....

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΝ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

epimelitirio_edessa

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δόθηκε εξάμηνη παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα :

''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των έργων και υποβολής αιτημάτων ολοκλήρωσης είναι πλέον η 13/01/2014, μη περιλαμβανόμενων εξάμηνων παρατάσεων που θα ληφθούν μέσω σχετικού αιτήματος της επιχείρησης.

Παράλληλα με την ίδια απόφαση εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των Οδηγού του Προγράμματος οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων των επιχειρήσεων, καθώς και την εκταμίευση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) προς αυτές.

Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής:

1) Το αίτημα 6μηνης παράτασης μπορεί να υποβληθεί το αργότερο πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (αντί για ένα μήνα πριν που ίσχυε ως σήμερα) και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί (εξοφλημένες δαπάνες συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Συνεπώς το αίτημα παράτασης πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 13/01/2014, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί το 30% του έργου, έως την ίδια ημερομηνία.

Επισημαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει και εγκριθεί για αίτημα 6μηνης παράτασης έως σήμερα, η ημερομηνία λήξης των έργων τους παραμένει η 13/01/2014 και σε περίπτωση που θα απαιτηθεί θα πρέπει να επανυποβάλλουν το αίτημα τους, το αργότερο έως τις 13/01/2014.

Επιπλέον επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει αίτημα παράτασης αλλά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις έως τις 13/06/2013 ή επιχειρήσεις των οποίων τα αιτήματα παράτασης δεν έχουν εξεταστεί, θα πρέπει να αποστείλουν στο φορέα μας επιστολή (με σφραγίδα επιχείρησης) με την οποία θα ζητούν την ακύρωση του αιτήματος παράτασης από το Πληροφοριακό Σύστημα ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες (αιτήματα ελέγχου κλπ)

2) Το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και οικονομικού Αντικειμένου μπορεί επίσης να υποβληθεί το αργότερο πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (αντί για ένα μήνα πριν που ίσχυε ως σήμερα) δηλαδή να υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 13/01/2014.

3) Τροποποιείται προς το ευνοϊκότερο η υποχρέωση των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για τη διατήρηση του προσωπικού. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τον μέσο όρο των θέσεων απασχόλησης (εκφραζόμενες σε ΕΜΕ)  είτε των ετών 2009/2010 είτε των ετών 2010/2011, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Συμπερασματικά, η επιχείρηση θα επιλέγει τη διετία κατά την οποία είχε μικρότερο μέσο όρο ΕΜΕ, ώστε ο στόχος απασχόλησης να είναι χαμηλότερος.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από την τροποποίηση. Την απόφαση και το αντίστοιχο ΦΕΚ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.e-kepa.gr/frontend/new.php?aid=1448&cid=149

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

Σχόλια - Facebook Comments