....

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε στις κατ εξουσιοδότηση πράξεις της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ,

ενέκρινε τις αλλαγές για τα εισαγόμενα οπωροκηπευτικά.

Επί του θέματος ο κ Γ Πολυχρονάκης, ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS, δήλωσε : «Το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας, στην συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας  ενέκρινε χωρίς συζήτηση τις έντεκα κατ εξουσιοδότηση πράξεις για την νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), μεταξύ των οποίων και μία για τα φρούτα και τα λαχανικά που περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές για τον τομέα και που σχετίζονται με το σύστημα των τιμών εισόδου και τη λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών

Η κατ 'εξουσιοδότηση πράξη-κανονισμός για τα φρούτα και τα λαχανικά, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών, εισάγει αλλαγές  στο σύστημα των τιμών εισόδου των εισαγομένων οπωροκηπευτικών, καθιστώντας πιο αυστηρές και πιο αποτελεσματικές τις τελωνειακές διαδικασίες από ό, τι ήταν με το τρέχον σύστημα.

Οι μεταβολές του συστήματος των τιμών εισόδου οπωροκηπευτικών θα τεθο0ύν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2014.

Αυτό το νέο σύστημα θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλα τα φρούτα και τα λαχανικά που εισάγονται στην Ευρώπη από όλο τον κόσμο και  είναι σύμφωνο με τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα.

Ο Σύνδεσμός μας Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών Incofruit-Hellas υπεστήριζε και εξακολουθεί να πιστεύει ότι το σύστημα των τιμών εισόδου για τα οπωροκηπευτικά πρέπει να διατηρηθεί, δεδομένου ότι είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για τις αγορές. Αυτός ο μηχανισμός συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας σταθερότητας όσον αφορά στις τιμές των προϊόντων, σε όφελος των παραγωγών της Ε.Ε. Θα έπρεπε όμως να υπάρξουν βελτιώσεις του συστήματος προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητά του, να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό και αυστηρό και να παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην επιβολή των πρόσθετων τελωνειακών δασμών.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι με το υφιστάμενο σήμερα σύστημα ο εισαγωγέας μπορεί να επιλέξει για κάθε παρτίδα προϊόντων, το σύστημα εκτελωνισμού που εφαρμόζεται στην εγκατάσταση του, εκ των τριών δυνατοτήτων:

-µε την τιμή FOB των προϊόντων στην χώρα προέλευσης, αυξημένη µε τα έξοδα ασφάλισης, μεταφοράς κλπ ,

-µε τη δασμολογητέα αξία που συνεπάγεται «απαραίτητη σύσταση εγγύησης»

-µε την κατ’ αποκοπή αξία κατά την εισαγωγή.

Ένα μεγάλο ποσοστό των προϊόντων που φθάνουν στην Ε.Ε δασμολογείται µε βάση «την κατ’ αποκοπή αξία» κατά την εισαγωγή τους (ή δηλώνεται ότι προορίζεται προς πώληση για λογαριασμό του αποστολέα»). Στην Ελλάδα ,σχεδόν αποκλειστικά, ο προσδιορισμός των δασμών γίνεται µε βάση την κατ’ αποκοπή αξία, η οποία υπολογίζεται από την Επιτροπή κάθε εργάσιμη ημέρα για κάθε προέλευση βάση στοιχείων που στέλνουν τα Κ-Μ.

 Ο Σύνδεσμος µας προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερος έλεγχος των εισαγωγών και να εξασφαλιστεί ότι η τιμή εισόδου γίνεται σεβαστή χωρίς καταστρατηγήσεις είχε προτείνει:

-τη μείωση του αριθμού των δυνατοτήτων και των επιλογών που προσφέρονται για τα συστήματα εκτελωνισμού

-την υποχρέωση του εισαγωγέα να επιλέγει µια µόνο µμέθοδο για το σύνολο των εισαγωγών του καθ’ όλη την διάρκεια του εμπορικού έτους.

Επιπλέον επειδή οι αντιπροσωπευτικές αγορές αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό των οπωροκηπευτικών που εισάγονται και εκτελωνίζονται σ΄αυτές, οι τιμές που καθορίζονται για τις τιμές εισόδου ορισμένων προϊόντων και ορισμένης προέλευσης, π.χ. ντομάτες προέλευσης Μαρόκου και Τουρκίας κλπ, δεν συμφωνούν µε τις πραγματικές δαπάνες παραγωγής στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση και στην Ελλάδα ,οι οποίες έχουν αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια.

Κατά συνέπεια, το σύστημα έχει πάψει να επιτυγχάνει τους στόχους του και οι ευρωπαίοι παραγωγοί δεν απολαμβάνουν πλέον την απαιτούμενη προστασία έναντι των  εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό οι τιμές εισαγωγής ορισμένων προϊόντων να προσδιορίζονται από τον σταθμισμένο µέσο όρο όλων των κατηγοριών (Extra, I & II) της αξίας των συνολικών ποσοτήτων που εισάγονται βάσει των τιμολογίων που συνοδεύουν υποχρεωτικώς τα φορτία (είναι αντιπροσωπευτικότερο σύστημα).

Η ψηφισθείσα ρύθμιση, με την οποία ουσιαστικά περιορίζονται σε δύο οι επιλογές για τον εκτελωνισμό των εισαγομένων φρούτων και λαχανικών, θα βελτιώσει από 1η Οκτωβρίου 2014 την υφιστάμενη κατάσταση, πλην όμως εξακολουθούμε να ζητάμε, ως ανωτέρω, την αυστηροποίηση του συστήματος τιμών εισόδου οπωροκηπευτικών προς αποφυγή εισαγωγών σε τιμές dambing».

http://www.paseges.gr/

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments