....

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

 2014, στις 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ    

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

                                      

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών των 9ης/19-6-2014, 10ης/27-6-2014, 11ης/14-7-2014 και 12ης/25-7-2014 συνεδριάσεων  του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

 

Θέμα 2ο:Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δήμοι για την προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» - "Municipalities ADapting to CLIMate Change in GReece" και ακρωνύμιο MADCLIM.GR στο πρόγραμμα LIFE.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Θέμα 3ο: 11η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2014. (Αρ. Απόφασης Ο.Ε. :1518/30-9-2014 και 1590/7-10-2014).

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 4ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 204/29.8.2014 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με διορθώσεις που αφορούν τις υπ.αρ. 050, 054, 055 και 057 τροποποιήσεις  προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. Οικονομικού έτους 2014. (Αρ. Απόφασης Ο.Ε. :1519/30-9-2014).

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 5ο: Εισήγηση για τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με το υπό έκδοση Προεδρικό Διάταγμα για τη σύσταση Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α/15-5-2014).

Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (Αρ. Απόφασης Ο.Ε. :1607/7-10-2014).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (Αρ. Απόφασης Ο.Ε. :1608/7-10-2014).

Εισηγητής:     Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 8ο: Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Ημαθίας. (Αρ. Απόφασης Ο.Ε.: 1534/30-9-2014).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 9ο: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Δημόσια Σύμβαση στην Π.Ε. Πέλλας.

Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

 

Θέμα 10ο: Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Πιερίας. (Αρ. Απόφασης Ο.Ε. :1544/30-9-2014).

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

Θέμα 11ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Αρ. Απόφασης Ο.Ε. :1622/7-10-2014)).

 Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Π.Ε. Σερρών και του Δήμου Σερρών για την ίδρυση και λειτουργία κέντρου Δια βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης ενηλίκων.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Π.Κ.Μ.

 

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εκπροσώπων σε συμβούλια και επιτροπές χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

Θέμα 14ο : Έγκριση απόφασης ένταξης σε πρόγραμμα Leader (Σχετική απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου υπ. αρ. 92/25.4.2013).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

Θέμα 15ο:Έγκριση απόφασης ένταξης σε πρόγραμμα Leader (Σχετική απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου υπ.αρ. 93/25.4.2013).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

Θέμα 16ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων (Αρ. Απόφασης Ο.Ε. :1640/7-10-2014).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 17ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων (Αρ. Απόφασης Ο.Ε. :1641/7-10-2014).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 18ο:Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων (Αρ. Απόφασης Ο.Ε. :1642/7-10-2014).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 19ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων (Αρ. Απόφασης Ο.Ε.: 1643/7-10-2014).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 20ο:   Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων (Αρ. Απόφασης Ο.Ε.: 1644/7-10-2014).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 21ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων (Αρ. Απόφασης Ο.Ε.: 1645/7-10-2014).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 22ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων (Αρ. Απόφασης Ο.Ε. :1646/7-10-2014).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 23ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων (Αρ. Απόφασης Ο.Ε. :1647/7-10-2014).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 24ο:   Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων (Αρ. Απόφασης Ο.Ε. :1648/7-10-2014).

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.  

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments