....

Αυτοδιοίκηση

ΔΕΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

DEYAEΜε απόφαση της ΔΕΥΑ Έδεσσας θα εφαρμοστούν κοινωνικά τιμολόγια στους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ευπαθείς ομάδες.

Όσοι κάτοικοι του Δήμου Έδεσσας ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες των απόρων, πολυτέκνων, τριτέκνων, μονογονεϊκών οικογενειών και ατόμων με αναπηρία άνω του 67% και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, παρακαλούνται να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Έδεσσας.

Οι άποροι απαλλάσσονται από κάθε τέλος και χρέωση για κατανάλωση ύδατος, οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρία έχουν μείωση 30%, ενώ οι τρίτεκνοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες έχουν μείωση 20%.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Έδεσσας.

 

LAOS_KAI_KOLONAKIΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Για την έκδοση Ειδικών Κοινωνικών Τιμολογίων για τις περιοριστικά αναφερόμενες ευπαθείς ομάδες των δημοτών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

 1. ΑΙΤΗΣΗ προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για τη μείωση του λογαριασμού.
 2. Πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του μισθωτηρίου συμβολαίου του υδρευόμενου ακινήτου.
 3. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω κατά περίπτωση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α. ΑΠΟΡΟΙ

 1. Εκκαθαριστικά δύο τελευταίων ετών και δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) τελευταίου έτους ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα ίδια έτη.
 2. Τελευταία δήλωση στοιχειών ακινήτων (Ε9) (εάν υπάρχει).
 3. Βιβλιάριο ανασφάλιστου (εάν υπάρχει).
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (εάν υπάρχει).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος προσώπου από αρμόδια αρχή) ότι ο/η αιτών/ούσα τη μείωση βρίσκεται σε κατάσταση απορίας και ότι το ετήσιο τεκμαρτό οικογενειακό του/ης εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία κατά τα δύο τελευταία έτη δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000,00 €.

(Ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε δύο έτη).

_ Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δημότες απαλλάσσονται από κάθε τέλος και από κάθε χρέωση κατανάλωσης ύδατος και δεν εκδίδεται λογαριασμός, η δε απαλλαγή αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του/ης αιτούντος/σας, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

 

Β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 2. Πιστοποιητικό του κατά τόπο Σωματείου Πολυτέκνων ή Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
 3. Εκκαθαριστικά τριών τελευταίων ετών ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα ίδια έτη.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος προσώπου από αρμόδια αρχή) ότι ο/η αιτών/ούσα είναι πολύτεκνος και ότι το ετήσιο τεκμαρτό οικογενειακό του/ης εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία κατά τα τρία τελευταία έτη δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000,00 €, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% για κάθε ανήλικο τέκνο ή *εξαρτώμενο τέκνο οικογενείας.

(Ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε τρία έτη).

_ Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δημότες έχουν δικαίωμα μείωσης ποσοστού 30% επί του συνολικού ποσού του εκάστοτε εκδοθέντος λογαριασμού, η δε μείωση αυτή αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του/ης αιτούντος/σας, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

Γ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 2. Πιστοποιητικό του κατά τόπο Σωματείου Τριτέκνων (εφόσον είναι εγγεγραμμένοι).
 3. Εκκαθαριστικά δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα ίδια έτη.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος προσώπου από αρμόδια αρχή) ότι ο/η αιτών/ούσα είναι τρίτεκνος και ότι το ετήσιο τεκμαρτό οικογενειακό του/ης εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία κατά τα δύο τελευταία έτη δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000,00 €, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% για κάθε ανήλικο τέκνο ή *εξαρτώμενο τέκνο οικογενείας.

(Ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε δύο έτη).

_ Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δημότες έχουν δικαίωμα μείωσης ποσοστού 20% επί του συνολικού ποσού του εκάστοτε εκδοθέντος λογαριασμού, η δε μείωση αυτή αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του/ης αιτούντος/σας, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

Δ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 1. Εκκαθαριστικά δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα ίδια έτη.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος προσώπου από αρμόδια αρχή) ότι ο/η αιτών/ούσα τη μείωση είναι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας και ότι το ετήσιο τεκμαρτό οικογενειακό του/ης εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία κατά τα ανάλογα (κατά τις παρακάτω περιπτώσεις) τελευταία έτη δεν ξεπερνά το ποσό των 8.000,00 €, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20 % για κάθε ανήλικο τέκνο ή *εξαρτώμενο τέκνο οικογενείας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ απαιτείται :

α) σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου : i) τελεσίδικη δικαστική απόφαση του διαζυγίου και ii) το επικυρωμένο από το Δικαστήριο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, από το οποίο να φαίνεται ότι η επιμέλεια του/ων ανήλικου/ων τέκνου/ων ανατέθηκε στον/ην αιτούντα/σα τη μείωση.

(για αυτήν την περίπτωση απαιτείται ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε τρία έτη).

β) σε περίπτωση έκδοσης διαζυγίου κατ’ αντιδικία δικαστική απόφαση είτε ασφαλιστικών μέτρων (για αυτήν την περίπτωση απαιτείται ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε έτος), είτε τελεσίδικη (για αυτήν την περίπτωση απαιτείται ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε τρία έτη), από την οποία να φαίνεται ότι η επιμέλεια του/ων ανήλικου/ων τέκνου/ων ανατέθηκε στον/ην αιτούντα/σα τη μείωση.

γ) σε περίπτωση μη ύπαρξης γάμου, τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί ακούσιας αναγνώρισης τέκνου μη γεννηθέντος σε γάμο ή συμβολαιογραφική πράξη περί εκούσιας αναγνώρισης τέκνου μη γεννηθέντος σε γάμο (για αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών).

δ) σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας του ενός συζύγου, ληξιαρχική πράξη θανάτου του οικείου δήμου του άλλου συζύγου ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί κήρυξης σε αφάνεια του άλλου συζύγου, αντίστοιχα (για αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών).

ε) σε περίπτωση εγκλεισμού του ενός συζύγου σε σωφρονιστικό ή ψυχιατρικό κλπ. κατάστημα, βεβαίωση από το οικείο κατάστημα περί του εγκλεισμού αυτού (για αυτήν την περίπτωση απαιτείται ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε δύο έτη).

_ Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δημότες έχουν δικαίωμα μείωσης ποσοστού 20% επί του συνολικού ποσού του εκάστοτε εκδοθέντος λογαριασμού, η δε μείωση αυτή αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του/ης αιτούντος/σας, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

 

Ε. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ με ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ.

1) Εκκαθαριστικά τριών τελευταίων ετών ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα ίδια έτη

2) Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση ή Απόφαση από πρωτοβάθμιο (τουλάχιστον) ασφαλιστικό φορέα ή όργανο, απ’ όπου να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας του/ης αιτούντος/ουσας τη μείωση

3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος προσώπου από αρμόδια αρχή) ότι ο/η αιτών/ούσα έχει το σχετικό ποσοστό αναπηρίας και ότι το ετήσιο τεκμαρτό οικογενειακό του/ης εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία κατά τα τρία τελευταία έτη δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000,00 €.

(Ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε τρία έτη).

_ Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δημότες έχουν δικαίωμα μείωσης ποσοστού 30% επί του συνολικού ποσού του εκάστοτε εκδοθέντος λογαριασμού, η δε μείωση αυτή αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του/ης αιτούντος/σας, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

 

*Ως εξαρτώμενο τέκνο οικογενείας νοείται:

α)Τέκνο φυσικό, θετό ή αναγνωρισθέν, που είναι άγαμο και δεν υπερβαίνει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος εφόσον φοιτά στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνο που φοιτά σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης, οι μειώσεις θα γίνονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής του, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας του.

β)Τέκνο των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής του και ο/η πρώην σύζυγος – άλλος γονέας δεν επιδοτείται για το τέκνο αυτό. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

γ)Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

δ)Τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που δεν προσπερνά το 24ο έτος της ηλικίας τους.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ «EDWARDLEAR-Η ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΓΙΑ

Afiseta_ViewΟ Δήμος Πέλλας και η 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης «EdwardLear-Η περιήγηση ενός βικτωριανού καλλιτέχνη στην περιοχή των Γιαννιτσών», τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, 6 μ.μ., στο Μαυσωλείο του Γαζή Εβρενός στα Γιαννιτσά.

  Η έκθεση παρουσιάζει 14 τοπιογραφίες (σε αντίγραφα) του βικτωριανού καλλιτέχνη Edward Lear. Τις φιλοτέχνησε κατά την περιήγηση του στην περιοχή των Γιαννιτσών από τις 13 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 1848. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από το αρχείο της Βιβλιοθήκης Houghton του Πανεπιστημίου Harvard και παραχωρήθηκε για την οργάνωση της συγκεκριμένης έκθεσης. Τα συνοδευτικά κείμενα είναι αποσπάσματα του περιηγητικού βιβλίου του ιδίου, με τίτλο “Journals of a landscape painter in Albania”.

family Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ.

Για ξεναγήσεις και επισκέψεις σχολείων επικοινωνείτε με το τηλέφωνο: 23820 21540.

ΚΕΚΠ-Α ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

dhmarxeio_almopiasΤο   ΚΕΚΠ-Α του Δήμου Αλμωπίας ενημερώνει ότι έγινε πρόσληψη ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και νοσηλευτών και θα προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και περιποίηση τραυμάτων για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, όπως και μετρήσεις Α.Π. και σακχάρου, στο χώρο του ιατρείου του ΚΑΠΗ Αριδαίας (παλιό Δημαρχείο). 
Για ραντεβού τηλέφωνα επικοινωνίας:
κ. Μαυρίδου Δώρα ( ψυχολόγος) 6973571620 
κ. Παντσή Παναγιώτα (κοιν.λειτουργός) 6978609810 
κ. Αμπάρης Γεώργιος (νοσηλευτής) 6972265870
sapountzis

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΟΥΔΙΑ

IMG_2926IMG_3009IMG_3032IMG_2893IMG_3012IMG_2864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Δήμο Πέλλας. Παρά τις ασταθείς καιρικές συνθήκες, πλήθος κόσμου παρακολούθησε την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στον ποταμό Λουδία, στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Ναυταθλητικού Κέντρου.

Τέσσερις νεαροί κολυμβητές έπεσαν στα ήρεμα αλλά παγωμένα νερά του Λουδία για να πιάσουν τον σταυρό, μεταξύ αυτών και δύο κωπηλάτες του Ν.Ο. Γιαννιτσών.

Μετά την τελετή ακολούθησε μια σύντομη και λιτή τελετή για την καθιερωμένη κοπή της πίτας την οποία παραδοσιακά κάνουν ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος και ο Πρόεδρος του Ναυτικού ομίλου Γιαννιτσών ως οικοδεσπότες της τελετής.

Στην τελετή παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Βουλευτές Πέλλας, Γιώργος Καρασμάνης, Διονύσης Σταμενίτης και Θεοδώρα Τζάκρη, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος θεοδωρίδης, η περιφεριακή σύμβουλος Μαρία Καράμπελα, οι Αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών Γιώργος Τόσιος, Κρύας Βρύσης Χρήστος Πασσαλής, Μεγ. Αλεξάνδρου Στέφανος Τοπάλογλού, Πρασίνου & Καθαριότητας Γιώργος Ανδρεάδης, Οικονομικών Λάκης Βασιλειάδης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πέλλας Μιχάλης Παναγιωτίδης, ο Δημ. Σύμβουλος Δημήτρης Στεργιούλας, ο Διευθυντής του Δήμου Πέλλας Στάθης Καστερίδης, η πρώην Βουλευτής Πέλλας Πόπη Φουντουκίδου, ο Διοικητής της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Γιαννιτσών Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο Διοικητής Ασφάλειας Γιαννιτσών Πέτρος Περδικάτσης, ο εκπρόσωπος του Στρατού, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, ο Αναπλ. Διοικητής των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γιαννιτσών Εδέσσης Αλέξανδρος Βουδρισλής, ο πρόεδρος του Εκπολιτιστικού ομίλου Γιαννιτσών ''Η ΠΕΛΛΑ'' Γιώργος Δόντσιος.

BROUKLHS_2

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

DSC_0017DSC_0019DSC_0021Πραγματοποιήθηκε η Πρωτοχρονιάτικη μουσική εκδήλωση στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Πραγματοποιήθηκε εχθές, 4/1, η πρωτοχρονιάτικη μουσική εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στην Έδεσσα. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία της Π.Ε. Πέλλας με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαγκαδά.

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε παρουσίαση μιας ευρείας γκάμας τραγουδιών και ειδών μουσικής από τα μέλη της Φιλαρμονικής. Ακούστηκαν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κλασικά τραγούδια τζαζ και άλλα είδη μουσικής. Η σαρανταμελής ορχήστρα συνεπήρε το κοινό με την πολύ καλή εκτέλεση των τραγουδιών αποδεικνύοντας τις μεγάλες δυνατότητες που έχει ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών οργάνων και πολλών διαφορετικών ακουσμάτων.

 

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι υπεύθυνος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λαγκαδά και εμπνευστής του προγράμματος είναι ο αρχιμουσικός Γιάννης Ζωγραφίδης.

 

Στο τέλος της εκδήλωσης η Περιφερειακή Σύμβουλος Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη χάρισε ένα βιβλίο της Πέλλας στον κ. Ζωγραφίδη ο οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε προσωπικά τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη για την παραχώρηση της αίθουσας και για την πολύ καλή συνεργασία που είχαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

 

BROUKLHS_2Παρόντες στη μουσική εκδήλωση ήταν η Βουλευτής κ. Τζάκρη, ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Γιάννου και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας κ. Τσαντάκης.

«Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ

EPISKEPSH_FILIPPOS_STON_THEODORIDIΕθιμοτυπική επίσκεψη του Δ.Σ. της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» στον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Θεόδωρο Θεοδωρίδη

 

 Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα το πρωϊ στον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη το Δ.Σ. της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ». Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Ιωαννίδης Χρηστάκης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Τραούδας Βασίλειος και Κόκκαλης Βασίλειος, ο οποίος έχει οριστεί υπεύθυνος της Εταιρείας αντικαθιστώντας τον προσφάτως αποθανόντα κ. Γεωργιάδη.

 

Η συζήτηση περιλάμβανε καταρχήν τις καθιερωμένες ευχές στον κ. Θεοδωρίδη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για καλή χρονιά. Ακόμη συζητήθηκαν θέματα της επικαιρότητας και προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης και αφορούν την Ιστορική, Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» αλλά και το Ιστορικό, Λαογραφικό Μουσείο Γιαννιτσών.

 

BROUKLHS_2Συγκεκριμένα, οι παρευρισκόμενοι ευχαρίστησαν τον κ. Θεοδωρίδη για τη μεγάλη συμβολή του για τη διεκπεραίωση των εργασιών στη στέγη και την οροφή του Μουσείου, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε και η κα. Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη. Επίσης, συζητήθηκε η πραγματοποίηση περαιτέρω εργασιών που είναι απαραίτητες όπως η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η συντήρηση του δαπέδου και η ανακαίνιση των αποχωρητηρίων.

 

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συνεισφέρει και να συνδράμει στις προσπάθειες του Δ.Σ. της Εταιρείας για τη διατήρηση και μεταλαμπάδευση της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής των Γιαννιτσών και όλης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

 

Ακόμη δήλωσε παρών και θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες για την εύρυθμη λειτουργία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου που αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς της λαογραφίας και της παράδοσης του τόπου μας.

 

Τέλος ευχήθηκε καλή χρονιά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πολλές διακρίσεις και επιτυχίες.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ΟΜΙΛΙΑ " ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ"

XENITIDEIOΟ Δήμος Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιανουαρίου και ώρα 6μ.μ. εκδήλωση-διάλεξη στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας με ομιλητή τον κ.  Άντονυ Στράνο με θέμα:

" Με τη νέα χρονιά, αναπτύξτε ένα νέο τρόπο σκέψης και θετικές συνήθειες".

O Άντονυ Στράνο είναι συγγραφέας και ομιλητής.

Ζει στην Αθήνα και ταξιδεύει συνεχώς σε ολόκληρο τον κόσμο, δίνοντας διαλέξεις και σεμινάρια για θέματα γύρω από την πνευματικότητα, μία ζωή χωρίς άγχος και τις αξίες στην εκπαίδευση.

SPEEDEXTASOS_VIDEO_2Μερικά από τα βιβλία του είναι: "Η δύναμη της θετικής σκέψης", "Το Σημείο Άλφα",

"Μία σειρά μαθημάτων για μία καλύτερη ποιότητα ζωής",

" Η σκέψη της Ανατολής για το δυτικό νου".

"Είσοδος Ελεύθερη"

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

dhmarxeio_almopiasO Δήμος Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι έγινε η πρόσληψη ψυχολόγου και  Κοινωνικού Λειτουργού και θα προσφέρονται οι παρακάτω δωρεάν υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, στο χώρο του πρώην Δημαρχείου Αριδαίας, στην αίθουσα που στεγαζόταν η Δημοτική Αστυνομία.

 • Διενέργεια Κοινωνικών Ερευνών
 • Υποστηρικτική Κοινωνική Εργασία
 • Βραχεία Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
 • Ομαδική και ατομική συμβουλευτική γυναικών, γονέων και  ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (καρκινοπαθείς, άνεργοι, κτλ)
 • Διάγνωση και Αντιμετώπιση συμπεριφορών εξάρτησης στο Διαδίκτυο παιδιών & εφήβων

BROUKLHS_2Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας στο τηλέφωνο 2384028001 (7:00 πμ έως 15:00 μμ).

 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΆΤΙΚΟ ΜΉΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΆΡΧΗ ΠΈΛΛΑΣ

THEODORIDHS_THODOROSΘεόδωρος Θεοδωρίδης: «Σας καλώ λοιπόν να δώσουμε όλοι μαζί την μάχη ώστε το 2014 να είναι μια δημιουργική χρονιά με ελπίδα και αισιοδοξία για να πάει μπροστά ο Τόπος μας. Η Πέλλα που όλοι αγαπάμε» 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης υποδέχθηκε και την πρωτοχρονιά στο γραφείο του μεγάλο αριθμό συλλόγων και άλλων ομάδων που έψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, εορταστικά τραγούδια και του ευχήθηκαν «Χρόνια Πολλά». Το έθιμο τήρησαν μάλιστα και πολλοί μαθητές που έσπευσαν να ψάλλουν τα κάλαντα στον κ. Αντιπεριφερειάρχη κι αντάλλαξαν μαζί του ευχές.

 

auto_semerΟ κ. Θεοδωρίδης αντήλλαξε ευχές με τα μέλη των συλλόγων και τους συνεχάρη για το σημαντικό πολιτιστικό έργο και δράσεις που υλοποιούν, «διατηρώντας ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας και εμπνέοντας ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον».

Στο μήνυμά του ανέφερε: «Φτάσαμε λίγες ώρες πριν μας αποχαιρετήσει το 2013. Ένας χρόνος που ήτανε γεμάτος δυσκολίες, αντιξοότητες και αλλαγές που επηρέασαν την ζωή όλων των Ελλήνων.

Φτάσαμε λίγες ώρες πριν υποδεχθούμε το 2014. Ένας χρόνος στον οποίο θα πρέπει να αναζητήσουμε την αισιοδοξία, την ελπίδα καθώς επίσης και τον θετικό τρόπο σκέψης αντιμετώπισης των προβλημάτων της καθημερινότητας. Να επανακτήσουμε την χαμένη αυτοπεποίθησή μας και διεκδικήσουμε όσα μας ανήκουν.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας πρώτα με τους εργαζόμενούς της, αλλά και με άξιους συμπαραστάτες τους Περιφερειακούς Συμβούλους έχει την θέληση να ηγηθεί της προσπάθειας για την επαναφορά του κλίματος αισιοδοξίας και της προσπάθειας για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.

Στην ζωή όλα είναι αγώνας.

Κερδίζουμε μόνο αν ελπίζουμε.

Κερδίζουμε μόνο αν οραματιζόμαστε.

Αν προγραμματίζουμε.

Και εμείς οι πολίτες της Πέλλας είμαστε ΝΙΚΗΤΕΣ γιατί ξέρουμε να ελπίζουμε, να προσπαθούμε και να ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ.

Σας καλώ λοιπόν να δώσουμε όλοι μαζί την μάχη ώστε το 2014 να είναι μια δημιουργική χρονιά με ελπίδα και αισιοδοξία για να πάει μπροστά ο Τόπος μας. Η Πέλλα που όλοι αγαπάμε. Καλή Χρονιά».

Η "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ'' ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Δ. ΠΑΣΟΗ

IMG_8454IMG_8459Τον Δήμαρχο Αλμωπίας, κ. Πασόη Δημήτριο, επισκέφτηκαν χτες Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, ο πολιτιστικός σύλλογος "Ιστορική και Λαογραφική Εστία Αλμωπίας Αλησμόνητες Πατρίδες'' για να ψάλλουν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, ενώ αντάλλαξαν και ευχές ενόψει του νέου χρόνου.

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας τους ευχήθηκε Καλή Χρονιά με υγεία και τόνισε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες που διατηρούν ζωντανή την παράδοση και  τα έθιμα του τόπου μας.

TASOS_VIDEO_2

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

perifereiaΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο:

Επικύρωση Πρακτικών της 7ης/14-03-2013 και 8ης/21-03-2013 Συνεδρίασης Περιφερειακού   Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

 

BROUKLHS_2Θέμα 2ο:

Τροποποίηση των άρθρων 35 και 38 του Π.Δ. 133/27.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226 Α').

Εισηγήτρια: Καλλιόπη Μπαλλά, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 3ο:

16η τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2013.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 4ο:

Τροποποίηση της υπ. αρ. 142/11η/12-5-2011 όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 366/22η/8-12-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ./τος 242/96 για μίσθωση ακινήτων και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

 

 

 

Θέμα 5ο:

Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2013.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 6ο:

Απόσυρση και εκποίηση υπηρεσιακών φορτηγών αυτοκινήτων της Π.Κ.Μ.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 7ο:

Πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα έτη 2013-2014

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 8ο:

Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητος Υπηρεσιών της Π.Ε Ημαθίας οικ. έτους 2014.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 9ο:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Κιλκίς.

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

Θέμα 10ο:

Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητος Υπηρεσιών της Π.Ε Κιλκίς οικ. έτους 2014.

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

Θέμα 11ο:

Θέσπιση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας γραφείων της ΠΕ Πιερίας οικονομικού έτους 2014.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

Θέμα 12ο:

Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας , των Δ/νσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους   έτους 2014.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

 

 

 

 

Θέμα 13ο:

Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/96 στην Π.Ε. Χαλκιδικής. (ΦΕΚ 179 Α΄)

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκδικής

 

Θέμα 14ο:

Έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2014.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκδικής

ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΌΜΙΛΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

NOG_1NOG_2NOG_3Τον Ναυτικό Όμιλο Γιαννιτσών επισκέφθηκε χθες 24/12/2013, παραμονή Χριστουγέννων, ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Γιαννιτσών Γιώργο Τόσιο, για να καλωσορίσουν και να ανταλλάξουν ευχές με τους Αθλητές της Εθνικής ομάδας της Κυπριακής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας που φιλοξενούνται τις Άγιες ημέρες αυτές στις εγκαταστάσεις του ‘’Διεθνούς Ναυταθλητικού Προπονητικού Κέντρου στον Λουδία’’ από τον Ναυτικό Όμιλο Γιαννιτσών για την χειμερινή τους προετοιμασία.

Εκεί τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του Ν.Ο.Γ. Νίκος Θωμαΐδης και ο Έφορος Εγκαταστάσεων Τάσος Μητκάκης. Ο Δήμαρχος Πέλλας συνομίλησε με τους Αθλητές και τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές Σπύρο Ασπρογέρακα και Τόμμυ Μιλτιάδους για αρκετή ώρα σε ευχάριστο κλίμα και τους προσέφερε συμβολικά αναμνηστικά δώρα δίνοντας τους την ευκαιρία στο μικρό αυτό διάλλειμα από την σκληρή προπόνηση να δοκιμάσουν και λίγα τοπικά εδέσματα από έναν μικρό μπουφέ που είχε ετοιμαστεί ειδικά για την περίπτωση.

Στην συνέχεια οι Αθλητές επέστρεψαν στα αγωνιστικά τους σκάφη και στα ήρεμα νερά του Λουδία για να συνεχίσουν την προετοιμασία τους. Είναι η 3η φορά μέσα στο 2013 που η Κυπριακή Ομοσπονδία Κωπηλασίας επιλέγει το Ναυταθλητικό Κέντρο του Λουδία για την Εθνική της Ομάδα, αυτό επιβεβαιώνει την υψηλής ποιότητας προπόνηση που μπορεί να παρέχει ο κωπηλατικός στίβος του Λουδία και οι εγκαταστάσεις Ολυμπιακών προδιαγραφών που υπάρχουν εκεί.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι στο παρελθόν επέλεξαν τις εγκαταστάσεις του Λουδία για την προετοιμασία τους πολλά μεγάλα ονόματα Παγκόσμιας κλάσης όπως οι: Γιάννης Κουρκουρίκης, Κώστας Καρυώτης Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, Ivo Yanakiev, Βούλγαρος Χάλκινος Ολυμπιονίκης στην Αθήνα 2004, η Romyana Neykova Βουλγάρα τρεις φορές Ολυμπιονίκης, ως προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Βουλγαρίας, οι Αδερφοί Γκοντούλα, Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, η Κύπρια Άννα Ιωάννου, Ασημένια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, οι Βολιώτες BROUKLHS_2Στέργιος Παπαχρήστος, 4ος Ολυμπιονίκης στο Λονδίνο και Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Γιώργος Παπασακελαρίου, έφηβος Παγκόσμιος Πρωταθλητής, οι Εθνικές Ομάδες της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Ρωσίας και πολλοί άλλοι.

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων του Ν.Ο.Γ.

Αθανάσιος Γίδαρης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

DSC03847DSC03851DSC03854

 

 

 

 

 

Η Δημοτική Χορωδία του Αλεξάνδρειου Ωδείου στα Γιαννιτσά, τις παραμονές των Χριστουγέννων, επειδή τα συναισθήματα των ημερών αυτών που μας κατακλύζουν είναι η χαρά και η αγάπη, επισκέφθηκαν το Δημαρχείο Πέλλας και έψαλλαν τα κάλαντα στον Δήμαρχο, ανταλλάσοντας ευχές για τις γιορτές και τον Καινούριο Χρόνο.

Επίσης επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο Γιαννιτσών και είπαν τα κάλαντα στους νοσηλευόμενους και στο προσωπικό του νοσοκομείου. Ευχήθηκαν στους ασθενείς γρήγορη ανάρρωση και σ’όλους Καλές Γιορτές. Στους μικρούς ασθενείς μοίρασαν δωράκια, ενέργεια ανάλογη του πνεύματος των ημερών.

Τέλος, κατά την μετάβασή τους την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Γιαννιτσών, Αξιωματικοί και αστυνομικοί άκουσαν τα κάλαντα από τους χορωδούς, που τους ευχήθηκαν ειρηνικό και δημιουργικό Νέο Χρόνο.

BROUKLHS_2 ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΝΤΡΑΣ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ

Sontras_GiannhsΈφτασαν ξανά, οι Άγιες μέρες και αναρωτιόμαστε, γιατί αυτές συνοδεύονται από μια γλυκόπικρη νοσταλγία για το παρελθόν.

Ίσως γιατί τα λαμπάκια λιγόστεψαν στα μπαλκόνια, θάμπωσαν οι βιτρίνες των μαγαζιών και η χρυσόσκονη που λάμπρυνε τούτες τις μέρες, λες και από φύσημα ανέμου, σκόρπισε και χάθηκε.

Ανόρεχτα, αποσπασματικές προσπάθειες, επιχειρούν να φτιάξουν, το κλίμα των ημερών.

Μάταια, αφού κάθε χρόνο και περισσότερο, η αίσθηση της απώλειας που νοιώθουμε όλοι, εγκλωβίζει κάθε ίχνος γιορταστικής διάθεσης.

Είχαμε μάθει, ζούσαμε και μετρούσαμε καταναλωτικά την ευτυχία μας, καθιστώντας την κοινωνία μας, πεδίο διαρκούς εντυπωσιασμού.

Υποσυνείδητα πλέον, αναζητούμε την αλήθεια των ημερών στη περασμένη μας ζωή, τότε που επιβεβαιώνοντας την ανθρωπιά, μοιραζόμασταν την ανέχεια και όχι το περίσσευμά μας.

koukos2Τότε που στην κοινωνία αποτυπωνόταν κυριολεκτικά το νόημά της και δεν ήταν, όπως στις μέρες της μεγάλης ευμάρειας, άθροισμα εγωισμών και συμφερόντων.

Ας κατανοήσουμε επιτέλους ότι η επιλεγμένη μοναξιά και απομόνωσή μας, ευθύνεται για την αντικοινωνική μας στάση, που οδήγησε στα σημερινά αδιέξοδα και να αλλάξουμε...

Μόνον έτσι, μόνον τότε και μόνον μέσα από αυτόν τον δρόμο, θα μπορέσουμε να νοιώσουμε, το περιεχόμενο και τη σημασία που έχουν στη ζωή μας, τούτες οι γιορτινές μέρες και όχι μόνον.

Έτσι θα βελτιωθεί η διάθεση μας, ο «πλούτος» θα ξανάρθει στην ψυχή μας και όπως τελικά το απαιτούν η φύση και οι ανάγκες μας, θα επανενταχθούμε σε κοινωνία που μας πρέπει και που αξίζει στα παιδιά μας.

Και αυτό χρειάζεται να το κάνουμε όλοι μαζί... ξεκινώντας από την πόρτα του γείτονά μας.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ...

 

ΣΟΝΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

NEOS_DIOIK_NOSOK_PELLASΟ νέος Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας κ. Ηλίας Τσιαμήτρος επισκέφτηκε σήμερα (24/12) τον Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη, στο γραφείο του, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης, αλλά και για να του ευχηθεί ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Παρών ήταν στην συνάντηση και ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτριος Πασόης.

 

MHLIONHΟ κ. Αντιπεριφερειάρχης ευχήθηκε στον νέο Διοικητή «καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντά του» και τον διαβεβαίωσε ότι «θα έχει την πλήρη υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, προκειμένου οι κάτοικοι και πολίτες της Πέλλας να απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας». Οι δύο άνδρες συνομίλησαν επίσης για τα έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης των εγκαταστάσεων των δύο Νοσοκομείων και τεσσάρων Κέντρων Υγείας του Γ.Ν. Πέλλας που είναι ενταγμένα στον προγραμματισμό της Περιφέρειας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κι άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.

ΤΑ «ΕΨΑΛΑΝ» ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ

KALANTA_TH1KALANTA_TH2Θεόδωρος Θεοδωρίδης: Καλά Χριστούγεννα με υγεία και προσωπική και οικογενειακή ευτυχία

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης υποδέχθηκε και φέτος στο γραφείο του μεγάλο αριθμό συλλόγων, σωματείων και άλλων ομάδων που έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, εορταστικά τραγούδια και ύμνους και του ευχήθηκαν «Χρόνια Πολλά». Το έθιμο τήρησαν μάλιστα και πολλοί μαθητές που έσπευσαν να ψάλλουν τα κάλαντα στον κ. Αντιπεριφερειάρχη κι αντάλλαξαν μαζί του ευχές.

Μεταξύ των συλλόγων που επισκέφτηκαν τον κ. Αντιπεριφερειάρχη ήταν ο Σύλλογος Ποντίων Έδεσσας «Θεόδωρος Γαβράς», η Χορωδία του ΚΑΠΗ του Δήμου Έδεσσας, ενώ ιδιαίτερο τόνο έδωσε η εμφάνιση μουσικής ομάδας της ΙΙας Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού. Ο κ. Θεοδωρίδης αντήλλαξε ευχές με τα μέλη των συλλόγων και τους συνεχάρη για το σημαντικό πολιτιστικό έργο και δράσεις που υλοποιούν, «διατηρώντας ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας και εμπνέοντας ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον».

DIANOMES_KOSTASΣτο μήνυμά του ανέφερε: «Το χαρμόσυνο γεγονός της Γέννησης του Θεανθρώπου μου δίνει την ευκαιρία να σας ευχηθώ Χρόνια Πολλά με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η ελπίδα και η αισιοδοξία αποτελούν μηνύματα που ανακύπτουν από την κορυφαία στιγμή της Χριστιανοσύνης. Ας γίνουμε δέκτες όλων αυτών των μηνυμάτων, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη επιστρέφοντας στις ανθρώπινες αξίες και στους οικογενειακούς δεσμούς που έχουν ατονήσει. Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο

το 2014».

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

KALANDA_2Γιορτινή ατμόσφαιρα, με ευχές και χαρούμενες μουσικές, παραδοσιακά κάλαντα, φιλαρμονικές μπάντες, χορωδίες και τριγωνάκια, επικράτησε σήμερα, Παραμονή Χριστουγέννων, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου σύλλογοι, όμιλοι και φορείς τραγούδησαν τα κάλαντα στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

«Στη δύσκολη περίοδο που βιώνουμε όλοι μας, η ευχή μας είναι μία: η ελπίδα να γίνει πραγματικότητα. Ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για μας και τα νέα παιδιά, ένα καλύτερο μέλλον για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα μας. Στην προσπάθεια αυτή οφείλουμε να παραμείνουμε ενωμένοι, αλληλέγγυοι, με προσήλωση στον κοινό στόχο. Εύχομαι Χρόνια Πολλά σε όλους, με υγεία και δύναμη», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

KALANDA_3Μεταξύ αυτών που επισκέφθηκαν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να ψάλλουν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα ήταν η Μπάντα του Γ΄Σώματος Στρατού, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Λύκειο Ελληνίδων, η η Μπάντα του Δήμου Λαγκαδά, ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης «Ακρίτες του Πόντου», η χορωδία της ΚΝΕ, ο Σύλλογος Λεχριτών Θεσσαλονίκης και η Μπάντα της Αστυνομίας.

BROUKLHS_2

ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΈΔΕΣΣΑΣ

IMG_1810IMG_1823

 

 

 

 

 

Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν σύλλογοι και φορείς της πόλης στον Δήμαρχο Έδεσσας, κ. Δημήτριο Γιάννου, στα στελέχη της Δημοτικής Αρχής και σε όλο το προσωπικό του Δήμου Έδεσσας. O Σύλλογος Ποντίων Έδεσσας, οι στρατιώτες της ΙΙας Μεραρχίας, η χορωδία του ΚΑΠΗ και οι μελωδοί της Έδεσσας, πλημμύρησαν το Δημαρχείο με μουσική και χριστουγεννιάτικα τραγούδια δημιουργώντας ένα ευχάριστο εορταστικό κλίμα.

Ο Δήμαρχος Έδεσσας ευχήθηκε σε όλους να περάσουν χαρούμενες γιορτές με αγάπη, υγεία και ευτυχία.

IMG_1792IMG_1804

 

 

 

 

 

 

auto_semer

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

roloi_DEH_mesimeri01Συνεδρίασε την Παρασκευή 20/12/2013 στα γραφεία της ΔΕΗ στα Γιαννιτσά, η ειδική επιτροπή η οποία εξετάζει τις περιπτώσεις επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος δημοτών, που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, εξέτασε 15 περιπτώσεις καταναλωτών στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης.

Η ειδική επιτροπή αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πέλλας, εκπρόσωπο της ΔΕΗ, της ΔΕΔΔΗΕ και της Π.Ε. Πέλλας. Έργο της ειδικής επιτροπής είναι η αξιολόγηση όλων των σχετικών με τη διακοπή ρεύματος περιπτώσεων, ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά των οποίων η παροχή έχει διακοπεί λόγω οφειλών.

BROUKLHS_2Ο Δήμος Πέλλας καλεί τους δημότες που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΗ ή στο γραφείο Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής στα Γιαννιτσά. Τηλ. Επικοινωνίας 2382350806

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

TORONTO_1

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Θεόδωρος Θεοδωρίδης κοντά στους Ομογενείς του Καναδά

Σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα στο Τορόντο του Καναδά βρέθηκε το τριήμερο ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης. Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκε και ο Βουλευτής Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής.

 

 

TORONTO_2

 

Αρχικά, ο κ. Θεοδωρίδης ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Αζεμόπουλου και παραβρέθηκε σε εκδήλωση στο Προξενείο στην οποία ήταν παρόντες τα μέλη του Συμβουλίου του Συλλόγου Νομού Πέλλας «Μέγας Αλέξανδρος», μέλη της ελληνικής κοινότητας και ο Αρχιεπίσκοπος της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Καναδά και Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Σωτήριος. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα θέματα και τις δραστηριότητες της Εκκλησίας στο Τορόντο. Ο κ. Θεοδωρίδης από την πλευρά του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η εκκλησία είναι ο φάρος για τους Έλληνες της Ομογένειας στις δύσκολες στιγμές και μια πηγή δύναμης για όλους». Ακόμη, έγινε και εκτενής αναφορά στις δυνατότητες σύναψης εμπορικών συνεργασιών με εισηγητή τον υπεύθυνο εμπορικών σχέσεων του Προξενείου κ. Γρήμπα. 

 

TORONTO_3

 

Στη συνέχεια, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης επισκέφθηκε το Δημαρχείο του Τορόντο όπου συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο Norm Kelly και τη Δημοτική Σύμβουλο κα. Φραγκεδάκη. Ο κ. Kelly αναφέρθηκε στην πολύτιμη προσφορά της Ελληνικής Κοινότητας στην πόλη του Τορόντο και ευχαρίστησε τα μέλη της Κοινότητας για τη συνδρομή τους στην ανάπτυξη της πόλης. Άλλωστε η κοινότητα των Ελλήνων δραστηριοποιείται περίπου 100 χρόνια στο Τορόντο με μεγάλη συμμετοχή στα κοινά. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο κ. Αρτεμάκης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νομού Πέλλας του Τορόντο «Μέγας Αλέξανδρος» κ. Κουτρουμπέλης.

 

Έπειτα, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης χαιρέτησε την ειδική εκδήλωση του Οργανισμού Ομογενών AHEPANS στο Δημαρχείο του Τορόντο. Μίλησε για την ανιδιοτελή και ανεκτίμητη προσφορά του Οργανισμού στην Πατρίδα, όπως για παράδειγμα το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και τις ανθρώπινες αξίες που πρεσβεύουν οι «AHEPANS». Πιο συγκεκριμένα ο κ. Θεοδωρίδης δήλωσε:

 

TORONTO_4

 

«Νιώθω ειλικρινά μεγάλη τιμή που παραβρίσκομαι μαζί σας, μοιραζόμενος την αγωνία και την αγάπη σας για το μέλλον της Ελλάδας.

Η οργάνωσή σας αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο για τη δύναμη και το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής. Αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει σπουδαίους στόχους ,με μοναδικό κίνητρο την ανιδιοτελή αγάπη για τον άνθρωπο.

Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, σας μεταφέρω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη των Ελλήνων για την πολύτιμη δράση και προσφορά σας.

TORONTO_5

 

Η δράση σας έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς τα αποθέματα της αγάπης σας για την Ελλάδα είναι ανεξάντλητα.

Ζούμε σε μία ταραγμένη εποχή και η δυνατότητα να είμαστε συνοδοιπόροι, μου δίνει ελπίδα και πίστη ότι θα τα καταφέρουμε.

Η σχέση της οργάνωσή σας με την Κεντρική Μακεδονία είναι ιδιαίτερα στενή. Το κεντρικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να είναι ένας «φάρος» για την αξία της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Τα ξένα συμφέροντα θέλουν τους έλληνες διασπασμένους. Είναι ένας τρόπος για να περιορίζουν τις δυνατότητές μας και να προωθούν συμφέροντα που δεν συνδέονται με τον ανθρωπισμό και την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Κεντρικές έννοιες στην ελληνική φιλοσοφία.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα δείχνουν ότι οι Έλληνες δεν εγκαταλείπουν εύκολα τον αγώνα. Γονατίσαμε αλλά δεν χάσαμε την πίστη μας στον Θεό και στον Άνθρωπο. Σε όλη την Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης που παρέχουν βοήθεια σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ενώ μέσα από την εθνική προσπάθεια έχει αρχίσει να διαφαίνεται κάποιο φως στο τούνελ.

Η δράση και ο ρόλος της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. Βασική στρατηγική μας σε αυτό το πλαίσιο είναι η εξωστρέφεια και επενδύσεις στη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και στην καινοτομία.

Για άλλη μία φορά θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για την προσφορά σας. Θα ήθελα ακόμη να τονίσω ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι το σπίτι σας στην Ελλάδα και σταθερός και υπεύθυνος συνεργάτης σας για τη δράση σας».  

 

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Θεοδωρίδη περιελάμβανε και συνάντηση με Έλληνες επιχειρηματίες και ομογενείς της Ελληνικής παροικίας του Τορόντο. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης μίλησε για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Π.Κ.Μ. και σημείωσε ότι οι Έλληνες μπορούν να κατακτήσουν περίοπτη θέση στις αγορές με συγκριτικό πλεονέκτημα την ελληνική ποιότητα. Ένα απόσπασμα της ομιλίας του κ. Θεοδωρίδη ακολουθεί παρακάτω:

 

«Ειλικρινά νιώθω μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ, μαζί σας. Η αγάπη σας για την Ελλάδα, η επαφή που φροντίζετε να διατηρείτε με την Πέλλα, τον τόπο μας, μου δίνει αισιοδοξία

και ελπίδα για το μέλλον.  

Η Ελλάδα πέρασε και περνάει δύσκολες στιγμές. Καθώς προσπαθούμε να βρούμε και πάλι τον βηματισμό μας, οι πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσει η Ελληνική Ομογένεια είναι πραγματικά πολύτιμες.

Το κύρος και η εμπιστοσύνη που απολαμβάνουν οι ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα μίας μακράς πορείας δημιουργίας και προσφοράς σε όλους τους τομείς της κοινωνίας: την φιλοσοφία, τις επιστήμες, τις τέχνες, τον πολιτισμό. Ξεχωριστή περηφάνια βέβαια αισθανόμαστε για το ήθος και τις παραδόσεις μας.

Η κρίση και οι διεθνείς εξελίξεις έχουν δημιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας. Σ’ αυτήν την εποχή των μεγάλων αλλαγών και την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, προσπαθούμε να δώσουμε μία στρατηγική απάντηση.

Με τον Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, σχεδιάσαμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και, ειδικότερα, για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Βασική αρχή αυτού του σχεδίου είναι η εξωστρέφεια και δύο βασικοί πυλώνες ο αγροτικός τομέας και ο τουρισμός.

Ο σχεδιασμός αυτός έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Για πολλά αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας οι εξαγωγές έχουν τριπλασιαστεί έως και δεκαπλασιαστεί. Πολλοί συντοπίτες μας επενδύουν σε νέες αγροτικές καλλιέργειες όπως τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ενώ πολλοί ασχολούνται με την μελισσοκομία. Μέσω Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων ενισχύουμε τον εναλλακτικό και πολιτιστικό τουρισμό ενώ αξιοποιούμε την αναγνωρισιμότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την προσέλκυση επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

Σ’ όλες αυτές τις δράσεις που προωθούμε με επιστημονική συμβολή και με υπευθυνότητα, έχουμε έναν σημαντικό σύμμαχο. Την ελληνική ομογένεια και έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι κατακτούν τις διεθνείς αγορές με σήμα την ελληνική ποιότητα.

Μέσα από τις τελευταίες επαφές που είχα με μέλη της ελληνικής ομογένειας αντιλήφθηκα ότι υπάρχει ανάγκη για μία υποστήριξη των επαφών της μητέρας Ελλάδας με τους έλληνες του εξωτερικού. Επεξεργαζόμαστε τις ημέρες αυτές μία πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός γραφείου υποστήριξης των ελλήνων του εξωτερικού στην έδρα της Περιφέρειας. Μέσω τηλεφωνικής, ηλεκτρονικής και προσωπικής επαφής θα μπορούν οι έλληνες του εξωτερικού να πάρουν πληροφορίες και καθοδήγηση για τις συναλλαγές τους με Ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχουν ανάγκες για υποστήριξη σε πολλούς τομείς όπως είναι οι επενδύσεις, η φορολογία, οι κληρονομικές υποθέσεις, η νομοθεσία και η εφαρμογή της και πολλά άλλα.

Μέσα και από την επικοινωνία και συνεργασία μας πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την συγκεκριμένη πρόταση και άλλες για τις οποίες υπάρχει συγκεκριμένη αναγκαιότητα.

Οι νέοι της ελληνικής ομογένειας αποτελούν μία ομάδα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και για το λόγο αυτό υπάρχει η σκέψη για τη δημιουργία μίας κατασκήνωσης στην Πέλλα.

Το πεδίο για εποικοδομητική συνεργασία είναι εξαιρετικά ευρύ. Για άλλη μία φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και την αγάπη σας και να σας βεβαιώσω ότι η υποστήριξή σας αποτελεί μία διαρκή πηγή έμπνευσης και δύναμης για εμένα προσωπικά και όλους τους κατοίκους της Πέλλας».

 

Στην εκδήλωση του Παμμακεδονικού Κέντρου όπου συμμετείχε ο κ. Θεοδωρίδης, μίλησε για τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνική Ομογένεια στη δύσκολη αυτή συγκυρία για την Πατρίδα. Αναφέρθηκε στις σημαντικές μάχες που έδωσαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα που αποτελούν σημείο αναφοράς για το σήμερα και για τον αγώνα που δίνουμε όλοι, εντός και εκτός Ελλάδας. Επίσης τόνισε τις μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας με την Ελληνική Ομογένεια σε πολλούς τομείς αμοιβαία επωφελείς. Ακόμη, υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της παράδοσης και της μεταλαμπάδευσης της ένδοξης ιστορίας της Ελλάδας στις νεότερες γενιές. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο κ. Αζεμόπουλος, η Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης του Τορόντο κ. Νικολαϊδου, οι Βουλευτές του Καναδικού Κοινοβουλίου κ.κ. Μενεγάκης και Καρύγιαννης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο κ. Αρτεμάκης και πλήθος Ομογενών. Τελετάρχης της επιτυχημένης εκδήλωσης ήταν ο κ. Αρχιτεκτονίδης.

 

Επίσης, ο κ. Θεοδωρίδης παραβρέθηκε στο μνημόσυνο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ποντίων στην τοποθεσία EAST YORK όπου, ιδιαίτερα συγκινημένος κατέθεσε στεφάνι με τον κ. Τζαμτζή. Ακολούθησε εκδήλωση στο κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας.

 

Στον ετήσιο χορό του Συλλόγου Νομού Πέλλας «Μέγας Αλέξανδρος» παραβρέθηκαν όλοι οι επίσημοι προσκεκλημένοι συμπεριλαμβανομένου του Βουλευτή του Κοινοβουλίου του Οντάριο κ. Michael Prue. Ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στην πλούσια πολιτιστική παράδοση με την παρουσία πλήθους ομογενών – μελών της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο.

 

Να σημειωθεί ότι ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεοδωρίδης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της Ελληνικής Ομογένειας στις Η.Π.Α..

Pages