....

ΔΕΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

DEYAEΜε απόφαση της ΔΕΥΑ Έδεσσας θα εφαρμοστούν κοινωνικά τιμολόγια στους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ευπαθείς ομάδες.

Όσοι κάτοικοι του Δήμου Έδεσσας ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες των απόρων, πολυτέκνων, τριτέκνων, μονογονεϊκών οικογενειών και ατόμων με αναπηρία άνω του 67% και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, παρακαλούνται να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Έδεσσας.

Οι άποροι απαλλάσσονται από κάθε τέλος και χρέωση για κατανάλωση ύδατος, οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρία έχουν μείωση 30%, ενώ οι τρίτεκνοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες έχουν μείωση 20%.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Έδεσσας.

 

LAOS_KAI_KOLONAKIΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Για την έκδοση Ειδικών Κοινωνικών Τιμολογίων για τις περιοριστικά αναφερόμενες ευπαθείς ομάδες των δημοτών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

 1. ΑΙΤΗΣΗ προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. για τη μείωση του λογαριασμού.
 2. Πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας ή του μισθωτηρίου συμβολαίου του υδρευόμενου ακινήτου.
 3. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω κατά περίπτωση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α. ΑΠΟΡΟΙ

 1. Εκκαθαριστικά δύο τελευταίων ετών και δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) τελευταίου έτους ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα ίδια έτη.
 2. Τελευταία δήλωση στοιχειών ακινήτων (Ε9) (εάν υπάρχει).
 3. Βιβλιάριο ανασφάλιστου (εάν υπάρχει).
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (εάν υπάρχει).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος προσώπου από αρμόδια αρχή) ότι ο/η αιτών/ούσα τη μείωση βρίσκεται σε κατάσταση απορίας και ότι το ετήσιο τεκμαρτό οικογενειακό του/ης εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία κατά τα δύο τελευταία έτη δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000,00 €.

(Ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε δύο έτη).

_ Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δημότες απαλλάσσονται από κάθε τέλος και από κάθε χρέωση κατανάλωσης ύδατος και δεν εκδίδεται λογαριασμός, η δε απαλλαγή αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του/ης αιτούντος/σας, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

 

Β. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 2. Πιστοποιητικό του κατά τόπο Σωματείου Πολυτέκνων ή Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
 3. Εκκαθαριστικά τριών τελευταίων ετών ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα ίδια έτη.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος προσώπου από αρμόδια αρχή) ότι ο/η αιτών/ούσα είναι πολύτεκνος και ότι το ετήσιο τεκμαρτό οικογενειακό του/ης εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία κατά τα τρία τελευταία έτη δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000,00 €, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% για κάθε ανήλικο τέκνο ή *εξαρτώμενο τέκνο οικογενείας.

(Ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε τρία έτη).

_ Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δημότες έχουν δικαίωμα μείωσης ποσοστού 30% επί του συνολικού ποσού του εκάστοτε εκδοθέντος λογαριασμού, η δε μείωση αυτή αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του/ης αιτούντος/σας, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

Γ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 2. Πιστοποιητικό του κατά τόπο Σωματείου Τριτέκνων (εφόσον είναι εγγεγραμμένοι).
 3. Εκκαθαριστικά δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα ίδια έτη.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος προσώπου από αρμόδια αρχή) ότι ο/η αιτών/ούσα είναι τρίτεκνος και ότι το ετήσιο τεκμαρτό οικογενειακό του/ης εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία κατά τα δύο τελευταία έτη δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000,00 €, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% για κάθε ανήλικο τέκνο ή *εξαρτώμενο τέκνο οικογενείας.

(Ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε δύο έτη).

_ Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δημότες έχουν δικαίωμα μείωσης ποσοστού 20% επί του συνολικού ποσού του εκάστοτε εκδοθέντος λογαριασμού, η δε μείωση αυτή αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του/ης αιτούντος/σας, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

Δ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 1. Εκκαθαριστικά δύο τελευταίων ετών ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα ίδια έτη.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος προσώπου από αρμόδια αρχή) ότι ο/η αιτών/ούσα τη μείωση είναι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας και ότι το ετήσιο τεκμαρτό οικογενειακό του/ης εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία κατά τα ανάλογα (κατά τις παρακάτω περιπτώσεις) τελευταία έτη δεν ξεπερνά το ποσό των 8.000,00 €, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20 % για κάθε ανήλικο τέκνο ή *εξαρτώμενο τέκνο οικογενείας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ απαιτείται :

α) σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου : i) τελεσίδικη δικαστική απόφαση του διαζυγίου και ii) το επικυρωμένο από το Δικαστήριο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, από το οποίο να φαίνεται ότι η επιμέλεια του/ων ανήλικου/ων τέκνου/ων ανατέθηκε στον/ην αιτούντα/σα τη μείωση.

(για αυτήν την περίπτωση απαιτείται ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε τρία έτη).

β) σε περίπτωση έκδοσης διαζυγίου κατ’ αντιδικία δικαστική απόφαση είτε ασφαλιστικών μέτρων (για αυτήν την περίπτωση απαιτείται ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε έτος), είτε τελεσίδικη (για αυτήν την περίπτωση απαιτείται ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε τρία έτη), από την οποία να φαίνεται ότι η επιμέλεια του/ων ανήλικου/ων τέκνου/ων ανατέθηκε στον/ην αιτούντα/σα τη μείωση.

γ) σε περίπτωση μη ύπαρξης γάμου, τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί ακούσιας αναγνώρισης τέκνου μη γεννηθέντος σε γάμο ή συμβολαιογραφική πράξη περί εκούσιας αναγνώρισης τέκνου μη γεννηθέντος σε γάμο (για αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών).

δ) σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας του ενός συζύγου, ληξιαρχική πράξη θανάτου του οικείου δήμου του άλλου συζύγου ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί κήρυξης σε αφάνεια του άλλου συζύγου, αντίστοιχα (για αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών).

ε) σε περίπτωση εγκλεισμού του ενός συζύγου σε σωφρονιστικό ή ψυχιατρικό κλπ. κατάστημα, βεβαίωση από το οικείο κατάστημα περί του εγκλεισμού αυτού (για αυτήν την περίπτωση απαιτείται ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε δύο έτη).

_ Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δημότες έχουν δικαίωμα μείωσης ποσοστού 20% επί του συνολικού ποσού του εκάστοτε εκδοθέντος λογαριασμού, η δε μείωση αυτή αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του/ης αιτούντος/σας, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

 

Ε. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ με ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΜΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ.

1) Εκκαθαριστικά τριών τελευταίων ετών ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τα ίδια έτη

2) Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση ή Απόφαση από πρωτοβάθμιο (τουλάχιστον) ασφαλιστικό φορέα ή όργανο, απ’ όπου να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας του/ης αιτούντος/ουσας τη μείωση

3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος προσώπου από αρμόδια αρχή) ότι ο/η αιτών/ούσα έχει το σχετικό ποσοστό αναπηρίας και ότι το ετήσιο τεκμαρτό οικογενειακό του/ης εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία κατά τα τρία τελευταία έτη δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000,00 €.

(Ανανέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών κάθε τρία έτη).

_ Οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή δημότες έχουν δικαίωμα μείωσης ποσοστού 30% επί του συνολικού ποσού του εκάστοτε εκδοθέντος λογαριασμού, η δε μείωση αυτή αφορά μόνο στην κύρια κατοικία του/ης αιτούντος/σας, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

 

*Ως εξαρτώμενο τέκνο οικογενείας νοείται:

α)Τέκνο φυσικό, θετό ή αναγνωρισθέν, που είναι άγαμο και δεν υπερβαίνει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος εφόσον φοιτά στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνο που φοιτά σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης, οι μειώσεις θα γίνονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής του, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας του.

β)Τέκνο των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής του και ο/η πρώην σύζυγος – άλλος γονέας δεν επιδοτείται για το τέκνο αυτό. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

γ)Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).

δ)Τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που δεν προσπερνά το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Σχόλια - Facebook Comments