμου στην Τ.Κ. Καρυδιάς.

      Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. 2014 για την τακτοποίηση οφειλής προς τον ανάδοχο του έργου "Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού Μ. Αλέξανδρος και περιβάλλοντος χώρου".

      Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας».

      Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Σμαρέκας - Λόγγου - Κλεισοχωρίου».

      Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Υποδομή εγκατάστασης συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης».

      Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, δύο μελών από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής μικρών δημοτικών έργων, προϋπολογισμού έως 5.869,41€ (άρθρ. 15 του Π.Δ. 171/87).

       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο στις Επιτροπές Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής δημοτικών έργων, προϋπολογισμού άνω των 5.869,41€ (άρθρ. 16 του Π.Δ. 171/87).

               Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2015.

               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 1. 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

               Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 6η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και οικονομική επιχορήγηση -διάθεση πίστωσης στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.

         Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. 7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

         Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Οικονομική επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Ευ ζην».

         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 1. Παροχή εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση του Δήμου στα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

          Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Επιστροφή χρημάτων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

          Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Έδεσσας και επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

          Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Διαγραφές ποσών από φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Βεγορίτιδας.

          Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                      

 1. Επανασυζήτηση του θέματος «Επιβολή δικαιώματος βοσκής οικον. έτους 2014, για τη Δ.Ε. Έδεσσας» λόγω ακύρωσης της απόφασης.

             Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

 1. Επανασυζήτηση του θέματος «Επιβολή δικαιώματος βοσκής οικον. έτους 2014, για τη Δ.Ε. Βεγορίτιδας» λόγω ακύρωσης της απόφασης.

             Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

 1. Επανασυζήτηση του θέματος «Μίσθωση ακινήτου για στέγαση των υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. Δήμου Έδεσσας» λόγω ακύρωσης της απόφασης.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

 1. Παράλληλη άσκηση με την ΕΛ.ΑΣ. αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών

 1. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 50/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Προμήθεια πρακτικών 3ου επιστημονικού συνεδρίου Δήμου Έδεσσας».

          Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 51/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Προμήθεια λευκώματος του Δήμου Έδεσσας σχετικά με τον Μ. Αλέξανδρο».

          Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Ανάδειξη, μετά από κλήρωση, μέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Δημοτικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 & 70 του Π.Δ. 28/1980.

      Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. 
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «Water.Net – Water Protection Thematic Park Actions».

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού

 1. Χορήγηση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών.

          Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού

 1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 32/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013».

          Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 32/2014 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».

         Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.

 1. Εκλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 11 του Ν. 4018/2011.

         Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 129/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».

          Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

          Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

          Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.

         Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

         Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής επιτροπής παιδείας.

         Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου.

         Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Έδεσσας για τη συγκρότηση πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου συμβουλίου επιθεώρησης θεάτρων – κινηματογράφων και καταστημάτων άνω των 200 καθισμάτων.

         Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στη Διαχειριστική επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας.

         Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Πέλλας «ΟΡΑΜΑ».

         Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. της Αστικής Εταιρείας με την επωνυμία «Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Έδεσσας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Ευάγγελος & Αμαλία Δίζα».

          Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 23/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας».

          Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Έδεσσας.

          Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δ. Έδεσσας.

         Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».

         Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας».

         Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας».

         Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στις Βρυξέλλες για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση OPEN DAYS 2014.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 1. Συζήτηση για τη μεταφορά του 1ου 2/θ & 6ου 1/θ Νηπιαγωγείου Έδεσσας.

          Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για πληρέστερη ενημέρωση.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments