....

ΈΩΣ ΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

FROUTAΈως τις 24 Ιανουαρίου οι προσφορές για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων στα σχολεία

Μέχρι τις 24 Ιανουαρίου θα έχουν δικαίωμα να καταθέτουν τις προσφορές τους οι εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2013 - 2014. Σύμφωνα με τη διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού την οποία υπογράφει ο Υπουργός ΑΑΤ, η υλοποίηση του σχεδίου αφορά την αγορά, τυποποίηση, συσκευασία, μεταφορά και διανομή προϊόντων (μήλα, πορτοκάλια και φρουτοσαλάτες με αχλάδια, ροδάκινα και βερίκοκα σε φυσικό χυμό φρούτου), την προμήθεια της αφίσας του ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, και τη διανομή της για ανάρτηση στα σχολεία, καθώς και την προμήθεια και διανομή ενός τετραδίου για κάθε μαθητή που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

koukos2Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.114.745,76 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., και για τις δύο ζώνες ο οποίος θα καλυφθεί από κοινοτική χρηματοδότηση και από τις πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:

  • δαπάνες για την αγορά, τυποποίηση, συσκευασία 2.932.174,94 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
  • δαπάνες για μεταφορά και διανομή κατά ανώτατο ποσό 90.685,82 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α
  • δαπάνες για μέτρα επικοινωνίας (αφίσα και τετράδιο) κατά ανώτατο ποσό 91.885,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
  • Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) για την πρώτη ζώνη είναι 2.363.477,86 € και για τη δεύτερη ζώνη 751.267,90 ευρώ.

Ο ανάδοχος

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος πριν από την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, εάν η προσφορά αναφέρεται και στις δύο ζώνες. Σε περίπτωση που η προσφορά γίνεται για μία ζώνη, απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 10% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μιας ζώνης αντίστοιχα.

Η αρμόδια δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δύναται να προβεί σε μερική ή ολική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου βάσει των πορισμάτων ελέγχου και των σχετικών συμπληρωμένων υποδειγμάτων, από τα οποία βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου. Στην περίπτωση ένωσης Εταιρειών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο, ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ αορίστου χρόνου.

Δείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες

 

ΠΗΓΗ: http://www.agrotypos.gr

Σχόλια - Facebook Comments