....

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΥΓΕΝΑΚΗ: ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ!

Στην επίμαχη τροπολογία Αυγενάκη συμπεριλήφθηκε και διάταξη, η οποία αφορά τους παράγοντες οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για κακούργημα και εν τέλει καταδικάζονται! 

Με την νομοθετική του παρέμβαση ο υφυπουργός αθλητισμού δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους παράγοντες να μπορούν να παραμένουν στις θέσεις και τα αξιώματά τους για πολλά χρόνια. Ο νόμος μέχρι τώρα έλεγε ότι: Δεν μπορεί κάποιος να είναι μέλος Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρίας ή να κατέχει αξιώματα σε αυτή ή να είναι μέτοχος σε αυτή, αν: Έχει παραπεμφθεί για κακούργημα με τελεσίδικο βούλευμα ή αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλημμέλημα με δικαστική απόφαση της τελευταίας δεκαετίας για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα που αναφέρει ο νόμος.

Με την τροπολογία Αυγενάκη, όπου υπάρχει παραπάνω η λέξη τελεσίδικα, αντικαθίσταται με την λέξη αμετάκλητα! Δηλαδή θα πρέπει να λάβει απόφαση ο Αρειος Πάγος!

Αναλυτική η διάταξη αναφέρει: 

«Τα κωλύματα της περ. β' της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους μετόχους αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (Α.Α.Ε.), μόνον στην περίπτωση καταδίκης του μετόχου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προυποθεσεις του προηγούμενου εδαφίου για οποιονδήποτε μέτοχο αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη και του βαθμού εταιρικής συμμετοχής, δύναται να μην χορηγεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου. 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτικές για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις διοργανώτριες αρχές ως προς τη συμμετοχή οποιασδήποτε Α.Α.Ε. σε αθλητική διοργάνωση. Σε περίπτωση παραβίασης της αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί μη χορήγησης του ανωτέρω πιστοποιητικού, με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται σε βάρος της υπαίτιας αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής και της Α.Α.Ε, πρόστιμο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της σχετικής πράξης, απαιτείται, επί ποινή απαραδέκτου, η προηγούμενη καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προστίμου που έχει επιβληθεί».

 


 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments