....

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 3 ΕΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Κουρμαδάς Λεωνίδας

Τρία χρόνια προθεσμία από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση στήριξης,

προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες δίνει η νέα ΚΑΠ σε όσους ηλικίας έως 40 ετών ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των νέων αγροτών, από το 2015 έως το 2020.

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε σχετική κατ 'εξουσιοδότηση πράξη που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Μαρτίου, με την οποία συμπληρώνεται ο κανονισμός για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης (ΕΕ αριθ. 1305/2013), καθορίζοντας λεπτομερείς κανόνες προκειμένου να διασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ ) σε όλα τα κράτη μέλη.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση το θέμα τον νέων αγροτών είναι βασικός τομέας της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και επιδιώκεται να εξασφαλισθεί συνεκτική προσέγγιση στην υποστήριξη που τους προσφέρονται στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των δικαιούχων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, και η εφαρμογή της αρχής ότι ο νέος γεωργός θα πρέπει να είναι επικεφαλής της αγροτικής εκμετάλλευσης ασκώντας πραγματικό και μακροπρόθεσμο έλεγχο.

Έξτρα άμεσες ενισχύσεις

Επίσης, σχετικά με την κατ 'εξουσιοδότηση πράξη που συμπληρώνει τον κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσει (ΕΕ αριθ. 1307/ 2013), αναφέρεται πως η πολιτική συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ένα 25% ανώτατο όριο στις άμεσες ενισχύσεις προς τους νέους αγρότες, προκειμένου να στηρίξουν την αρχική εγκατάστασή τους.

Προβλέπει , επίσης, ότι η πληρωμή αυτή θα είναι διαθέσιμη, πέραν της βασικής ενίσχυσης, σε αυτούς τους νέους γεωργούς που δεν είναι άνω των 40 ετών κατά το πρώτο έτος εφαρμογής για την πληρωμή και οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως αρχηγοί της.

Η εν λόγω κατ 'εξουσιοδότηση πράξη καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τους όρους επιλεξιμότητας στις περιπτώσεις που ο γεωργός είναι ένα νομικό πρόσωπο, μια ομάδα νομικών προσώπων ή ομάδα φυσικών προσώπων. Οι ίδιες αρχές εφαρμόζονται όπως προβλέπεται στην πολιτική συμφωνία, δηλαδή, προκειμένου για μια εκμετάλλευση να επωφεληθεί από την καταβολή για τους νέους αγρότες, ένας νέος γεωργός πρέπει να είναι επικεφαλής της ασκώντας πραγματικό και μακροπρόθεσμο έλεγχο. Προβλέπει επίσης τη μη διαφοροποιημένη μεταχείριση μεταξύ των γεωργών που υποβάλλουν αίτηση ως φυσικά πρόσωπα και εκείνων που την υποβάλλουν ως νομικά πρόσωπα.

http://www.agronews.gr/?

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments