....

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΕΩΣ 200.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 

            Από το γραφείο της βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη ανακοινώνεται ότι στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων», η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και η ψήφισή του θα γίνει τις επόμενες ημέρες στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 41 σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται διαδικασία στοχευμένης ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.

            Η ενίσχυση αφορά στην κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους δαπανών και θα παρέχεται σύμφωνα με τη διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), υπολογιζόμενη σε συνάρτηση με το συνολικό μισθολογικό κόστος της εκάστοτε επιχείρησης προκειμένου να ενισχύονται περισσότερο επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους εργαζόμενους, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της απασχόλησης στη χώρα.

            Οι παρεχόμενες ενισχύσεις είναι προσανατολισμένες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, ήτοι στη βιομηχανική παραγωγή, στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, τις οποίες αφορά η εν λόγω δράση, προσδιορίζονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και σύνθετους δείκτες, που συνδυάζουν κριτήρια όπως ιδίως το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την κατά κεφαλήν Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), το μέσο ποσοστό ανεργίας, τα επίπεδα εκπαίδευσης ή το ποσοστό γήρανσης του πληθυσμού, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης και στην κατηγορία αυτή βάσει μελέτης που διεξήγαγε η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων εντάσσονται όλες οι παραμεθόριες περιοχές της χώρας και άρα και η Πέλλα.

 

            Η διάταξη έχει ως εξής:

            «1. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες, λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, στους τομείς της βιομηχανίας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), εφοδιαστικής αλυσίδας και ηλεκτρονικού εμπορίου, μπορούν να λάβουν την ενίσχυση της παρ. 2, εφόσον απασχολούν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο.

            Οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται επί τη βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, που αφορούν ιδίως το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την κατά κεφαλήν Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), το μέσο ποσοστό ανεργίας, τα επίπεδα εκπαίδευσης ή το ποσοστό γήρανσης.

            2. Η ενίσχυση λαμβάνει τη μορφή επιχορήγησης για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ σύμφωνα με τη διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). Το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται σε συνάρτηση με το συνολικό μισθολογικό κόστος της επιχείρησης και δε δύναται να είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

            3. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) εκατομμυρίων ευρώ κατ' έτος. Το συνολικό ετήσιο ποσό ενίσχυσης αποτελεί τον προϋπολογισμό του ενάριθμου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

            4. Αρμόδιο για την εποπτεία της υλοποίησης της δράσης είναι το Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

            5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων και το είδος της δραστηριότητάς τους, τα γενικά και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των περιοχών, οι συγκεκριμένες περιοχές, το ακριβές είδος, η μορφή και το ύψος της επιχορήγησης, ο φορέας διαχείρισης της δράσης, η διαδικασία και ο έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης και λήψης της ενίσχυσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης».

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments