....

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014

 

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014, στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                      

             

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών των  14ης/7-9-2014, 15ης/8-9-2014,  16ης/16-09-2014 και 17ης/13-10-2014 συνεδριάσεων  του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 2ο: Σύσταση επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου σ΄ αυτές.

Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 3ο: Εκλογή  μελών των επιτροπών  του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010.

Εισηγητής: Αντώνιος Δ. Γυφτόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα 4ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην πρόσκληση για την υλοποίηση της πράξης: «Λειτουργία περιφερειακών μηχανισμών υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας».

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

                                                                  

Θέμα 5ο: Αποδοχή εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αξιολόγηση της υποβάθμισης του εδάφους και στρατηγικές αποκατάστασης για τον αειφόρο σχεδιασμό χρήσεων γης»,  και ακρωνύμιο “TERRA-MED” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – πΓΔΜ 2007-2013».

(Αρ. Απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής : 1801/30-10-2014)

Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 6ο: Σύναψη Σύμβασης μεταξύ της Γ.Γ. Αθλητισμού, της  Π.Κ.Μ., του Α.Σ. ΠΑΟΚ και του ΚΕ.ΠΟ.ΘΕ. Α.Ε. με θέμα «Παραχώρηση Εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου περιοχής Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Θέμα 7ο: 12η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2014. (Αρ. Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής :  1667/14-10-2014, 1729/21-10-2014 και 1793/30-10-2014).

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 8ο: Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το Γ’ τρίμηνο 2014. (Αρ. Απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής : 1728/21-10-2014).

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 9ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ./τος 242/96 για μίσθωση ακινήτων και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Θέμα 10ο:   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. (Αρ. Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής: 1677/14-10-2014, 1743/21-10-2014  και  1805/30-10-2014)

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 11ο: Ορισμός μελών  (τακτικός και αναπληρωτής) της Π.Κ.Μ. για τη συγκρότηση πειθαρχικού συμβουλίου των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με το Π.Δ.170/03.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 12ο: Ορισμός μελών (τακτικός και αναπληρωτής) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρείας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» (Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Ημαθίας).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 13ο: Ορισμός εκπροσώπων (τακτικός και αναπληρωτής) για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.2734/1999  «Εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή». 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 14ο: Ορισμός μέλους στο Διοικητικού Συμβουλίου  της  Αναπτυξιακής Ημαθίας ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. καθώς και για τη συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 15ο: Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Οπωροκηπευτικών Νομού Ημαθίας Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε.».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 16ο: Έγκριση καθορισμού επτά (7) θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής:     Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 17ο:    Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (1MWel) με αεριοποίηση βιομάζας και συνοδή γεώτρηση που προτείνεται να εγκατασταθεί στο με αρ. 330β αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Πατρίδας, Δ.Ε. Βέροιας του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας – Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Περιβάλλοντος.

 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

Θέμα 18ο:   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Κιλκίς (σχετ. αρ. πρ. 439260(5552)/31-10-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Περικλής Κολότσιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

Θέμα 19ο: Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Π.Ε. Κιλκίς. (Αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής : 1748/21-10-2014)

Εισηγητής: Περικλής Κολότσιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

Θέμα 20ο:   Γνωμοδότηση για την έκδοση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Επέκταση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 40.000 ωοτόκων ορνίθων, της «ΚΡΟΚΟΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή του Μαυρονερίου,  του Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς-Π.Κ.Μ.

Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Περιβάλλοντος.

 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Θέμα 21ο: Ορισμός μελών (τακτικός και αναπληρωτής)  στην επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.2734/1999  «Εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή».  

Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

 

Θέμα 22ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Πέλλας- Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ.).

Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

 

 

 

 

 

 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  

Θέμα 23ο:   Ένταξη και αποδοχή υλοποίησης του ενταγμένου επενδυτικού σχεδίου στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ν. Πιερίας, με τίτλο «Πρόγραμμα τουριστικής προβολής περιοχής εφαρμογής προσέγγισης LEADER Νομού Πιερίας» με δικαιούχο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και την Ομάδα Τοπικής Δράσης «Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. – ΟΤΑ».  [Σχετική απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου υπ.αρ. 91/25-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-Ω9Χ)].

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 24ο: Ορισμός εκπροσώπων (τακτικός και αναπληρωτής) στην επιτροπή διαχείρισης προγράμματος Leader Νομού Πιερίας και ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

ΘΕΜΑ 25ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Α. Αρ. Απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής : 1815/30-10-2014)

Β. Σχετ. αρ. πρ. (426233(5201)/4-11-2014) έγγραφο

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

 

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΕΜΑ 26ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. (Αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής:1762/21-10-2014)

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

Θέμα 27ο :  Ορισμός εκπροσώπων σε συμβούλια και επιτροπές χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

Θέμα 28ο : Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών, εντολών πληρωμής και εντολών μεταφοράς Π.Ε. Σερρών. (Αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής :  1870/04-11-2014)

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

Θέμα 29ο :  Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 της εταιρείας «ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. – ΟΤΑ».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Θέμα 30ο: Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής της Π.Ε. Χαλκιδικής. (Αρ. Απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής :1709/14-10-2014)

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 31ο:Επιστροφή αχρεωστήτως  καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Χαλκιδικής.

(Αρ. Απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής:   1891 /04-11-2014)

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 32ο: Τροποποίηση της υπ' αρ.  198/29-8-2014 (ΑΔΑ: ΩΟΓ27ΛΛ-Ν5Ω) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως  καταβληθέντος παραβόλου της Π.Ε. Χαλκιδικής».

 (Αρ. Απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής : 1827/30-10-2014)

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Θέμα 33ο: Τροποποίηση της υπ' αρ. 141/19-06-2014 (AΔΑ: ΩΛΖ47ΛΛ-Τ59) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα  «Θέσπιση παγίου χορηγήματος καθαριότητας κατ’ αποκοπή των υπηρεσιών της ΠΕ Χαλκιδικής για διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2014» . (Αρ. Απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής : 1778/21-10-2014)

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments