....

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ «WIN – WIN: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ERGANH

 

Σχέδιο Δράσης «WINWIN: Γυναίκες σε Δίκτυο, για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα»

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «WINWIN: Γυναίκες σε Δίκτυο, για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα», που υλοποίησαν το Κέντρο Εργάνη και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πρωταρχικός στόχος του Έργου, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2013, ήταν η βελτίωση των αναπτυξιακών μεγεθών και δεικτών μέσα από την αύξηση των ποσοστών της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας. Οι περιοχές παρέμβασης του Έργου ήταν στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και συγκεκριμένα: Φλώρινα, Πέλλα, Resen, Bitola, Κrusevo και Demir Hisar.

Η ομάδα στόχου του Έργου ήταν γυναίκες άνεργες, εργαζόμενες, επιχειρηματίες, μέλη γυναικείων συνεταιρισμών, γυναίκες που ζουν σε αγροτικές, ημι-αγροτικές περιοχές ή μικρά αστικά κέντρα και αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με την αγορά εργασίας.

Αντικειμενικός σκοπός του έργου ήταν η ένταξη της ομάδας στόχου σε δράσεις συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης και δικτύωσης. Η επαφή με γυναίκες στην περιοχή της παρέμβασης, αποτέλεσε αφορμή για την κατανόηση σε βάθος της τρέχουσας κατάστασης στους τομείς της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και των αιτιών που αποτρέπουν την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Κατά την έναρξη της υλοποίησης του Έργου οι υπηρεσίες προσφέρθηκαν, μέσω μιας κινητής μονάδας που εξυπηρετούσε τις περιοχές της Φλώρινας και της Πέλλας.

Τα αποτελέσματα των δράσεων του έργου Win – Win συνοψίζονται παρακάτω:

-          150 γυναίκες ενημερώθηκαν για δυνατότητες απασχόλησης, χρηματοδότησης, νομικές υπηρεσίες και σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων

-          60 γυναίκες καταρτίστηκαν με στόχο τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να εκπονήσουν αποτελεσματικά επιχειρησιακά σχέδια, που θα οδηγήσουν σε βιώσιμες επιχειρήσεις

-          60 γυναίκες εντάχθηκαν σε διαδικασία συμβουλευτικής, εστιάζοντας σε θέματα ενδυνάμωσης και αυτογνωσίας με στόχο τη δημιουργία επιχειρήσεων, καθώς και σε θέματα αιχμής για επιχειρηματίες (μάρκετινγκ, διαφήμιση, κοστολόγηση, πηγές χρηματοδότησης, ανάπτυξης πελατολογίου κλπ)

-          15 γυναίκες πέρασαν από τη διαδικασία αναδοχής από μέντορες (mentoring)

Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις:

-          Δημιουργήθηκε μια σειρά από επιστημονικά εργαλεία για την εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών

-          Μεταδόθηκε τεχνογνωσία από το Κέντρο Εργάνη, μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού των εταίρων από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Στήριξης Γυναικών

-          Πραγματοποιήθηκαν πλήθος διακρατικών συναντήσεων τόσο μεταξύ εκπροσώπων των εταίρων του έργου, όσο και μεταξύ γυναικών που εντάχθηκαν στις δράσεις του έργου και από τις δυο χώρες

-          Υλοποιήθηκαν 12 ενημερωτικά εργαστήρια σε Πέλλα και σε Φλώρινα και 6 στην Πρέσπα και στα Μπίτολα (F.Y.R.O.M)

-          Δημιουργήθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα για την επικοινωνία των εταίρων και ιστοσελίδα ειδικά για τη δημοσιοποίηση των δράσεων του έργου www.winwinproject.eu

-          Διεξήχθη έρευνα με στόχο τη χαρτογράφηση των αναγκών των γυναικών της περιοχής παρέμβασης που οδήγησε στην σύνταξη ειδικής μελέτης

Η ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης «WINWIN: Γυναίκες σε Δίκτυο, για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα» ανέδειξε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός Περιφερειακού Κέντρου Στήριξης Γυναικών. Ανάγκη που έρχεται να ικανοποιήσει η υλοποίηση, από το Κέντρο Εργάνη, ενός νέου Σχεδίου Δράσης στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Οι γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας δικτυώνονται. Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης των γυναικών στη Δυτική Μακεδονία» που θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2013, αλλά και του σχεδίου δράσης που θα υλοποιήσει ο Πολιτιστικός-Μορφωτικός-Λαογραφικός-Αθλητικός σύλλογος ‘Το σπίτι της γυναίκας νομού Φλώρινας’, με τίτλο «Το σπίτι της γυναίκας Φλώρινας ΣΕ ΔΡΑΣΗ». Και τα δύο έργα θα χρηματοδοτηθούν από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και  τις συμμετέχουσες χώρες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013. Η περίοδος υλοποίησής του θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο 2013. Οι εταίροι που συνεργάζονται και από τις δύο χώρες για την υλοποίηση του έργου είναι: το Κέντρο Εργάνη, συντονιστής φορέας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος του Resen και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ZUR και ZRAT.

Σχόλια - Facebook Comments