....

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η ομαλή μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων και των αγροτών από τις παλαιές στις στην νέες διατάξεις της φορολογία εισοδήματος, ώστε να μην προκύψουν εξωπραγματικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) είναι ο στόχος μεταβατικών ρυθμίσεων για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) για τους αγρότες που από τη νέα χρονιά υποχρεούνται να τηρούν απλογραφικά βιβλία , που ενσωματώθηκαν νόμο 4316 με θέμα «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

Ο εν λόγω νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014  και οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις ενσωματώθηκαν ως εξής:

Άρθρο 89

 

Ρυθμίσεις σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων σε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

 

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 32 ως εξής:

«32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν την 1.1.2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ..

 

Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 1.1.2014 με οποιονδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31.12.2014 με τον ίδιο τρόπο, όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.».

 

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014:

 

www.paseges.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments