....

Αγροτικά

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

GEOTRHSH_2Παρατείνεται για άλλους επτά µήνες η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού από 15 Μαΐου 2013 που ήταν αρχικά, για τις 14 Ιανουαρίου 2014.

Ο ειδικός Γραµµατέας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, Κωνσταντίνος Τριάντης,  έχοντας ήδη πάρει την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Καλαφάτη, αναµένει τις υπόλοιπες υπογραφές των αρµοδίων υπουργών για την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες της Agrenda.

Επιπλέον, το ΥΠΕΚΑ αποφάσισε να προωθήσει την αλλαγή της διαδικασίας και να την κάνει  απλούστερη ώστε να γίνεται µε σχεδόν µηδενικό κόστος για τους δικαιούχους, διότι σε αρκετές περιφέρειες οι αγρότες δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις µε αποτέλεσµα να µην προλαβαίνουν και να είναι εµπρόθεσµοι ακόµα και µετά την δεύτερη παράταση για τις 15 Μαΐου.

koukos2Επιπλέον, η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων όχι µόνο στοχεύει στην απλούστευση της διαδικασίας και την ελαχιστοποίηση του κόστους για τους αγρότες αλλά ταυτόχρονα µε τις αλλαγές αυτές  επιθυµεί να πετύχει µηδενικό διοικητικό κόστος για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και των ΟΤΑ.

Για τους λόγους αυτούς έχει συσταθεί µια εσωτερική οµάδα εργασίας στην Γραµµατεία Υδάτων η οποία θα µελετήσει τα προβλήµατα εφαρµογής µέσω της αλληλογραφίας και θα προγραµµατίσει Τεχνική Συνάντηση Εργασίας µε τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για την προσέγγιση των προβληµάτων που έχουν διαπιστωθεί και την άµεση επίλυσή τους, που θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της αναµόρφωσης της ΚΥΑ.

http://www.agronews.gr/?

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

GEOTRHSHΑλλάζει εντελώς το σύστηµα αδειοδότησης των γεωτρήσεων, αφού ουσιαστικά καταργείται η γραφειοκρατική διαδικασία µε τις άδειες και αντικαθίσταται από ένα Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας.

Μέχρι 15 Μαΐου αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ και ως 30 Σεπτέμβρη αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού.

Ως εκ τούτου όλοι οι χρήστες σηµείων υδροληψίας υποχρεούνται µέχρι τις 15 Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ, µέσω του δήµου τους, ενώ µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2014 καλούνται να έχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού. Σηµειώνεται ότι η αίτηση για την εγγραφή στο ΕΜΣΥ είναι πλήρως απλουστευµένη (υπεύθυνη δήλωση), χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών.

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ, εγγράφονται αυτεπαγγέλτως από τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, στο  Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας:

α) νέα σηµεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού µετά την έναρξη ισχύος της απόφασης,

sapountzisβ) σηµεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες σχετικές διατάξεις,

γ) υφιστάµενα σηµεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν µετά την 20-12-2005, ανεξαρτήτως αν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εµπίπτουν στην περίπτωση (β).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της δέσμευσης για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου καταγραφής και χορήγησης αδείας χρήσης υφιστάμενων και νέων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων. Όπως είχε προαναγγείλει εγκαίρως στις 15/5/2013, σε σχετική ανακοίνωση, το ΥΠΕΚΑ μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, προώθησε την αλλαγή της ανωτέρω διαδικασίας σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Σχετικά με το θέμα ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε τα εξής: «Με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που σύντομα ολοκληρώνονται για ολόκληρη τη χώρα, το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, τη νέα διαδικασία αδειοδότησης για τα δικαιώματα χρήσης νερού, δράσεις που υλοποιούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, η χώρα αλλάζει πραγματικά σελίδα. Προωθούμε για πρώτη φορά την ολοκλήρωση μιας εθνικής πολιτικής για το νερό. Στόχος μας είναι η ορθολογική και αειφορική διαχείριση του πολύτιμου υδάτινου πόρου μας. Η διαδικασία που ακολουθούν οι πολίτες για την αδειοδότηση των γεωτρήσεών τους αλλάζει και θέτουμε σύντομα σε διαβούλευση τη σχετική ΚΥΑ. Ξεκινάμε με την υποχρέωση της καταγραφής των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας, ώστε να συγκροτήσουμε ένα σύγχρονο και ενημερωμένο Εθνικό Μητρώο. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση του πολίτη, στην εκτενή χρήση των νέων τεχνολογιών».

Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε ήδη και προωθεί προς δημοσίευση σε ΦΕΚ Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα».

 

Τι προβλέπεται

Η ΚΥΑ προβλέπει  την υποχρέωση καταγραφής όλων των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας στο ηλεκτρονικό μητρώο με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων που περιλαμβάνει γενικό ευρετήριο σημείων υδροληψίας, ηλεκτρονικό φάκελο αδειών και αιτήσεων και ψηφιακό χάρτη με τις συντεταγμένες των σημείων υδροληψίας ανά λεκάνη απορροής.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, εγγράφονται αυτεπαγγέλτως από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης να ακολουθήσει καμία νέα διαδικασία, στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας:

α) νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης,

β) σημεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις,

γ) υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν μετά την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β)

Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε μετέπειτα μεταβολή ή διόρθωση των στοιχείων κάθε εγγραφής.

Επίσης, με τη νέα διαδικασία, για:

δ) υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β),

ε) όλα εν γένει τα  υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.

όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι τις 15 Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο ΕΜΣΥ, μέσω του δήμου τους, ενώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 υποχρεούνται να έχουν προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας χρήσης νερού. Σημειώνεται ότι η αίτηση για την εγγραφή στο ΕΜΣΥ είναι πλήρως απλουστευμένη (υπεύθυνη δήλωση), χωρίς τη συνοδεία δικαιολογητικών.

 

Τι είναι το ΕΜΣΥ

Όσον αφορά το «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ)», σημειώνονται τα εξής:

-Το ΕΜΣΥ είναι ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο αναπτύσσεται και τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών

-Το σύστημα βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών του ΕΜΣΥ οργανώνεται σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του ν.3882/2010 και αποτελείται τουλάχιστον από:

α) το Γενικό Ευρετήριο σημείων υδροληψίας, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα ή οι επωνυμίες των χρηστών των νερών και τα στοιχεία που ορίζουν τα σημεία υδροληψίας,

β) τον Ηλεκτρονικό Φάκελο, στον οποίο καταχωρίζονται και αρχειοθετούνται οι άδειες χρήσης νερού, οι αιτήσεις χορήγησης αδειών χρήσης καθώς και οι αιτήσεις εγγραφής στο ΕΜΣΥ

γ) τον Ψηφιακό Χάρτη, στον οποίο αποτυπώνονται οι συντεταγμένες των σημείων υδροληψίας ανά λεκάνη απορροής.

-Το ΕΜΣΥ τροφοδοτείται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που συνδέονται υποχρεωτικά με το σύστημα βάσης γεωχωρικών δεδομένων.

-Το ΕΜΣΥ εντάσσεται στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του ν.3882/2010.

-Για την επίτευξη των σκοπών του ΕΜΣΥ, μπορεί με κανονιστικές πράξεις του υπουργού ΠΕΚΑ και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, να διασφαλίζεται η διασύνδεσή του με άλλα ειδικά μητρώα και δημόσια αρχεία.

 

Όσον αφορά τις άδειες χρήσης νερού και τις άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων τόσο για υφιστάμενα όσο και για νέα έργα, το ΥΠΕΚΑ θα θέσει εντός μηνός σε δημόσια διαβούλευση τη σχετική ΚΥΑ με τίτλο «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Βρείτε εδώ το σχετικό Σχέδιο ΥΑ για τη λειτουργί Αθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας.pdf

http://www.agronews.gr/?

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15/1 ΤΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

KANONI_NEROUΣτην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά την παράταση υποβολής αιτήσεων για την έκδοση αδειών υφιστάμενων γεωτρήσεων. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τα προηγούμενα ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, που πρώτος είχε γράψει για 7μηνη παράταση (δείτε εδώ το σχετικό άρθρο από τις 23/4). Ο αρχικός σχεδιασμός του ΥΠΕΚΑ (σύμφωνα με όσα μας ανέφεραν τότε στελέχη της γραμματείας Υδάτων) ήταν να δοθεί παράταση έως και την 14 Ιανουαρίου του 2014 αλλά τελικά η παράταση έχει καταληκτική ημερομηνία μια ημέρα μετά, την 15/1/2014.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης:

1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014.»

petkos_agras2. Η παρ. 3 του άρθρου 9 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 της αριθ. οικ. 111084/17.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3368/17.12.2012), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20.12.2005 και προϋφίστανται της 16.6.2011, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την υπ’ αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1784/20.12.2005) σχετική άδεια, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014.»

Δείτε εδώ την τροποποίηση της ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε

http://www.agrotypos.gr/

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

THERMOKYPIOΤην άρση της απαγόρευσης των εξαγωγών προϊόντων προς τη ρώσικη αγορά (γαλακτοκομικά, αλλαντικά, φυτά, σπόρους κ.ά.) έχει ως στόχο ο σχεδιασμός της επίσκεψης Ρώσων φυτοϋγειονομικών ελεγκτών του Υπουργείου Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε στην Ημαθία τις προηγούμενες μέρες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας, η επίσκεψη ορίστηκε μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καραπαναγιωτίδη στη Μόσχα και σχετικό αίτημα. Οι Ρώσοι ελεγκτές στο διάστημα της πολυήμερης παρουσίας τους στην Ημαθία πήραν δείγματα χώματος, φυτών και σπόρων, τα οποία θα ελεγχθούν προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα.

koukos2«Σε συνάντηση που είχαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καραπαναγιωτίδη (παρουσία του Διευθυντή Γεωργίας Λαζαρίδη) στη διάρκεια της εδώ παραμονής τους, οι Ρώσοι ελεγκτές ενημερώθηκαν για τις αυστηρές προδιαγραφές και τους εξονυχιστικούς ελέγχους των τοπικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια για την ασφάλεια του καταναλωτή και με στόχο τη διατήρηση αλλά και την ενίσχυσή των εμπορικών και κοινωνικών σχέσεων προς την απαιτητική ρώσικη αγορά. Ο κ. Καραπαναγιωτίδης ενημέρωσε επίσης για τις προσπάθειες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά της Π.Ε. Ημαθίας για διεύρυνση των συνεργασιών με τη Ρώσικη Ομοσπονδία σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, τον τουρισμό, τις εξαγωγές, τον πολιτισμό κ.ά., ενώ αναφέρθηκε και στις καλές σχέσεις των δύο χωρών και την ανάγκη αμφίπλευρης αξιοποίησης των ευκαιριών προς όφελος των πολιτών», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας.

http://www.agrotypos.gr/

ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ 2014

PSIFIAKOI_XARTES_XORAFIONΤην ανανέωση του ψηφιακού υπόβαθρου των δορυφορικών εικόνων των αγροτεμαχίων, με βάση τις οποίες θα γίνουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2014, έχει αναλάβει η εταιρεία Ερατοσθένης Α.Ε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Agronews, οι διαδικασίες για τις δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης έχουν επιταχυνθεί και ήδη από τις 31 Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει η ανανέωση των δορυφορικών χαρτών.

Μεγάλη σημασία έχει το ποιος θα διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και εάν θα δοθεί και φέτος στη Neuropublic.

Η Ερατοσθένης έχει δεσμευτεί να παραδώσει το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων δορυφορικών εικόνων (σύστημα LPIS) μέχρι τον Μάρτιο του 2014. Παράλληλα, στις 8 Ιανουαρίου έληξε η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό του έργου «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων», προϋπολογισμού 1.028.600 ευρώ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που υλοποιεί τον διαγωνισμό, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται η ανακοίνωση της πρόσκλησης προς τους φορείς που θέλουν να πιστοποιηθούν για τη συγκέντρωση και καταχώριση των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2014.

petkos_agrasΜεγάλη σημασία έχει το ποιος θα διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και εάν θα δοθεί φέτος στη Neuropublic, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Κι αυτό γιατί η ίδια εταιρεία θα εμπλέκεται τόσο στην κεντρική διαχείριση του ΟΣΔΕ, όσο και στην καταχώριση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, μέσω του προγράμματος ΓΑΙΑ-Επιχειρείν και της κοινής εταιρείας που σκοπεύουν να ιδρύσουν οι Τράπεζα Πειραιώς, με την ΠΑΣΕΓΕΣ και τη Neuropublic. H διαχείριση της βάσης δεδομένων και του κέντρου πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δοθεί με τη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων έληξε, επίσης, στις 8 Ιανουαρίου, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι εταιρείες που υπέβαλαν προσφορές.

Το έργο της διαχείρισης του ΟΣΔΕ

Σύμφωνα με την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού το έργο αφορά:

A. Συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πληρωμών της ενιαίας αίτησης εκμετάλλευσης (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) για την διαχείριση των αιτήσεων του έτους 2014

B. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και καλής λειτουργίας του internet data center (I.D.C.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., παροχή υποδομής και υπηρεσιών D.R.S. (disaster recovery site) και B.C.P. (business continuity plan) των αιτήσεων του έτους 2014

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.600.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%).

Τι θα κάνει η Ερατοσθένης

Αντικείμενο του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» που ανέλαβε η Ερατοσθένης ύψους 3.210.000 ευρώ είναι:

«Η παροχή προς τους Έλληνες παραγωγούς ενός νέου ψηφιακού και ορθού υποβάθρου επί του οποίου θα μπορούν να δηλώνουν ψηφιακά την αίτησή τους για ενιαία ενίσχυση. Η πράξη θα καλύψει μέρος της ανανέωσης του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, όπως αυτή επιβάλλεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (δεδομένου ότι έχει παρέλθει ο χρόνος χρήσης του προηγούμενου υποβάθρου), ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης από τους παραγωγούς μέσω της πύλης e-ΥπΑΑΤ με χρήση web-gis.

Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και συνίσταται στο υποσύστημα γεωβάσης δεδομένων, στη διασύνδεση των υπηρεσιών με τους χρήστες, στην προμήθεια ορθοεικόνων και στην διανυσματοποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων. Ειδικότερα, το υποσύστημα της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει τη γεωβάση που θα απαιτηθεί και θα περιλαμβάνει τόσο τις ορθοεικόνες όσο και τις ενότητες σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές της ανανέωσης του Σ.Α.Α. Συμπληρωματικά περιλαμβάνει την προμήθεια έγχρωμων ορθοεικόνων και αφορά περιοχές που καλύπτουν το 30% της χώρας καθώς και τη διανυσματοποίηση των ενοτήτων και υποενοτήτων του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων σε περιοχές που καλύπτουν το 69% της χώρας.»

 

Πόσο θα αλλάξει το ΟΣΔΕ;

Αντικείμενο του έργου «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» για το οποίο η προθεσμία έληγε στις 8 Ιανουαρίου είναι:

«Η απλούστευση της διαδικασίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού απαιτείται αναθεώρηση των νομοθετικών και γενικότερα των κανονιστικών ρυθμίσεων, καθώς και των πρακτικών οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ώστε να είναι συμβατές με τις αρχές αποτελεσματικής νομοθέτησης και της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθεί ο πλήρης ανασχεδιασμός, απλοποίηση, βελτίωση των διαδικασιών τόσο του ΟΣΔΕ όσο και των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που σχετίζονται με το ΟΣΔΕ, εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια εκτέλεσης των διαδικασιών και αξιολογώντας τις επιπτώσεις κάθε πιθανού σεναρίου στην απόδοση του ΟΣΔΕ. Οι νέες απλοποιημένες διαδικασίες κατά την υλοποίηση της πράξης θα αποτυπωθούν με τη χρήση κατάλληλης εφαρμογής διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών την οποία θα αναπτύξει ο ανάδοχος μέσω του παρόντος έργου».

http://www.agronews.gr

ΣΤΑ 100€ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚ

FYTOFARMAKAΣτην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε απόφαση την οποία συνυπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και ορίζει στα 100 ευρώ το τέλος συμμετοχής όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται επίσης και το τέλος υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στα 3.000 ευρώ.

sapountzisΑναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:
α) ο καθορισμός του ύψους του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 3 της αριθ. 8197/90920/22−7−2013 απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» (Β΄1883/1−8−2013), όπως κάθε φορά ισχύει και
β) ο καθορισμός του ύψους του τέλους υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της αριθ. 8040/88923/17−7−2013 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασίες αρχικής και συμπληρωματικής κατάρτισης των υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και ανάκλησης του πιστοποιητικού κατάρτισης τους» (Β΄1849/27−7−2013), όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 2

Τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, ορίζεται στα εκατό ευρώ (100 €).

Άρθρο 3

Τέλος υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
Το ύψος του τέλους υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας των φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, ορίζεται στις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

http://www.agrotypos.gr/

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

RANTISMA_AGROTH Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-1-2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4036/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΣΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ).

petkos_agras

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΑΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

GALA_STO_KAZANIΟργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις στον Τομέα του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών προϊόντων

Ανακοινώνεται ότι ισχύει και εφαρμόζεται η αρ. αριθμ. 2133/101443/13 (ΦΕΚ 2226 Β/10-9-2013) : «Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΕ) αριθ. 511/2012 και (ΕΕ) αριθ. 880/2012, όπως ισχύουν, σχετικά με την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεών τους, καθώς και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων» που αφορά την συγκρότηση οραγνώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος.

Αρμόδια αρχή για την τήρηση των σχετικών διατάξεων και την κατάθεση αίτησης αναγνώρισης είναι η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Βερανζέρου 46, ΤΚ 10176, ΑΘΗΝΑ.

sapountzisΗ απόφαση διατίθεται ηλεκτρονικά (δωρεάν) από το Εθνικό Τυπογραφείο στη διεύθυνση : http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΛΑ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΙΑ

MHLAΜείωση της τάξης του 10,3% και 26% αντίστοιχα παρουσίασε η παραγωγή μήλων και αχλαδιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας τω ν ΗΠΑ (USDA) για την εμπορική σεζόν 2013/14 (Ιούλιος/Ιούνιος). Ωστόσο, η έκθεση σημειώνει ότι ποιότητα της παραγωγής είναι εξαιρετική.

 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα μήλα το USDA αναφέρει ότι στην Ελλάδα καλλιεργούνται περίπου 12.470.000 στρέμματα με κυριότερες περιοχές παραγωγής την Καστοριά, την Πέλλα και την Ημαθία, τη Μακεδονία, το Βόλο, τη Λάρισα, το Πήλιο, τη Θεσσαλία και την Αρκαδία.

koukos2Μήλα

«Σχεδόν το 56% των καλλιεργειών αποτελείται από ερυθρές ποικιλίες (κυρίως Red Delicious). Οι πράσινες ποικιλίες (κυρίως Granny Smith ) ακολουθεί με ποσοστό 16%, ενώ οι κίτρινες ποικιλίες (κυρίως Golden Delicious ) αποτελούν το 9% των καλλιεργειών της χώρας μας. Το υπόλοιπο 19% των καλλιεργούμενων οπωρώνων είναι φυτεμένα με ποικιλίες Fuji, Gala, Jonagold, και νέες ποικιλίες μήλων (Ariane, Belgica, Cameo, Diwa, Honey Crunch, Jazz, Junami, Rubens, Tentation, Wellant, κ.λπ.). Χάρη στην εξαιρετική ποιότητα και εμφάνισή τους τα μήλα Ζαγορά (μια τοπική ποικιλία Red Delicious) έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης)», αναφέρει χαρακτηριστικά το USDA.

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία της απολογιστικής έκθεσης την περίοδο 2012/2013 η Ελλάδα εξήγαγε 46,656 τόνους μήλων. Οι εξαγωγές ήταν κυρίως στην Αίγυπτο (19.495 τόνοι), τη Βουλγαρία (7.956 τόνοι), την Αλβανία (4.934 τόνοι), την Τουρκία (3.378 τόνοι) και τη Ρωσία (3.017 τόνοι). Επίσης η Ελλάδα εισήγαγε 10.803 τόνους, κυρίως από την Ιταλία (3.202 τόνοι), τη Γερμανία (1.807 τόνοι), τη Χιλή (1.803 τόνοι) και την Πολωνία (1.780 τόνοι).

Αχλάδια
Σχετικά με την παραγωγή και καλλιέργεια αχλαδιών στην Ελλάδα η έκθεση της USDA αναφέρει ότι την περίοδο 2013/14 (Ιούλιος / Ιούνιος) θα παρουσιάσει την μείωση που προαναφέραμε (26%). Ωστόσο το μέγεθος του φρούτων χαρακτηρίζεται φυσιολογικό προς μεγάλο λόγω της μικρότερης καρπόδεσης, ενώ η ποιότητα χαρακτηρίζεται «εξαιρετική». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στη χωρα μας καλλιεργούνται 4.700.000 στρέμματα με κυριότερες περιοχές την Λάρισα, τον Τύρναβο, τη Λακωνία και την Κόρινθο. «Οι ποικιλίες William Christ/Bartlett, Passacrassana, Abate Fetel, and Coscia-Ercollini είναι αυτέ που καλλιεργούνται κατά κύριο λόγο στη Ελλάδα», σημειώνει η έκθεση.

Όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αχλαδιών η έκθεση αναφέρει ότι την περίοδο 2012/13 εισαγωγές αχλαδιών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 8.312 τόνους, κυρίως από την Ισπανία (2.460 τόνους), την Αργεντινή (2.280 τόνους), την Ιταλία (1.247 τόνους), και τη Νότια Αφρική (1.003 τόνους). Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα εξήγαγε 4.608 τόνους, κυρίως στην Αλβανία (1.414 τόνους), η Βουλγαρία (1.303 τόνους), τη Ρουμανία (549 τόνους) και τα Σκόπια (546 τόνους).

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2010 ΚΑΙ 2012 ΥΨΟΥΣ 19,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ 20.979 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

trakter-kyriosΠληρωμές εξισωτικής αποζημίωσης 2010 και 2012 ύψους 19,7 εκατ. ευρώ σε 20.979 δικαιούχους

Συνεχίζει τις πληρωμές υπολοίπων της εξισωτικής αποζημίωσης προηγουμένων ετών ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις από τον Οργανισμό την Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, πιστώθηκε στους λογαριασμούς 20.797 δικαιούχων συνολικό ποσό 19.779.788 ευρώ για την εξισωτική αποζημίωση των ετών 2010 και 2012. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από την ερχόμενη εβδομάδα μετά την αργία των Θεοφανίων. Αναλυτικά οι πληρωμές έχουν ως εξής:

  • koukos2Στις 03/01/2014 έγινε η παρακάτω πληρωμή για τα Μέτρα 211 και 212 Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2010, σε 19.724 δικαιούχους και ποσό 18.023.052,58 ευρώ.
  • Στις 03/01/2014 έγινε η παρακάτω πληρωμή για τα Μέτρα 211 και 212 Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2012, σε 1.073 δικαιούχους και ποσό 1.756.737,58 ευρώ.

 

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΔΕΝΔΡΑ

KERASIAΣτο πλαίσιο της έναρξης (9-10.1.2014) του Κοινοτικού Προγράμματος FruitFlyNet / Standard II-B/2.1/0865/ENPI CBC MED θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαχείρισης του ελέγχου των επιβλαβών εντόμων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της κύριας Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11.00-14.00.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 5 Μεσογειακές χώρες μαζί με την Ελλάδα έχει ως σκοπό την πρόληψη και τη μείωση των παραγόντων κινδύνου του περιβάλλοντος, σε επίπεδο Μεσογειακών χωρών, μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαχείρισης του ελέγχου των επιβλαβών εντόμων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες (ελιά, πυρηνόκαρπα, μηλοειδή και τροπικά δένδρα).

koukos2Τα έντομα στα οποία θα εστιάσει το FruitFlyNet είναι κυρίως η μύγα της Μεσογείου, ο δάκος, η ραγολέτιδα της κερασιάς, καθώς και άλλα δίπτερα που μπορούν να εισβάλουν από ξένες χώρες. Ως περιοχή στόχος για την ανάπτυξη του συστήματος στην Ελλάδα έχει επιλεχθεί η Θεσσαλία. Πιο συγκεκριμένα, στις περιοχές στόχους θα εγκατασταθεί ένα δίκτυο αισθητήρων οι οποίοι εκτός από τις μικροκλιματικές μεταβλητές (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, κτλ), θα καταγράφει ηλεκτρονικά (μέσω ανάλυσης εικόνας) μέχρι και τα επίπεδα των πληθυσμών των εντόμων που συλλαμβάνονται στις παγίδες. Η συγκέντρωση όλων αυτών των δεδομένων έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός μοντέλου με το οποίο θα μπορέσει να επιτευχθεί ένας εξορθολογισμός στη χρήση των εντομοκτόνων: καθώς, σε λιγότερο χρόνο θα είναι στη διάθεση των αγροτών ακριβέστερη πληροφόρηση, για να αποφασίσουν πώς να παρέμβουν εντοπισμένα σε συγκεκριμένα δέντρα.

Αυτό, εκτός ότι θα συμβάλλει στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος μιας και δε θα απαιτείται πλέον πλήρης ψεκασμός των οπωρώνων, σίγουρα θα έχει και ένα διπλό οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς, καθώς θα απαιτούνται λιγότερες ποσότητες φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων ανά στρέμμα και επιπλέον η επέμβαση θα είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των εντομολογικών προσβολών, αφού θα γίνεται στο κατάλληλο χρονικά σημείο.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας

 

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

YPOLOGISMOIΤι αλλάζει στον Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών για αγρότες και όχι μόνο

 

Μια σειρά από αλλαγές που επέρχονται από την 1.1.2014 στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, υπενθυμίζει με ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για αλλαγές και τροποποιήσεις που συμπεριλήφθηκαν στον νέο νόμο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Μεταξύ των αλλαγών αυτών, είναι η κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων και στοιχείων, η επιστροφή φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις εντός 30 ημερών αν δεν συντρέχει λόγος ελέγχου, η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων). Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνεται, επίσης, η υποχρέωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, σε τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, ενώ, όπως διευκρινίστηκε σήμερα, προβλέπεται δυνατότητα απαλλαγής, των αγροτών με έσοδα έως 10.000 ευρώ και επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ.

koukos2 Ειδικότερα, με το νέο καθεστώς προβλέπονται τα ακόλουθα:

- Για την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση αποθεμάτων, με σκοπό την πώληση, απευθείας ή μέσω τρίτου, από τον προμηθευτή στον αγοραστή αυτών, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεμάτων φορολογικά στοιχεία αξίας, που συνοδεύουν τα αποθέματα μέχρι τον τελικό παραλήπτη τους, συντάσσεται δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

Το δικαιολογητικό αυτό συντάσσεται για την παραλαβή αποθεμάτων από τον αγοραστή (υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών) αυτών, εφόσον δεν παραδίδεται σ' αυτόν, κατά την παραλαβή τους, τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών ή αντίτυπο του δικαιολογητικού εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ή δεν εκδίδεται άμεσα με την παραλαβή τους, τίτλος κτήσης του άρθρου 5 παράγραφος 6 του Κ.Φ.Α.Σ..

Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται κατά το χρόνο της αποστολής ή της παράδοσης ή της παραλαβής ή της διακίνησης, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και διαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και του αγοραστή, πλην των ιδιωτών, των αποθεμάτων.

- Στη λιανική πώληση, διατηρείται το υφιστάμενο σύστημα ρυθμίσεων (φορολογικές ταμειακές μηχανές ή σήμανση εκδιδόμενων αποδείξεων), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής μετάβαση σε ένα νέο πιο λειτουργικό σύστημα ρυθμίσεων.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, παρέχεται η δυνατότητα μη χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών και Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), σε όσα επαγγέλματα απαλλάσσονταν και κατά την προηγούμενη χρονιά, από τη χρήση φορολογικών μηχανισμών.

- Από 1.1.2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, μικρότερα των 10.000 ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μικρότερα των 5.000.

ΠΗΓΗ: http://www.paseges.gr/

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ

GAIDOYRAKIΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4

ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

 

Από το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι σήμερα Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014 αναρτήθηκε στα Γραφεία της ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης η κατάσταση των καταρχήν δικαιούχων και απορριπτόμενων της Δράσης 3.1«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Γεωργοπεριβαλλοντικού Μέτρου 2.1.4 του ΠΑΑ 2007-2013. Η ίδια κατάσταση απεστάλη προς ανάρτηση και δημοσιοποίηση (επί 10ημέρου) στους Δήμους της περιοχής.

sapountzisΣχετικά με την παραπάνω δράση, πισημαίνονται τα παρακάτω:

1.         Η οριστική κρίση των δικαιούχων και απορριπτόμενων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που ενδεχομένως θα υποβληθούν.

2.        Ενστάσεις υποβάλλονται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης και υποβάλλονται στο φορέα υλοποίησης, που για την περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι η ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης.

3.         Σύμφωνα με την 3345/124548/07-12-2012 εγκύκλιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί και στην δικτυακή έκδοση των καταστάσεων δικαιούχων και απορριπτόμενων στην ιστοσελίδα του www.opekepe.gr

4.        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (Παπαναστασίου 63, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, γραφείο 10) και στο τηλέφωνο 2310984196 (υπεύθυνη επικοινωνίας: Πολυξένη Μητκούδη).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ Η ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ

halaziΑπό την ένταξη νέων ασφαλιστικών κινδύνων θα εξαρτηθεί η αύξηση ή όχι των εισφορών στον ΕΛΓΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη των αλλαγών του κανονισμού ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά στον ΑγροΤύπο, ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Βασίλης Έξαρχος, αυτές οι αλλαγές θα σχετίζονται και με τον καθορισμό της μέσης παραγωγής των καλλιεργειών σε κάθε περιοχή της χώρας, ανά προϊόν. Αυτήν τη στιγμή ο ΕΛΓΑ βρίσκεται στην διαδικασία συλλογής των στοιχείων. «Αν οι κίνδυνοι που θα καλύπτουμε παραμείνουν ίδιοι δεν είναι στις προθέσεις να αυξήσουμε τα ασφάλιστρα. Αν όμως μέσα από την συζήτηση προκύψει ότι πρέπει να εντάξουμε και νέους κινδύνους στο ασφαλιστικό σύστημα και αυτοί οι νέοι κίνδυνοι δημιουργούν μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις, προφανώς θα εξετάσουμε και το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών», τονίζει χαρακτηριστικά στον ΑγροΤύπο ο κ. Έξαρχος.

Και προσθέτει: «Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι πολλοί παραγωγοί μας ζητούν να ενταχθούν και άλλοι κίνδυνοι στον κανονισμό. Δεν έχουν αντίρρηση αν χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις να αυξηθεί η εισφορά αλλά έχει σημασία να υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας».

sapountzisΜέσα στο 2014 η ολοκλήρωση της συζήτησης

Όσον αφορά το χρόνο που θα εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές ο κ. Έξαρχος μας έκανε γνωστό ότι μέσα στο 2014, θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, έχοντας εκπονηθεί και η απαραίτητη αναλογιστική μελέτη, ώστε η διοίκηση του Οργανισμού να είναι σε θέση να εξετάσει και τα οικονομικά στοιχεία προκειμένου «να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στις αρχές του έτους στην αναλογιστική μελέτη και εν συνεχεία θα δούμε με βάση τις κατευθύνσεις που θα μας δώσει αν θα μπορούμε να εντάξουμε νέους κινδύνους στο ασφαλιστικό σύστημα και ποιες πρέπει να είναι οι εισφορές. Εν τω μεταξύ θα έχει καθοριστεί και το ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα ισχύσει στη νέα προγραμματική περίοδο για τις ασφαλίσεις και θα είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν και στον κανονισμό και στο νόμο», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ στον ΑγροΤύπο.

Αποζημιώσεις

Επίσης ο κ. Έξαρχος αναφέρθηκε και στο θέμα της επίσπευσης της διαδικασίας καταβολής των αποζημιώσεων τονίζοντας ότι η διοίκηση του ΕΛΓΑ θεωρεί πολύ κρίσιμης σημασίας ζήτημα, να ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων του ΟΣΔΕ και οι Δηλώσεις Εκτροφής και Καλλιέργειας, μέσα σε πολύ συγκεκριμένες προθεσμίες. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι θα πρέπει μέσα στον Ιούνιο ο Οργανισμός να έχει στην διάθεσή του το αρχείο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι αλήθεια ότι φέτος θα μπορούσαμε να δώσουμε αποζημιώσεις πολύ πιο γρήγορα για τις ζημιές τους 2013 αν είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ», συμπλήρωσε ο κ. Έξαρχος.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

 

140 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ

AGROS_APO_ELIKOPTEROΤους «σπρώχνουν» στην ύπαιθρο -140 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση νέων αγροτών στην ελληνική γη

Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Τσαυτάρης θα διατεθούν συνολικά 140.000.000 ευρώ σε νέους αγρότες. Στόχος είναι η παροχή κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών στην ελληνική ύπαιθρο.

Όπως προβλέπεται στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ. Φύλλου 3255) η προκήρυξη για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, τα περισσότερα χρήματα θα διατεθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (32.400.000 ευρώ), στην Κρήτη (22.800.000 ευρώ), στη Δυτική Ελλάδα (15.500.000 ευρώ), στην Πελοπόννησο (14.700.000 ευρώ) και στη Θεσσαλία (13.600.000).

sapountzisΟπως γράφει το ΒΗΜΑ στις περιπτώσεις που το όριο των πιστώσεων, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί σε μία Περιφέρεια, δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τα ποσά που απαιτούνται για την ένταξη υποψηφίων νέων γεωργών κατά το συγκεκριμένο έτος της κατανομής, θα είναι δυνατή η μεταφορά του πλεονάζοντος ποσού σε άλλες Περιφέρειες, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης και φακέλους υποψηφιότητας από τις 18 Μαρτίου 2014 έως τις 16 Μαΐου 2014.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), οι οποίοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Θα πρέπει παράλληλα ο δικαιούχος, να είναι 18 έως 40 ετών, να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή τοπικής Κοινότητας και Οικισμού, ή άλλης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

Επίσης, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να υποβάλλει Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών, με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων

Όσον αφορά το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αντίθετα οι εκτάσεις μπορεί να είναι και νοικιασμένες.

Πηγή: iefimerida.gr

 

ΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

AGROS_PAZLΩς καλλιεργούμενα θα φορολογούνται τα χωράφια που είναι σε αγρανάπαυση

Με διπλάσιο βασικό φόρο, δηλαδή 2 ευρώ ανά στρέμμα όπως ακριβώς και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις θα επιβαρύνονται τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε αγρανάπαυση.

Αυτό προβλέπει μια από τις τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για το φόρο ακινήτων που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, μειώνεται στο μισό ο φόρος για αγροτεμάχια που είναι χέρσες και μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Eξάλλου, για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ροβλέπεται μηδενικός συντελεστής ειδικών κτηρίων, καθώς και μηδενικός συντελεστής βοηθητικών χώρων, και για τα ειδικά κτήρια κτηνοτροφικής χρήσης (σ.σ. το αρχικό σχέδιο αναφερόταν μονάχα στα αγροτικής χρήσης ειδικά κτήρια).

sapountziskoukos2 Παράλληλα, με άλλη τροπολογία προβλέπεται το ακαταταδίωκτο για τους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη του Δ.Σ. της Έωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, το ακαταδίωκτο για τη μη καταβολή χρεών, φόρων, προστίμων και οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η διάταξη ισχύει για τα πρόσωπα που διετέλεσαν στις ως άνω θέσεις, από την 1/1/2010 και μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών

Άλλες αλλαγές προβλέπουν ότι:

-Τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, οικογένειες με ένα μέλος με αναπηρία άνω του 80% απαλλάσσονται από τον φόρο ακινήτων εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε παιδί. Το προηγούμενο όριο ήταν 9.000 ευρώ. 
-Χαρακτηρίζονται ως ημιτελή και τα ακίνητα τα οποία έχουν ουσιαστικά αποπερατωθεί αλλά δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί και έτσι ο φόρος ακινήτων σε αυτά μειώνεται κατά 60%. Με αυτή τη διάταξη μειώνεται σημαντικά η επιβάρυνση των κατασκευαστών που έχουν απούλητα νεόδμητα ακίνητα.  
-Επιβάλλεται πλήρης φόρος ακινήτων σε όσους κατέχουν ακίνητα τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

-Οι αγρότες οι οποίοι υπάγονται στο άρθρο 41 του κώδικα ΦΠΑ και υποχρεούνται στην υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, υποβάλλουν για τις λιανικές συναλλαγές τους, συγκεντρωτικά δεδομένα (σ.σ. η πρόβλεψη συνιστά νέα ρύθμιση του νομοσχεδίου). Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισμός του χρόνου, του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής των καταστάσεων, καθώς και του ύψους της αξίας των στοιχείων, παραμένει στη δικαιοδοσία του γενικού γραμματέα Εσόδων.

 

To νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 20 Δεκεμβρίου και θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί των άρθρων. .

 

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΟΝΟΣ

compoteΕπέκταση συμβολαιακής γεωργίας της Πειραιώς στο βιομηχανικό ροδάκινο και με την εταιρεία Κρόνος. Επιτραπέζιο ροδάκινο και αχλάδι προσθέτει η Venus

Περισσότερους παραγωγούς και νέα προϊόντα, όπως το επιτραπέζιο ροδάκινο και το αχλάδι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας της Πειραιώς με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βέροιας, Venus Growers, για τη νέα χρονιά. Επιπλέον σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου συνεργασία για το επιτραπέζιο ροδάκινο στα πλαίσια του προγράμματος της συμβολαιακής γεωργίας πρόκειται να ξεκινήσει και με την εταιρεία Κρόνος Α.Ε. στην Πέλλα. Παράλληλά, το πρόγραμμα θα επεκταθεί και στις ελιές με την εταιρεία Intercom Foods Α.Ε. που έχει έδρα της τη Λάρισα. Συνολικά, οι παραγωγοί που θα ενταχθούν στα νέα προγράμματα αναμένεται να φθάσουν τους 1.000, από τους οποίους οι 500 θα είναι παραγωγοί που συνεργάζονται με την Venus. Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά στον ΑγροΤύπο, ο επικεφαλής της Κρόνος Α.Ε., κ. Ελευθέριος Σαΐτης: οι παραγωγοί βιομηχανικού ροδάκινου που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα φθάσουν περίπου τους 250.

koukos2Και προσθέτει: «φέτος το πρόγραμμα θα λειτουργήσει πιλοτικά αλλά το ενδιαφέρων των παραγωγών – συνεργατών μας είναι μεγάλο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι από την τράπεζα θα ληφθούν υπ’ όψη κάποια στοιχεία φερεγγυότητας των παραγωγών που θα ενταχθούν και αυτό θα βοηθήσει ώστε το πρόγραμμα να είναι βιώσιμο.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, οι παραγωγοί της εταιρείας Intercom Foods Α.Ε που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα είναι περίπου 200.

Από την Σύμφωνα με όσα αναφέρει στον ΑγροΤύπο, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Venus Growers, κ. Θεολόγης Καραΐνδρος: «το πρόγραμμα την χρονιά που ολοκληρώνεται ικανοποίησε τόσο τους παραγωγούς όσο και τον συνεταιρισμό γι’ αυτό συνεχίζεται και επεκτείνεται». Η χρηματοδότηση φέτος αναμένεται να ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο αφού οι καλλιεργητικές φροντίδες ώστε να καλυφθούν και οι καλλιερητικές φροντίδες των δέντρων. Το ύψος των δανείων και φέτος αναμένεται να κυμανθεί στα 400 ευρώ το στρέμμα ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Η αποπληρωμή του δανείου των παραγωγών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα γίνετε μέσω της πληρωμής από τον συνεταιρισμό τους, ο οποίος θα έχει αντίστοιχη χρηματοδότηση μέσω της τράπεζας για τον ίδιο σκοπό. Επιπλέον ο παραγωγός έχοντας κάνει αυτή την σύμβαση είναι ασφαλισμένος για κινδύνους στο ποσοστό που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία συνεργασία συµβολαιακού τύπου της Πειραιώς ήταν αυτή που υπογράφηκε µε τη µπίρα ΦΙΞ, καθώς και στην Κρήτη µε την εταιρεία Περιβολάκης ΑΕ, η οποία παράγει πιπεριές, αγγουράκια και επιτραπέζια σταφύλια.

Μελλοντικά σχέδια

Εν τω μεταξύ από στελέχη της τράπεζας Πειραιώς έχει γίνει γνωστό ότι ο Όμιλος προετοιµάζει νέα προγράµµατα συµβολαιακής γεωργίας, τα οποία θα προστεθούν στα ήδη υφιστάµένα. Εντός του επόμενου διαστήματος πρόκειται να ανακοινωθεί πρόγραµµα συµβολαιακής γεωργίας και µε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, για την παραγωγή κριθαριού για την µπίρα Amstel, µε τη συµµετοχή 2.800 αγροτών από όλη την Ελλάδα. Επίσης, θα ακολουθήσει συμφωνία με περίπου 10.000 σταφυλοπαραγωγούς «Σαββατιανού», ποικιλία η οποία αποτελεί την πρώτη ύλη για την παρασκευή της ρετσίνας Μαλαµατίνα.

15 προγράµµατα

Να σημειωθεί ότι μέχρις τιγμής «τρέχουν» περίπου 15 προγράμματα συμβολαιακής γεωργία σε προϊόντα όπως το τα ροδάκινα, ο καπνός, το βαµβάκι, το σταφύλι, το γάλα, τα οπωροκηπευτικά, τα ενεργειακά φυτά, η ελιά και τα σιτηρά τα οποία αφορούν πάνω από 8.000 αγρότες ενώ στόχος είναι στο επόµενο διάστηµα ο αριθµός των προγραµµάτων να υπερβεί τα 30 και οι τους 20.000.

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

 

ΕΦΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 455.567 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

xrimataΤετάρτη, 18/12/2013, στους λογαριασμούς 455.567 δικαιούχων η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου

Όπως ανακοίνωσε το ΥπΑΑΤ θα αρχίσει από το βράδυ της Τρίτης, 17 Δεκεμβρίου, η διαδικασία πίστωσης των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων του υπολοίπου ποσού της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) Πετρελαίου 2013. Το συνολικό ποσό πληρωμής ανέρχεται σε περίπου 23 εκατ. ευρώ και αφορά 455.567 δικαιούχους.

Επισημαίνεται από το ΥπΑΑΤ ότι τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από, αύριο Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι από σήμερα, το απόγευμα, θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) για το ποσό της καταβολής στο λογαριασμό τους.

koukos2 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, με αφορμή την πληρωμή της 3ης δόση του ΕΦΚ Πετρελαίου, δήλωσε: «Τηρώντας τις δεσμεύσεις μας προχωρούμε, όπως πρόσφατα είχαμε εξαγγείλει, στην πληρωμή της 3ης δόσης του ΕΦΚ Πετρελαίου στους δικαιούχους παραγωγούς. Με την υλοποίηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης ικανοποιείται το αίτημα των αγροτών όπως είχε συμφωνηθεί και οι πληρωμές της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου συμβαδίζουν με τις εποχιακές ανάγκες των εκμεταλλεύσεων. Η καταβολή αυτή αποτελεί την τελευταία καταβολή με βάση την υφιστάμενη διαδικασία γιατί, όπως έχει ανακοινωθεί, με βάση τη δέσμευση της Κυβέρνησης, η διαδικασία θα αλλάξει το έτος 2014. Η μεικτή επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομικών επεξεργάζεται τις τελικές προτάσεις της για την εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας του αγροτικού πετρελαίου. Η πρόταση εφαρμογής της νέας απλοποιημένης διαδικασίας που θα είναι πιο ευέλικτη, χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικό κόστος και πιο κοντά στις ανάγκες των αγροτών (π.χ. τρεις τμηματικές πληρωμές μέσα στο έτος με βάση την κατανάλωση από την εκμετάλλευση) θα ολοκληρωθεί αμέσως μόλις οριστικοποιηθούν οι προβλεπόμενες, από την 1η Ιανουαρίου του 2014, διαδικασίες τήρησης βιβλίων και στοιχείων για τους αγρότες, από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των δύο διαδικασιών και πλήρης αξιοποίηση όλων των στοιχείων των εκμεταλλεύσεων για τη διαφάνεια στην επιστροφή του ΕΦΚ Πετρελαίου».

Πάντως να θυμίσουμε ότι σε σχετική ανακοίνωση που είχε εκδώσει το ΥπΑΑΤ, στις 11 Οκτωβρίου 2013, ο υπουργός Αθ. Τσαυτάρης τότε είχε δηλώσει τα εξής: «με απόφαση του κ. Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά η 2η δόση της επιστροφής θα είναι ισόποση της 1ης δόσης. Μετά τη χθεσινή τμηματική πληρωμή της 2ης δόσης ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ανακοινώνουν ότι έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες πιστώσεις και η εξόφληση της υπόλοιπης τμηματικής δόσης θα γίνει σε διάστημα δύο εβδομάδων».

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

 

ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

agrotes-kritiΣτο Σύνταγμα οι Κρητικοί την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, για διαδήλωση κατά της φορολόγησης των αγροτεμαχίων

Στο Σύνταγμα θα συγκεντρωθούν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, αγρότες από την Κρήτη προκειμένου να διαδηλώσουν εναντίων του νομοσχεδίου για την φορολόγηση των αγροτεμαχίων. Η συγκέντρωση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί ενώ οι Κρητικοί απευθύνουν κάλεσμα και σε αγρότες από την υπόλοιπο χώρα να συμμετάσχουν στην κινητοποίησή τους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΑγροΤύπο, ο κ. Γιώργος Τζωρτζάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Ηρακλείου: θα παραμείνουμε στο Σύνταγμα μέχρι το απόγευμα που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

sapountzisΚαι πρόσθεσε: «καλούμε στην συγκέντρωσή μας και τους Αθηναίους πολίτες προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε ώστε η κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό το ν/σ. Μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών να δηλώνει ότι οι συντελεστές δεν είναι μεγάλοι όμως είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθούμε προ εκπλήξεως όταν θα λάβουμε τα ραβασάκια για να πληρώσουμε».

