....

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας υπενθυμίζει στους πατατοπαραγωγούς τα παρακάτω:

 1.  Οι καλλιεργητές πατάτας που παράγουν πατάτα για φύτευση ή για φαγητό, υπόκεινται σε καθεστώς συστηματικών φυτοϋγειονομικών ελέγχων  και πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικό μητρώο, που τηρείται στην Υπηρεσία μας.
 2. Η διακινούμενη πατάτα φαγητού πρέπει να φέρει ειδική σήμανση (ετικέτα), που πρέπει να υπάρχει στην συσκευασία σε εμφανές σημείο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

 1.  ΕΙΔΟΣ:  ΠΑΤΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
 2. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ:  ΕΛΛΑΔΑ
 3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ:  ΠΕΛΛΑ, Αργάγγελος ή Άρνισσα
 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:  001
 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:  59014005

                                     ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  Η  ΦΥΤΕΥΣΗ

 

 1. Σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία (Π.Δ. 365/2002-ΦΕΚ 307Α)οι παραγωγοί πατάτας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πατατόσπορο που να πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος IV, μέρος Α, Κεφάλαιο ΙΙ, σημείο 18.1 του παραπάνω Π.Δ.
 2.  
 • Ο πιστοποιημένος πατατόσπορος να φέρει ετικέτα πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή
 • Η πατάτα που έχει παραχθεί από την προηγούμενη καλλιέργεια του ίδιου παραγωγού και θα χρησιμοποιηθεί ως πατατόσπορος στην τρέχουσα καλλιέργεια και μόνο στα δικά του αγροτεμάχια (ιδιοπαραγόμενος πατατόσπορος),  θα  πρέπει να  έχει προηγουμένως ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας ότι πληροί τις προϋποθέσεις του ανωτέρω Π.Δ.

 

Επομένως, οι παραγωγοί που θα χρησιμοποιήσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ιδιοπαραγόμενο πατατόσπορο πρέπει κατά την διάρκεια της τρέχουσας κάθε φορά καλλιέργειας και πριν την συγκομιδή να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δειγματοληψίες.

 

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και χρήσης μη πιστοποιημένου ή μη ελεγμένου πατατόσπορου:

 1. Θα επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.
 2. Σε περιπτώσεις ζημιών από αίτια που καλύπτονται ασφαλιστικά, δεν θα αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments