....

Επικαιρότητα

ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ Ο ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

MIXELAKHSΑπειλεί τους δημάρχους ο Μιχελάκης για τις μονιμοποιήσεις συμβασιούχων

 

Με απειλές κατά των δημάρχων προσπαθεί ο Υπουργός Εσωτερικών Γ. Μιχελάκης να σταματήσει τη μονιμοποίηση συμβασιούχων.

Για να προκύψει κάτι τέτοιο απαιτείται απόφαση δικαστηρίου και ο Υπουργός Εσωτερικών απειλεί ανοιχτά τους δημάρχους ότι αν δεν εξαντλούν τα ένδικα μέσα θα υποστούν πειθαρχικές συνέπειες

Η επιστολή των του Υπουργού Εσωτερικών Γ. Μιχελάκη προς τους δημάρχους:

ΘΕΜΑ: Άσκηση ενδίκων μέσων από τους ΟΤΑ.

Όπως είναι γνωστό, οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα καλύπτουν τις εποχικές ή παροδικές ανάγκες τους, καθώς και τις ανάγκες των προγραμμάτων ή των έργων που υλοποιούν με συγχρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς ή από εθνικούς πόρους, με την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, ενώ συμμετέχουν και σε προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, προσλαμβάνοντας ανέργους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Οι ως άνω συμβασιούχοι οφείλουν να αποχωρούν από τις υπηρεσίες με τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η δε μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 103 του Συντάγματος.

auto_semerTASOS_VIDEO_2 Εντούτοις, επί σειρά ετών παρατηρείται το φαινόμενο της αναγνώρισης τέτοιου τύπου συμβάσεων ως εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, οι οποίες καθίστανται τελεσίδικες και αμετάκλητες άρα και υποχρεωτικές για τη διοίκηση (ν. 3068/2002). Σε ορισμένες περιπτώσεις τα αρμόδια όργανα των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων αποδέχονται τα αιτήματα των αγωγών, συνομολογούν ότι με τις συμβάσεις αυτές καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες τους και δεν ασκούν τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων αυτών, ως οφείλουν για την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Αποτέλεσμα των πρακτικών αυτών είναι η κατάταξη συμβασιούχων σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων αυτών, καταστρατηγώντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο σύστημα προσλήψεων του ν.2190/94, όπως ισχύει και για τους φορείς αυτούς και επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς τους με μη προγραμματισμένες δαπάνες.

Επιπροσθέτως, επειδή συνυπολογίζονται οι κατατάξεις αυτές για την τήρηση του λόγου 1/5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις προσωπικού) στο δημόσιο, στερούνται οι φορείς τη δυνατότητα πρόσληψης μονίμου προσωπικού, από τους διαθέσιμους επιτυχόντες σε διαδικασίες πρόσληψης υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Όπως έχετε ενημερωθεί κατ’ επανάληψη, τόσο από το Υπουργείο μας όσο και από τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η.Δ. και Οικονομικών, οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα έχουν καθήκον να προασπίζονται, τα συμφέροντά τους, μέχρις εξαντλήσεως των ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και σε κάθε στάδιο των δικών αυτών.

Ειδικότερα, σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα άρ. 72 και 176 του ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και της Περιφέρειας αντίστοιχα, έχει αρμοδιότητα για τη λήψη της απόφασης άσκησης όλων των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, ενώ δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε παραίτηση από άσκηση ενδίκων μέσων, προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

Συνεπώς, η μη εξάντληση των ενδίκων μέσων στις δικαστικές διαφορές, που αναφύονται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, δύναται να ενεργοποιήσει από πλευράς σας τη διαδικασία των άρθρων 233 επομ. του ν. 3852/2010 περί πειθαρχικής ευθύνης αιρετών.
Σε συνάφεια με τα προαναφερόμενα, επισημαίνουμε ότι ομοίως δύνανται να ελεγχθούν τα αιρετά μέλη που μετέχουν στη διοίκηση των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αντίστοιχων άρθρων του ΚΔΚ, όπως ισχύουν (234 παρ.1, 240 παρ.2).
Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της αρμοδιότητάς σας, για πιστή εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα εγκύκλιο.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα παραπομπής στον εισαγγελέα για διερεύνηση διάπραξης ποινικού αδικήματος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 

ΠΗΓΗ: http://www.airetos.gr

 

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ; ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ...

DEH_AYXHSEISΛεφτά υπάρχουν; Αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ...

 

Με περίπου 75 ευρώ τον χρόνο, από την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ), θα επιβαρυνθεί κάθε μέσο νοικοκυριό από την 1η Μαρτίου 2014, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αυξήσεις, όπως διευκρινίζεται, δεν θα ισχύσουν στην περίπτωση που το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) βρει μέτρα για να κλείσει  η μαύρη τρύπα του λογαριασμού μέσω του οποίου πληρώνονται οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Την τελευταία ημέρα του 2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), σύμφωνα με την οποία οι αυξήσεις στο ΕΤΜΕΑΡ, που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, αντί να ξεκινήσουν από αρχές του χρόνου «παγώνουν» έως το τέλος Φεβρουαρίου.

LAOS_KAI_KOLONAKI Το «πάγωμα» συνδέεται με την εν εξελίξει επικοινωνιακή εκστρατεία περί μείωσης του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αιθαλομίχλης.

Πηγη: Δημοκρατία

 

ΑΔΕΙΕΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

dhmarxeio_edessa03Ανακοινώνεται ότι στο Δήμο Έδεσσας θα χορηγηθούν δύο (2) άδειες πλανόδιου εμπορίου, τύπου Β’ (εκτός πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας), για το έτος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 7 έως και 31 Ιανουαρίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Έδεσσας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

ñ  Αίτηση.

MHLIONHñ  Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας του/της.

ñ  Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου.

ñ  Πιστοποιητικό από αρμόδια υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μία από της κατηγορίες προσώπων όπου ανήκει, όπως:

α) Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί.

β)Πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα.

γ) Ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944.

δ)Άτομα με αναπηρία πάνω από 50%, εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.

ε)Γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.

στ) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας

ζ)Ομογενείς βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, προέρχονται από την Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο.

ΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΟ ΕΚΑΣ ΠΙΣΩ

IKA_EDESSASΚάτοικος της πόλης της Έδεσσας μας κατήγγειλε ότι έφτασε έγγραφο του ΙΚΑ στο σπίτι του και του ζητούν το ΕΚΑΣ της μητέρας του πίσω.

«Η μητέρα μου έχει πεθάνει πριν από 12 χρόνια».

Αυτό είπε ο καταγγέλλων στον υπάλληλο του ΙΚΑ, ο οποίος του απάντησε «αυτό δεν μας ενδιαφέρει, το ποσόν θα το πληρώσουν οι κληρονόμοι» και του έδειξε ο υπάλληλος τις καταστάσεις με το ονόματα από τα οποία ζητούν πίσω το ΕΚΑΣ.

familyΣυγκεκριμένα από κάποιον άλλον που πήρε την κοινοποίηση και παρευρέθηκε εκείνη τη στιγμή εκεί για να παραπονεθεί του ζητούν 17.000€.

 

ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ

STOURNARAS_-_AKHSΔεν υπάρχει νόμος για επιστροφή των κλεμμένων

Του Κώστα Χαρδαβέλλα

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθετικό πλαίσιο να πάρει πίσω τα χρήματα το ελληνικό δημόσιο από όλους αυτούς που έχουν κλέψει το κράτος, δεν πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, κυκλοφόρησαν πλαστά τιμολόγια ή ξέπλυναν «μαύρο» χρήμα. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο να πάρει το κράτος ούτε το τεράστιο ακίνητο του Λάκη Γαβαλά, που το δίνει για να σβήσουν τα χρέη του, ούτε τα ακίνητα του Τσοχατζόπουλου ή τα τεράστια ποσά του στις τράπεζες που απλά του τα έχουν μπλοκάρει.

Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με την εξής κοροϊδία: Πιάνουν τους «μεγαλοκαρχαρίες», τους βάζουν φυλακή, αλλά δεν μπαίνει ούτε ένα ευρώ στα δημόσια ταμεία από τα κλεμμένα γιατί δεν υπάρχει η κατάλληλη νομοθεσία.

LAOS_KAI_KOLONAKIΤην περασμένη εβδομάδα ο γνωστός δικηγόρος Μ. Δημητρακόπουλος, που καλύπτει νομικά μεγάλους Έλληνες επιχειρηματίες, μου αποκάλυψε τι του είχε πει λίγο πριν Έλληνας επιχειρηματίας μεγάλου βεληνεκούς. Ότι είχε γίνει μία σύσκεψη πριν δύο μήνες μεταξύ παραγόντων της τρόικας και των Ελλήνων διαπραγματευτών όπου ο Τόμσεν και η παρέα του έδωσαν τις παρακάτω οδηγίες: Πρέπει να συλλαμβάνονται Έλληνες επώνυμοι πολίτες για φορολογικά αδικήματα. Η σύλληψή τους πρέπει να παίρνει διαστάσεις στα ΜΜΕ ώστε ο κόσμος βλέποντας ότι συλλαμβάνονται επώνυμοι επιχειρηματίες για φορολογικά αδικήματα να εκτονώνει την οργή του. Είναι μια μορφή κανιβαλισμού με κεντρικό σχεδιασμό και αποτέλεσμα μηδέν όμως, γιατί χρήματα δεν εισπράττονται από αυτούς που έχουν παρανομήσει».

Την αποκάλυψη αυτή ο κ. Δημητρακόπουλος την συμπλήρωσε με την πληροφορία ότι μεγάλη εταιρεία παροχής ηλεκτρισμού της οποίας είναι νομικός εκπρόσωπος, προσπαθεί εδώ και 3 χρόνια που έχει κατηγορηθεί ότι παρανόμησε να επιστρέψει στο κράτος 170 εκατ. ευρώ, που της τα έχουν μπλοκάρει και τα εκμεταλλεύονται τράπεζες της Αγγλίας και της Ελβετίας και δεν γίνεται αποδεκτή αυτή η προσφορά από το υπουργείο Οικονομικών γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο.

Έτσι συλλαμβάνονται για το Θεαθήναι διάφοροι «μεγαλοκαρχαρίες» που έχουν παρανομήσει, ο ελληνικός λαός τους βλέπει στα κελιά του Κορυδαλλού και εκτονώνεται, αλλά το αποτέλεσμα είναι μία μεγάλη κοροϊδία και μηδέν είσπραξη.


ΠΗΓΗ: http://www.newsbomb.gr

ΈΩΣ ΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

FROUTAΈως τις 24 Ιανουαρίου οι προσφορές για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων στα σχολεία

Μέχρι τις 24 Ιανουαρίου θα έχουν δικαίωμα να καταθέτουν τις προσφορές τους οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2013 - 2014. Σύμφωνα με τη διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού την οποία υπογράφει ο Υπουργός ΑΑΤ, η υλοποίηση του σχεδίου αφορά την αγορά, τυποποίηση, συσκευασία, μεταφορά και διανομή προϊόντων (μήλα, πορτοκάλια και φρουτοσαλάτες με αχλάδια, ροδάκινα και βερίκοκα σε φυσικό χυμό φρούτου), την προμήθεια της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, και τη διανομή της για ανάρτηση στα σχολεία, καθώς και την προμήθεια και διανομή ενός τετραδίου για κάθε μαθητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

koukos2Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.114.745,76 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., και για τις δύο ζώνες ο οποίος θα καλυφθεί από κοινοτική χρηματοδότηση και από τις πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

  • δαπάνες για την αγορά, τυποποίηση, συσκευασία 2.932.174,94 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
  • δαπάνες για μεταφορά και διανομή κατά ανώτατο ποσό 90.685,82 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α
  • δαπάνες για μέτρα επικοινωνίας (αφίσα και τετράδιο) κατά ανώτατο ποσό 91.885,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) για την πρώτη ζώνη είναι 2.363.477,86 € και για τη δεύτερη ζώνη 751.267,90 ευρώ.

Ο ανάδοχος

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, εάν η προσφορά αναφέρεται και στις δύο ζώνες. Σε περίπτωση που η προσφορά γίνεται για μία ζώνη, απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 10% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μιας ζώνης αντίστοιχα.

Η αρμόδια δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να προβεί σε μερική ή ολική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου βάσει των πορισμάτων ελέγχου και των σχετικών συμπληρωμένων υποδειγμάτων, από τα οποία βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση ένωσης Εταιρειών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο, ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ αορίστου χρόνου.

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες

 

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

ΤΟ «ΠΑΜΕ» ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ»

ARVANITIDIS-2Λίγες ώρες πριν από την αλλαγή του χρόνου, ο ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ αποδεικνύει ότι όλο το γιορταστικό κλίμα που δημιουργούν οι εμπορικές αλυσίδες και τα Σούπερ Μάρκετ δεν είναι παρά καλοστημένες μπίζνες για να εκμεταλλευτούν τον κόσμο, που πατάνε πάνω στη βάρβαρη εκμετάλλευση των εργαζόμενων (βλ. Λευκές νύχτες της Αθήνας, κατασκότεινες όμως για τους εμποροϋπάλληλους). Οι άθλιοι δεν σέβονται τίποτα.

Ο Αρβανιτίδης 4 ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου και την ώρα που έκλεινε το μαγαζί του στο Κοπανό Νάουσας ανακοίνωσε στους εργαζόμενους ότι το μαγαζί δεν θα ξανανοίξει.

Παρά τη δήλωση του ότι οι εργαζόμενοι θα μετακινηθούν σε άλλα καταστήματα, οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι ανοίγεται ο δρόμος για απολύσεις. Ο κίνδυνος αυτός προστίθεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι του ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ μένουν απλήρωτοι για μήνες.

auto_semerKOMMOTHRIOΕίναι πολύ πιθανό ανάλογες εξελίξεις να έχουμε και σε άλλα μαγαζιά του ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ τις επόμενες ώρες ή μέρες. Η επιλογή τοιυ συγκεκριμένου μαγαζιού έγινε γιατί όλοι εργαζόμενοι του είχαν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει το επιχειρησιακό σωματείο για τη 2 Γενάρη.

Οι εργαζόμενοι της αλυσίδας βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση αποφασιστική απάντηση στα σχέδια του διαβόητου Αρβανιτίδη. Προχωράνε σε 24ωρη απεργία στις 2 Γενάρη με αίτημα τη πληρωμή των μισθών τους και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, με απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Αύριο, Πρωτοχρονιά του 2014, οι εργαζόμενοι του καταστήματος Κοπανού Νάουσας αποφάσισαν να κάνουν αγωνιστική πρωτοχρονιά στο κατάστημα μαζί με τις οικογένειες τους. Καλούν τους άλλους εργαζόμενους, τους κατοίκους του Κοπανού να βρεθούν δίπλα τους.

Ήδη σήμερα αλλά και αύριο βρίσκεται δίπλα τους η Τοπική Γραμματεία Ημαθίας του ΠΑΜΕ και το ταξικό επιχειρησιακό πανελλαδικό σωματείο του Αρβανιτίδη.

Η Γραμματεία Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ συμπαραστέκεται και χαιρετίζει τους εργαζόμενους και την απόφαση τους και θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στον αγώνα τους.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014 (VIDEO ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ)

EYXES_TASOS_1Η διεύθυνση την εφημερίδας και οι συντελεστές της σας εύχονται ολόψυχα να έχετε υγεία για το νέο έτος 2014.

Τις θερμότερες ευχές μας σε όλους αυτούς που εμπιστεύτηκαν την διαφήμισή τους στην εφημερίδα μας.

 

 


{youtube}rcRCF6O7X58&sns=fb{/youtube}

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

FILARMONIKH_LAGADAΘα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 20:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχίας)

Μια πολύ όμορφη και διαφορετική μουσική πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 20:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (πρώην Νομαρχίας)

Συγκεκριμένα σε συνεργασία με την Φιλαρμονική του Δήμου Λαγκαδά «Ορφέας» έχουνε ετοιμάσει μια μουσική βραδιά με εορταστικά τραγούδια, αλλά και τραγούδια από ένα μεγάλο μουσικό ρεπερτόριο.

 

AFISA_FILARMONIKHS_LAGADAΗ είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και πραγματικά αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσει κάποιος.

 

Για την φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Λαγκαδά θα πρέπει να πούμε ότι είναι μία από τις πιο παλιές φιλαρμονικές στο χώρο της Μακεδονίας. Η ίδρυση της χρονολογείται το 1936. Από τότε και για αρκετές δεκαετίες αποτελούσε μια μπάντα που συμμετείχε σε τοπικές μπάντα που συμμετείχε σε τοπικές γιορτές και εκδηλώσεις στην περιοχή του Λαγκαδά αλλά και στον ευρύτερο χώρο της βόρειας Ελλάδας.

 

Τα τελευταία χρόνια το ρεπερτόριο της εμπλουτίστηκε με κλασικά, ροκ, τζαζ, λάτιν αλλά και κινηματογραφικά μουσικά θέματα. Έχει δώσει συναυλίες στα πλαίσια του διεθνούς φεστιβάλ νεανικών ορχηστρών του δήμου Δέλτα, σε φεστιβάλ του Δήμου Κω, Δήμου Χαλκίδας, Δήμου Βριλησσίων και σε διάφορες άλλες μουσικές εκδηλώσεις Πανελλαδικά. Η δικαίωση των προσπαθειών και η αναγνώριση ήρθαν όταν η φιλαρμονική προσκλήθηκε από τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για να λάβει μέρος στο “Φεστιβάλ Χάλκινων Πνευστών” για το οποίο επιλέχθηκαν μόνο έξι ορχήστρες από όλη την Ελλάδα.

 

familyΑπό το 2000 την ορχήστρα διευθύνει ο αρχιμουσικός Ιωάννης Θεοδ. Ζωγραφίδης

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014

EYXES_PROTOXRONIAS_11Η διεύθυνση την εφημερίδας και οι συντελεστές της σας εύχονται ολόψυχα να έχετε υγεία για το νέο έτος 2014.

Τις θερμότερες ευχές μας σε όλους αυτούς που εμπιστεύτηκαν την διαφήμισή τους στην εφημερίδα μας.

ΓΛΕΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ

KATARRANKTES_REVEGION_1-1-2014KATARRANKTES_REVEGION_1-1-2014-1Το Κέντρο Καταρρακτών, σας προσκαλεί την Πρωτοχρονιά Τετάρτη 1-1-2014 και ώρα 21:00 να διασκεδάσουμε με την εκλεκτή παρέα του Πέτρου Παύλου και του επιτελείου του  , Μαίρη Καρακωστίδου και Τεό Μούλα. Σας περιμένει μια  βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη ,  τόσο από την καταπληκτική ορχήστρα, όσο και από την εξαιρετική κουζίνα του κέντρου.

Θα γίνει και κλήρωση δώρων.

Πλήρες μενού με άφθονο κρασί.

Τιμή 15 ευρώ
petkos_agras

2600 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

PINAKIDES_STH_DOY_EDESSASΣτην μοναδική ΔΟΥ του Νομού Πέλλας κατατέθηκαν μέχρι σήμερα το μεσημέρι 31-12-2013 πάνω από 2600 πινακίδες αυτοκινήτων.

Σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (και με το σύνολο των πινακίδων από τις ΔΟΥ που καταργήθηκαν και παραμένει μια με έδρα την Έδεσσα) φέτος ο αριθμός είναι διπλάσιος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tastv.gr.

Η κατάθεση πινακίδων θα συνεχιστεί αφού δόθηκε παράταση μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου 2014.

TASOS_VIDEO_2LAOS_KAI_KOLONAKIΕμείς θέλουμε να ρωτήσουμε τους αρμόδιους, πόσα εκατομμύρια ευρώ έχασε το υπουργείο οικονομικών (και θα συνεχίσει να χάνει) από φόρους καυσίμων και εισφορές τελών κυκλοφορίας (και όλα τα άλλα παρελκόμενα του αυτοκινήτου – συνεργεία- που δεν μπορούν να υπολογιστούν και χάθηκαν από την αγορά  , τα οποία και αυτά έχουν τον ανάλογο ΦΠΑ) από όλα αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία θα μείνουν σε ακινησία;

Σίγουρα οι αρμόδιοι δεν είναι χαζοί. Οπότε το μόνο λογικό συμπέρασμα που μπορεί να βγει από την παράλογη αυτή κατάσταση (γιατί είναι θέμα κοινή λογικής) είναι ότι θέλουν την χώρα με σκυμμένο το κεφάλι στα ξένα συμφέροντα, να την πουλήσουν, να την εξευτελίσουν, να την εξαφανίσουν.

ΤΟ ΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ ΣΤΗ ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

DOY_OURA_APO_KOSMOΜαζικές αιτήσεις των πολιτών πραγματοποιήθηκαν σήμερα 31-12-2013 στην ΔΥΟ Έδεσσας για να επιστραφεί η εισφορά αλληλεγγύης 2% και η εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011 για τα εισοδήματα από 1/1/2011 έως και 31/12/2013.

Οι αιτούντες ξεπέρασαν τους 500 οι οποίοι προσπαθούσαν να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου από την αίτησή τους αφού εξυπηρετούνταν μόνο από τρείς υπαλλήλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί σύλλογοι εκπαιδευτικών άλλα και άλλων εργαζομένων είχαν στείλει προωθητικά ηλεκτρονικά μηνύματα και είχαν αναρτήσει ενημερωτικά σημειώματα στους δικτυακούς τους τόπους. Το επείγον της όλης κίνησης έχει να κάνει με το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουμε παρέλευση της τριετίας οπότε και δε θα μπορούν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν την επιστροφή για την παρακράτηση του 2011.

familyΌσοι δεν προλάβουν να καταθέσουν την αίτηση, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τη νέα χρονιά και σ αυτή την περίπτωση θα κατοχυρώσουν το δικαίωμα μη παραγραφής μόνο για τα έτη 2012 και 2013. Με την εν λόγω αίτηση κατοχυρώνουν οι αιτούντες το δικαίωμα της μη παραγραφής για την παραπάνω τριετία σε περίπτωση που δικαιωθούν από τα δικαστήρια και επιστραφούν τα χρήματα.

Ακολουθεί η σχετική αίτηση του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Α Ι Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ: Δ.Ο.Υ …………………..

 

ΘΕΜΑ:

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΨΟΥΣ 2% ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ν.3896/2011»

 

ΟΝΟΜΑ: ………………………

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:………………..

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………….

 

Τ.Κ.:…………………………….

 

Α.Φ.Μ.:…………………………

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:…………………….

**********************

 

Παρακαλώ πολύ, όπως μου επιστρέψετε άμεσα την παρακρατηθείσα από τις μηνιαίες αποδοχές μου, ειδική εισφορά Αλληλεγγύης ύψους 2% του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 καθώς και την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ίδιου Νόμου που μου επιβλήθηκε παρανόμως, για τα εισοδήματα χρονικής περιόδου από 01-01-2011 έως και 31-12-2013.

Επειδή, οι ως άνω παρακρατήσεις τόσο από την μισθοδοσία μου, όσο και από την επιπρόσθετη φορολογία των ετήσιων εισοδημάτων μου είναι προδήλως παράνομες, καταχρηστικές, αντίκεινται σε διατάξεις του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, παρακαλώ πολύ όπως μου γνωρίσετε εγγράφως τον χρόνο και τον τρόπο είσπραξης εκ μέρους μου των ανωτέρω παρακρατηθέντων αποδοχών μου.

………… …., …./…./…..

Ο/Η Αιτ……

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ: TΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

eopyΑυλαία ρίχνει ο ΕΟΠΥΥ αφού το 2014 ο Οργανισμός θα λειτουργεί  με νέο καθεστώς και  χωρίς γιατρούς. Το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών και της κινητικότητας

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας στο προεδρείο της ΠΟΣΕΥΠ - ΕΟΠΥΥ και την διοίκηση του ΕΟΠΥΥτις επόμενες δέκα ημέρες καταργούνται όλες οι θέσεις προσωπικού στον ΕΟΠΥΥ. 
Όλοι οι εργαζόμενοι 8.691 θα μπουν σε καθεστώς κινητικότητας από την οποία εξαιρούνται 1.089 εργαζόμενοι (289 υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας, 203 των περιφερειακών υπηρεσιών, εννέα γιατροί και 88 υγειονομικοί υπάλληλοι).
Συστήνονται  θέσεις προσωπικού στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας, τις οποίες θα κληθούν να καλύψουν κατά προτεραιότητα γιατροί του ΕΟΠΥΥ, με την προυπόθεση να  κλείσουν τα ιδιωτικά ιατρεία τους.

Όσοι γιατροί αναλάβουν τις θέσεις αυτές θα διατηρήσουν το ύψος των σημερινών αποδοχών τους και θα έχουν την υποχρέσωση να εργάζονται καθημερινά για επτά ώρες.
Οι ανακοινώσεις αυτές  όμως του υφυπουργού υγείας κ.Μπέζα  προκάλεσαν την αντίδραση των γιατρών οι οποίοι ισχυρίσθηκαν  ότι το υπουργείο υγείας τους οδηγεί σε αυτό -απόλυση. 

sapountzis Στο σημείο αυτό ο αρμόδιος υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι  ''δεν οδηγούμε κανέναν σε αυτό-απόλυση. Αλλάζουμε τον ΕΟΠΥΥ από αγοραστή και πάροχο, μόνο σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας. Όλες οι δομές και οι οργανικές θέσεις που έχουν να κάνουν με την παροχή υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ θα μεταφερθούν στο ΕΣΥ, κάτω από τις Υγειονομικές Περιφέρειες. Και κάλεσε όποιον  θέλει  να τοποθετηθεί στον καινούργιο φορέα.''

ΠΗΓΗ:www.airetos.gr

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ZIRAAT ΚΑΤΑΣΧΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗ

Tourkikaskafi"ΕΙΣΒΟΛΗ" ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΤ

Η τουρκική τράπεζα Ziraat κατάσχει περιουσίες Ελλήνων σε Κομοτηνή και Ξάνθη

 

Η τουρκική τράπεζα Ziraat Bank προβαίνει σε κατασχέσεις περιουσιών Ελλήνων στην Κομοτηνή και την Ξάνθη που πήραν δάνειο και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην εξόφληση τους. Πρόκειται για «εισβολή» της Τουρκίας στην Ελλάδα με οικονομικά μέσα που στόχο έχει να κάνει τη Δυτική Θράκη αμφισβητούμενη περιοχή, «γκρίζα ζώνη» όπως τα Ίμια. Σειρά έχει η Ρόδος, αφού και εκεί διατηρεί υποκατάστημα. Και στις δύο περιοχές η Άγκυρα κάνει λόγο για ύπαρξη «τουρκικής» μειονότητας.

Κι όλα αυτά, με την ανοχή της κυβέρνησης η οποία συνεχίζει να παραμένει θεατής στην επέλαση της Ziraat στα Δωδεκάνησα, ενδεχομένως αύριο και σε άλλες «ευαίσθητες» περιοχές, ενώ είναι γνωστό πώς πίσω από τη τράπεζα βρίσκεται το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και η μυστική υπηρεσία ΜΙΤ.

LAOS_KAI_KOLONAKIΣύμφωνα με πληροφορίες και σχετικό δημοσίευμα του «Πρώτου Θέματος» στο υποθηκοφυλακείο της Κομοτηνής και της Ξάνθης έχουν κατατεθεί δεκάδες αιτήματα από την τουρκική τράπεζα Ziraat για κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων Ελλήνων χριστιανών που δανειοδοτήθηκαν από την τράπεζα, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η τουρκική τράπεζα δεν κάνει «παζάρια» με τους δανειολήπτες για μείωση των δόσεων με επιμήκυνση αποπληρωμής ή κάποιες άλλες διευκολύνσεις. Ιδίως όταν πρόκειται για Έλληνες προχωρά αμέσως στην εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στην κατάσχεση της υποθήκης. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτά αφορούν σε οικόπεδα και σπίτια ή άλλα οικήματα.

Αυτός ήταν και ο στόχος όταν το 2008 η τράπεζα άνοιγε καταστήματα σε Αθήνα, Κομοτηνή και Ξάνθη και προσέφερε δάνεια με επιτόκιο 3%, την ώρα που οι ελληνικές τράπεζες έδιναν με 10% και 12%. Η «εισβολή» της Τουρκίας στη Δυτική Θράκη με «άρμα» τη Ziraat.

Παρά τα χιλιάδες αιτήματα τα τελευταία χρόνια της κρίσης από Έλληνες η τράπεζα δεν έδινε δάνειο, καταναλωτικό, στεγαστικό ή επιχειρηματικό αν δεν υπήρχε υποθήκη. Βασική δε προυπόθεση ήταν ο δανειολήπτης να είναι από τη Δυτική Θράκη ή από τα Δωδεκάνησα. Για το λόγο αυτό άνοιξε και υποκατάστημα στη Ρόδο το 2011.

Τυχαίο; Καθόλου. Η Άγκυρα υποστηρίζει πώς υπάρχουν στις δύο αυτές περιοχές όχι μουσουλμανικές μειονότητες, αλλά «τουρκικές» και απώτερο σχέδιο της είναι να δημιουργήσει «γκρίζες ζώνες» εντός ελληνικών εδαφών, όπως πέτυχε στα Ίμια με την κρίση του 1996.

Αντί όμως για φρεγάτες, αεροσκάφη και κομάντος χρησιμοποιεί το χρήμα. Κάνει επέλαση στην Ελλάδα με «όπλα» τη Ziraat και τη Dogus, που αγόρασε τη μαρίνα του Φλοίσβου και θέλει να υψώσει την τουρκική σημεία, προ ημερών πήρε με άλλες εταιρείες τον Αστέρα της Βουλιαγμένης και έχει βάλει στόχο να πάρει όσες περισσότερες μαρίνες μπορεί.

«Εισβολή» Τούρκων δηλαδή από στεριά και θάλασσα.

Η Ziraat που έκανε την εμφάνιση της στην Ελλάδα το 2008 είναι η παλαιότερη τράπεζα της Τουρκίας και αποτελεί τη δεξαμενή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΜΙΤ στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες του κόσμου.

Παρά ταύτα η κυβέρνηση της άνοιξε την… πόρτα, επιτρέποντας στην Τουρκία να υλοποιεί τα σχέδια της, που δεν είναι ασφαλώς μόνο επιχειρηματικά, αλλά στρατηγικά για την κατάληψη εδαφών μέσω κατάσχεσης γαιών της Ελλάδας.

Ακόμη και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση αφήνει ανενόχλητη την τουρκική τράπεζα να κάνει τις επεκτατικές κινήσεις της σχεδιάζοντας να ανοίξει υποκαταστήματα και σε άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπως η Κώς.

Ο νόμος που λέει πώς τράπεζα εκτός Ευρωπαικής Ένωσης ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να υποθηκεύει ακίνητο σε παραμεθόριο περιοχή προκειμένου να παραχωρήσει στεγαστικό ή άλλης μορφής δάνειο και εν συνεχεία να το διεκδικήσει τι έχει γίνει κύριοι της κυβέρνησης;

Το αρμόδιο υπουργείο Εξωτερικών του κ. Βενιζέλου και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι γι’ αυτή την κατάσταση, όπως επίσης για την υποχωρητική στάση τους σε μία σειρά εθνικών θεμάτων.

Θεωρούν πως κάνουν πολιτική ανταλλάσσοντας χειραψίες με τους Ερντογάν και Νταβούτογλου, όταν αυτοί διεκδικούν το μισό Αιγαίο και θέλουν τουρκική τη Δυτική Θράκη μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Α, ρε… πατριώτες.

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

RBS: «ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗΝΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ»

TsiprasSamarasLΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ»

RBS: «Συγκυβέρνηση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ στήνει η τρόικα μετά τις ευρωεκλογές»

 

Συγκυβέρνηση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και άνοδο του Λαϊκού Συνδέσμου στο 15%-16% προβλέπει ανώτερο στέλεχος της Royal Bank of Scotland ότι θα προκύψει μετά τις ευρωεκλογές του Μαϊου.

Εκτιμά ότι η διαφορά μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ θα είναι τόσο μεγάλη που θα οδηγήσει τη χώρα σε εθνικές εκλογές ή κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή με έναν ιστορικό συμβιβασμό για τον οποίο εγκαίρως είχε προβλέψει το defencenet.gr

Ο αναλυτής της RBS είναι βέβαιος ότι μετά τις ευρωεκλογές η συγκυβέρνηση θα καταρρεύσει διότι η ΝΔ θα συμπιεστεί προς τα κα΄τω, και το ΠΑΣΟΚ θα είναι στο όριο "εξαέρωσης" δηλ. στο 3%.

MHLIONHH δήλωση αυτή (bankingnews.gr) που έγινε με αφορμή έκθεση της RBS που έγινε με αφορμή τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, καταδεικνύει ότι οι μέρες Σαμαρά έχουν τελειώσει και από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ θα ρίξει αρκετό νερό στο κρασί του, προκειμένου να υπάρξει μια βιώσιμη κυβέρνηση κεντροαριστερού - μνημονιακού "χρώματος".

«Στις οικονομικές μας αναλύσεις λαμβάνουμε υπόψη πολύ σοβαρά τις πολιτικές εξελίξεις και ειδικά το πολιτικό ρίσκο που ομολογουμένως στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Η κυβέρνηση Σαμαρά αποτελεί εγγύηση αυτή την χρονική στιγμή ότι οι απαιτήσεις της Τρόικα θα υλοποιηθούν.

Το σοκ όμως των ευρωεκλογών, δεν έχει εκτιμηθεί δεόντως.

Η ΝΔ θα υποστεί ισχυρή πίεση στα εκλογικά της αποτελέσματα.

Το ΠΑΣΟΚ που συγκυβερνά θα βρεθεί σε οριακά επίπεδα στο 3% με 5%.

Άρα η κυβέρνηση θα κλονιστεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ίσως να καταλάβει την πρώτη θέση ωστόσο ο μεγάλος νικητής θα είναι η Χρυσή Αυγή η οποία ίσως και να ξεπεράσει το 15% με 16% στις ευρωεκλογές όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας, με την ΝΔ να έχει δεχθεί ένα ισχυρό πολιτικό χτύπημα, τον ΣΥΡΙΖΑ να μην αυξάνει τα ποσοστά στον βαθμό που θα ήθελε, καθώς δεν μπορεί να δημιουργήσει ισχυρό ρεύμα υπέρ του και με το ΠΑΣΟΚ να ενταφιάζεται πολιτικά, η Χρυσή Αυγή θα προκαλέσει πολιτική τρικυμία.

Με τους Ανεξάρτητους Έλληνες αποδεκατισμένους και την ΔΗΜΑΡ σε καθεστώς φθοράς η μόνη λογική προοπτική που έχει η Ελλάδα είναι η μεγάλη συγκυβέρνηση ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ.
Όμως αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα ο Σαμαράς θα παραμείνει πρωθυπουργός.

Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα είναι πιθανό ο Σαμαράς να μην είναι πρωθυπουργός.

Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά τις ευρωεκλογές θα είναι ιστορικές.

Εκτιμούμε ότι και η ΕΕ δεν θα θέλει πολιτική αποσταθεροποίηση στην Ελλάδα.

Άπαξ και ο μεγάλος συνασπισμός υλοποιήθηκε στην Γερμανία γιατί όχι και στην Ελλάδα;»

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΘΕΡΙΖΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ !!!

oaedΟ εφιάλτης της ανεργίας των νέων καταγράφεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο σε έρευνα του εργατικού δυναμικού της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων.

Το γενικό ποσοστό αγγίζει το 27%, αλλά στους νέους αυτό υπερδιπλασιάζεται φθάνοντας στο 57,2%, με τον συνολικό αριθμό των ανέργων να ξεπερνάει τα 1,3 εκατομμύρια.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.635.905 άτομα και των ανέργων σε 1.345.387, ενώ το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 27,0%, αυξημένο κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 (24,8%).

Στην ίδια έρευνα οριακά βελτιωμένη είναι η εικόνα της ανεργίας σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με ποσοστό 27,1%, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά έχει αυξηθεί κατά 9,3% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2012.

Η καταγεγραμμένη συνολική απασχόληση σημειώνει μικρή άνοδο (0,1%) σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, γεγονός που οφείλεται στην ανοδική τάση του αριθμού τόσο των εργοδοτών (0,6%) όσο και των αυτοαπασχολουμένων (0,3%).

Αντίθετα, μπορεί η μισθωτή απασχόληση να μη συρρικνώθηκε και να παρέμεινε στάσιμη (αμελητέα υποχώρηση), η επικρατούσα όμως τάση έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του προηγούμενου τριμήνου (+1,8%). Δεν πρέπει ωστόσο να μας διαφεύγει ότι πρόκειται για το γ΄ τρίμηνο, στο οποίο αναμέναμε καλύτερα αποτελέσματα εξαιτίας της τουριστικής κίνησης.

Παρά το γεγονός ότι η ετήσια μεταβολή της απασχόλησης στον κλάδο του εμπορίου εμφάνισε για ακόμη ένα τρίμηνο αρνητικό πρόσημο (-2,1%), θα πρέπει να επισημανθεί πως η συγκεκριμένη πτώση είναι μικρότερης έντασης από την αντίστοιχη στο σύνολο της οικονομίας (-2,8%), ενώ η σύγκριση μεταξύ των γ΄ τριμήνων του 2012 και του 2011 (-10,8%) επιβεβαιώνει την επιβράδυνση του ρυθμού συρρίκνωσης στον κλάδο.

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των αυτοαπασχολουμένων στο εμπόριο, ο οποίος το γ΄ τρίμηνο του 2013 συρρικνώθηκε με μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό (-6,6%) σε σχέση με το σύνολο της χώρας (-0,3%).

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της μικρής υποχώρησης των αυτοαπασχολουμένων στο εμπόριο (-0,7%) την περίοδο γ΄ τρίμηνο-β΄ τρίμηνο του 2013 συγκριτικά με την οριακή αύξηση στο σύνολο της οικονομίας (0,3%).

Παράλληλα, ο ρυθμός συρρίκνωσης της μισθωτής απασχόλησης του κλάδου κατά το γ΄ τρίμηνο του 2013 ήταν μικρότερος (-2,6%) έναντι εκείνου στο σύνολο της οικονομίας (-3,3%). Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις έναν χρόνο πριν η μισθωτή απασχόληση στο εμπόριο σημείωνε μεγαλύτερη αναλογικά πτώση (-10,4%) σε σχέση με την αντίστοιχη στο σύνολο της οικονομίας (-9,6%).

Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν την απαρχή βασικών διαρθρωτικών μεταβολών στο ελληνικό εμπόριο, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να ευνοούν τις τάσεις συγκέντρωσης στο ελληνικό εμπόριο και την περιθωριοποίηση / απαξίωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Στην ουσία προωθείται ένα μοντέλο επικράτησης και λειτουργίας των μεγαλύτερων, από άποψη μεγέθους, εμπορικών επιχειρήσεων -με αύξηση εργοδοτών και συγκράτηση της πτώσης της μισθωτής απασχόλησης-, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των αυτοαπασχολουμένων, του πυρήνα δηλαδή του ελληνικού εμπορίου, συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την έντονα πτωτική του πορεία.

ΠΗΓΗ: http://www.zougla.gr

BILD: ΈΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; «ΌΧΙ» ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ 80%

akropoli_eu_simaies_551_355Bild: Έχει νόημα η προεδρία της Ε.Ε. από την Ελλάδα; «Όχι» απαντά το 80%

Διαδικτυακή δημοσκόπηση για το αν έχει νόημα η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κάνει η Bild και τα αποτελέσματα είναι χαρακτηστικά της γνώμης των Γερμανών για τη χώρα μας.

«Θα τα καταφέρουν πραγματικά οι Έλληνες;» είναι ο τίτλος άρθρου της Bild σχετικά με την ελληνική προεδρία που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου. Η εφημερίδα αναφέρεται ακόμη στο ενδεχόμενο διαδηλώσεων με αφορμή τις συναντήσεις των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στην Αθήνα.

DHMOSKOPHSH Το ερώτημα που τίθεται στους αναγνώστες της εφημερίδας είναι: «Η Ελλάδα στην Προεδρία της ΕΕ- έχει αυτό νόημα;» και με δύο πιθανές απαντήσεις: «Όχι! Η Ελλάδα πρέπει πρώτα να φροντίσει τα δικά της προβλήματα» και «Ναι! Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κίνητρο».

5.623 άνθρωποι έχουν ψηφίσει και το 80% επέλεξε την πρώτη επιλογή και το 20% τη δεύτερη...

 


BROUKLHS_2ΠΗΓΗ: http://www.newsit.gr

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

SYNTAXEISΑλλάζει δραματικά το σκηνικό για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους από τις αρχές του 2014, καθώς από την πρώτη του Γενάρη διαφοροποιείται ολόκληρο το υφιστάμενο καθεστώς συνταξιοδοτήσεων.

Οι περισσότερες αλλαγές αφορούν τους ασφαλισμένους που ενώ έχουν διανύσει το μεγαλύτερο τμήμα του ενεργού εργασιακού τους βίου, δεν έχουν θεμελιώσει ακόμα δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Οι βασικότερες αλλαγές που φέρνει το 2014 στο καθεστώς των συντάξεων αφορούν τόσο στην αύξηση των ορίων ηλικίας, στην παύση χορήγησης του ΕΚΑΣ σε όσους είναι κάτω των 65 ετών, αλλά και στο μεγάλο «μαχαίρι» που θα πέσει στις επικουρικές συντάξεις.

Αναλυτικότερα το πακέτο των αλλαγών στις συντάξεις, έτσι όπως τις παρουσιάζεται σε κυριακάτικη εφημερίδα είναι το εξής:

- Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες ασφαλισμένες του ΙΚΑ και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφάλειας.

- Αύξηση στα έτη που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε 7 το 2014, από 6 που ίσχυε μέχρι και φέτος.

- Παύση χορήγησης του ΕΚΑΣ για όσους είναι κάτω των 65 ετών.

- Μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης στο 2% για τον συντάξιμο χρόνο του 2013 και του 2014.

family- Μείωση, στο 73%, του ποσοστού αναπλήρωσης της σύνταξης των δημοσίων υπαλλήλων για το διάστημα από 1.1.2008 και μετά.

- Εφαρμογή του νέου μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό του εφάπαξ, γεγονός που θα οδηγήσει σε μειώσεις έως και 30%.

- Μείωση των επικουρικών συντάξεων συγκεκριμένων Ταμείων

- Μείωση στα επίπεδα του ΙΚΑ των ασφαλιστικών εισφορών σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, σύμφωνα με τον νόμο του 2008.

- Μεταφορά στον ΟΑΕΕ όσων ελεύθερων επαγγελματιών δραστηριοποιούνται σε κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων και οι οποίοι μέχρι σήμερα ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ.

- Είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ ανά μήνα, αντί για κάθε δίμηνο που ισχύει έως τώρα.


Read more: http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/387014/megales-allages-stis-syntaxeis-apo-tis-arhes-toy-etoys#ixzz2otIYTXCJ

ΠΗΓΗ: http://www.newsbomb.gr

Pages