Η απόφαση για συγκέντρωση στην Αθήνα πάρθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν στο Ηράκλειο οι επικεφαλής των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της Κρήτης, συνεταιριστικών οργανώσεων, συλλόγων Κτηνοτρόφων και συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή στο συλλαλητήριο πάνω από 1.000 αγρότες της Κρήτης.

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr/

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ -1,3 % - ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 4,7%

AkribeiaΠανευρωπαϊκή πτώση στο αγροτικό εισόδημα -1,3 % - στην Ελλάδα – 4,7%

 

Μειώθηκε κατά 1,3 % το 2013 το πραγματικό γεωργικό εισόδημα στην Ε.Ε. των 28 κρατών μελών, μετά την αύξηση που παρουσίασε κατά 0,3 % το 2012 , σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που εξέδωσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat. Στην Ελλάδα τα στοιχεία είναι δραματικότερα καθώς εμφανίζεται πτώση της τάξης του 4,7% σε σχέση με πέρυσι.

Η μείωση αυτή προκύπτει από μια πτώση του πραγματικού γεωργικού εισοδήματος (-2,1 % ), σε συνδυασμό με τη μείωση των γεωργικών εισροών εργασίας ( -0.9 % ). Αυτές οι εκτιμήσεις για την E. Ε. 28 με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών.

sapountzis Μεταξύ 2005 και 2013, της E.Ε. 28 το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 29,2 %, ενώ η εισροή γεωργικής εργασίας έχει μειωθεί κατά 20,8 %.

Η μείωση του πραγματικού γεωργικού εισοδήματος το 2013 είναι κυρίως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αύξησης σε πραγματικούς όρους του κόστους των εισροών (+0,8 %) σε σχέση με την αξία της παραγωγής του γεωργικού τομέα σε τιμές παραγωγού (+0,1 %.

Το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο το 2013 εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε δεκαπέντε κράτη μέλη και μειώθηκε σε δεκατρία. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στην Ολλανδία (+11,4 % ), στη Ρουμανία ( +10,4 % ), στην Ισπανία (+10,0 % ) και στην Ιταλία ( +8,9 % ), και τις πιο απότομες μειώσεις στην Εσθονία ( - 17.2 % ), στην Γαλλία ( - 16,4 % ),σ την Κροατία ( - 16.2 % ) και στη Γερμανία (-10.0 % ).

Αλλαγή σε πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο το 2013

 

 

% Μεταβολή 2013/2012

Δείκτες το 2013 (2005=100)

 

% Μεταβολή 2013/2012

Δείκτες το 2013 (2005=100)

EΕ28

-1.3

129.2

Σουηδία

+0.9

144.6

 

 

 

Βέλγιο

+0.8

127.2

Ολλανδία

+11.4

120.7

Πολωνία

-0.1

169.1

Ρουμανία

+10.4

135.7

Βουλγαρία

-0.3

142.0

Ισπανία

+10.0

112.0

Σλοβενία

-1.0

94.2

Ιταλία

+8.9

100.9

Φιλανδία

-2.1

126.6

Κύπρος

+7.1

101.3

Σλοβακία

-3.5

217.3

Μάλτα

+6.8

82.1

Ελλάδα

-4.7

107.5

Ηνωμένο Βασίλειο

+5.5

146.5

Λιθουανία

-6.3

179.5

Πορτογαλία

+4.5

106.6

Lετονία

-6.8

142.3

Δανία

+4.5

177.2

Αυστρία

-8.8

113.6

Ουγγαρία

+4.1

175.4

Γερμανία

-10.0

126.7

Λουξεμβούργο

+2.5

90.0

Κροατία

-16.2

82.0

Τσαχία

+1.9

172.2

Γαλλία

-16.4

114.3

Ιρλανδία

+1.2

83.4

Εσθονία

-17.2

176.5

Νορβηγία

+2.4

137.0

Ελβετία

+6.1

109.2

Ισλανδία

+8.8

:

 

 

 

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

 

Το 2013 η αξία γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ 28 σε τιμές παραγωγού εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 0,1 %, κυρίως λόγω της αύξησης σε πραγματικούς όρους στην αξία της ζωικής παραγωγής ( +1,5 % ) και τη μείωση της αξίας της φυτικής παραγωγής ( -1,1% ).

Η πτώση της αξίας της φυτικής παραγωγής οφείλεται στη μείωση των τιμών ( -3,7% ), οι οποίες εν μέρει αντισταθμίστηκαν από την αύξηση του όγκου ( +2,7 % ). Οι πωλήσεις μειώθηκαν για το ελαιόλαδο ( -30.6 % ), τα ζαχαρότευτλα ( -4,5% ), τα φρέσκα λαχανικά (-1,7 % ) και τα διακοσμητικά φυτά και λουλούδια ( -1,1% ), αλλά αυξήθηκαν για τις πατάτες ( +1,1 % ), τα δημητριακά ( +6,1 % ), τους ελαιούχους σπόρους ( +6,6 % ), τα φρούτα ( +6,9 % ) και το κρασί ( +7,2 % ). Οι τιμές μειώθηκαν για τους ελαιούχους σπόρους ( -15.4 % ), τα δημητριακά ( -13.7 % ), τα ζαχαρότευτλα ( -2,9% ) και τα διακοσμητικά φυτά και τα λουλούδια (-1,8 % ), ενώ αυξήθηκαν για τα νωπά λαχανικά ( +1,1 % ), τα φρούτα ( +2,3 % ), το κρασί ( +2,8 % ), τις πατάτες ( +15,2 % ) και το ελαιόλαδο ( +20,5 % ).

Η αύξηση της αξίας της ζωικής παραγωγής οφείλεται στην αύξηση των τιμών (1,6 %), ενώ ο όγκος παρέμεινε σταθερός. Οι πωλήσεις μειώθηκαν για τα αιγοπρόβατα (-2,2 %), τα βοοειδή ( -0.9 % ) και τους χοίρους ( -0,7% ) , αλλά αυξήθηκε για το γάλα ( +0,1 % ) , τα πουλερικά ( +0,9 % ) και τα αυγά ( +3,7 % ). Οι τιμές μειώθηκαν για τα αυγά ( -17.2 % ) και τα αιγοπρόβατα ( -2,7% ), ενώ αυξήθηκαν για τα βοοειδή ( +0,8 % ), τους χοίρους ( +1,7 % ), τα πουλερικά ( +2,7 % ) και το γάλα ( +5,8 % ).

Το κόστος των εισροών (ενδιάμεση ανάλωση) εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 0,8 % σε πραγματικούς όρους, κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας των ζωοτροφών ( +1,0 % ), της συντήρηση ςτων υλικών ( +2,0 % ) και τους σπόρους και τα αποθέματα φύτευσης ( + 2,5 %).

 

ΠΗΓΗ: http://www.paseges.gr

Pages