....

ΤΙ ΕΞΑΓΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ;

Εντοπίσαμε πρόσφατα τις αγορές στις οποίες τα ελληνικά προϊόντα φαίνεται να διατηρούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,

 καταγράφοντας σημαντικά αύξηση στην αξία των εξαγωγών. 

 

Σήμερα θα εστιάσουμε στην ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών ανά κατηγορία εμπορεύματος. Από το Διάγραμμα 1 προκύπτει, πως η μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση εξαγώγιμων προϊόντων αφορά την κατηγορία καυσίμων και ορυκτελαίων. Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανικών πρώτων υλών και προϊόντων τροφίμων. Σε ό,τι αφορά και τα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας (καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων και λοιπών κεφαλαιουχικών αγαθών σχετιζόμενων με τον κλάδο μεταφορών), η βελτίωση είναι, και εκεί, ικανοποιητική. 

 

Διάγραμμα 1. Μεταβολές στο επίπεδο εξαγωγών ελληνικών προϊόντων εννιαμήνου (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος) 2010 και 2014 ανά κατηγορία προϊόντος (σε εκατομμύρια δολάρια)

 

Πηγή: Επεξεργασία μηνιαίων στοιχείων COMTRADE

 

Στη συνέχεια, εξετάζουμε την κατανομή της μεταβολής των εξαγωγών της τελευταίας πενταετίας (εννεάμηνο 2014 σε σχέση την αντίστοιχη περίοδο του 2010) σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, για τις χώρες εκείνες όπου οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων σημείωσαν τα υψηλότερα επίπεδα ενίσχυσης. Στο Διάγραμμα 2, παρακάτω, επιβεβαιώνουμε πως η παρατηρούμενη αύξηση οφείλεται κατά κανόνα στην εκρηκτική ενίσχυση των εξαγωγών καυσίμων και ορυκτελαίων. Αφού εξαιρεθούν τα προϊόντα αυτά, η μεταβολή των ελληνικών εξαγωγών παραμένει θετική στην πενταετία 2010-2014, αλλά σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα (Διαγράμματα 1 & 2). 

 

Διάγραμμα 2. Μεταβολές στο επίπεδο εξαγωγών ελληνικών προϊόντων εννιαμήνου 2010 και 2014 (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος) ανά κατηγορία προϊόντος, για τις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα αύξησης των ελληνικών εξαγωγών (σε εκατομμύρια δολάρια)

 

Πηγή: Επεξεργασία μηνιαίων στοιχείων COMTRADE.
Σημείωση: Οι χώρες που απεικονίζονται στο διάγραμμα αντιπροσωπεύουν το 78% της μεταβολής των εξαγωγών μεταξύ 2010 και 2014. 

 

Διάγραμμα 3. Μεταβολές στο επίπεδο εξαγωγών ελληνικών προϊόντων εννιαμήνου (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος) 2010 και 2014 ανά κατηγορία προϊόντος για τις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα αύξησης των ελληνικών εξαγωγών (σε εκατομμύρια δολάρια). Από τους υπολογισμούς εξαιρούνται οι εξαγωγές καυσίμων και ορυκτελαίων

 

Πηγή: Επεξεργασία μηνιαίων στοιχείων COMTRADE.
Σημείωση: Οι χώρες που απεικονίζονται στο διάγραμμα αντιπροσωπεύουν το 74% της μεταβολής των εξαγωγών (εξαιρουμένων προϊόντων καυσίμων & ορυκτελαίων) μεταξύ 2010 και 2014. Για διευκόλυνση στη σύγκριση, οι χώρες έχουν ταξινομηθεί με βάση την συνολική διαφορά στα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα μεταξύ 2010 και 2014 (όπως, δηλαδή, απεικονίζονται στο Διάγραμμα 2). 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, καταλήγουμε πως το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών την τελευταία πενταετία οφείλεται σε εκρηκτική ενίσχυση των εξαγωγών καυσίμων και ορυκτελαίων. Προφανώς, το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εγχώριας δυναμικότητας στον τομέα διύλισης, σε συνδυασμό με την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης καυσίμων στο εσωτερικό (Διάγραμμα 4), έχει στρέψει το ενδιαφέρον των ελληνικών διυλιστηρίων σε αναζήτηση νέων αγορών στο εξωτερικό.  

 

Διάγραμμα 4. Κατανάλωση και δυναμικότητα διύλισης πετρελαίου στην Μεσόγειο

 

Πηγή: BP, Statistical Review of World Energy 2014 και Energy Information Administration.
Σημείωση: Το μέγεθος κάθε κύκλου είναι ανάλογο με την δυναμικότητα διύλισης σε σχέση με τα επίπεδα κατανάλωσης πετρελαίου κάθε χώρας για το έτος 2013. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση πετρελαίου στον οριζόντιο άξονα (στοιχεία 2009) είναι σε βαρέλια ετησίως. Η μεταβολή στην κατανάλωση (κάθετος άξονας) υπολογίζεται μεταξύ των ετών 2009 και 2013. 

 

Η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου (και η συνεπακόλουθη επαναφορά της εγχώριας ζήτησης σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που καταγράφηκαν το 2013) πιθανόν να επαναφέρει τις εξαγωγές στα προηγούμενα επίπεδα. 

 

Στα υπόλοιπα προϊόντα, η σταδιακή βελτίωση στους δείκτες ανταγωνιστικότητας έχει αρχίσει να μεταφράζεται σε αργή ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών. Εάν η πολύαναμενόμενη ποσοτική χαλάρωση εκ μέρους της ΕΚΤ, βελτιώσει τις προοπτικές μεγέθυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες αυτές αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. Παράλληλα, μία παρόμοια απόφαση σχετικά με τη νομισματική πολιτική θα οδηγούσε σε υποχώρηση του ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων και –συνεπώς– θα καθιστούσε ελκυστικότερα τα ελληνικά προϊόντα έναντι και των υπόλοιπων (εκτός ευρωζώνης) χωρών-προορισμών των ελληνικών εξαγωγών. 

 

http://indeepanalysis.gr/

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments