..

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

:«6η Τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019 Απόφασης «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

 

Από την ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ανακοινώνεται η 6η τροποποίηση της αρ. 592/23-1-2019Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020», (υπ΄αριθμ.6734/14-10-2019 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ΑΔΑ:Ω6754653ΠΓ-ΛΗΨ) ως εξής:

 

Άρθρο 1

Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 «Πιστώσεις - Χρηματοδότηση» αντικαθίστανται ως εξής:

«2.Για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης, κατανέμονται σε βάρος του υπομέτρου 6.3 του ΠΑΑ 2014-2020 τα εξής ποσά ανά Περιφέρεια:

 

Α/Α

Περιφέρεια

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €

1

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

9.395.000

2

Κεντρικής Μακεδονίας

10.265.000

3

Δυτικής Μακεδονίας

4.061.000

4

Θεσσαλίας

6.923.000

5

Στερεάς Ελλάδος

6.444.000

6

Ηπείρου

3.821.000

7

Ιονίων Νήσων

2.144.000

8

Δυτικής Ελλάδος

6.204.000

9

Πελοποννήσου

7.389.000

10

Αττικής

2.383.000

11

Νοτίου Αιγαίου

2.144.000

12

Βορείου Αιγαίου

2.623.000

13

Κρήτης

6.204.000

ΣΥΝΟΛΟ

70.000.000

 

Άρθρο 2

Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 «Διοικητικός Έλεγχος Αιτήσεων Στήριξης» αντικαθίστανται ως εξής:

«3.Ο ανωτέρω διοικητικός έλεγχος διενεργείται από α΄ και β΄ αξιολογητή, ΠΕ γεωτεχνικούς ή ΤΕ Γεωπονίας. Ο α΄ διοικητικός έλεγχος διενεργείται από αξιολογητή υπάλληλο της οικείας ΔΑΟΚ. Σε περίπτωση έλλειψης ικανού αριθμού υπαλλήλων της οικείας ΔΑΟΚ, ο α΄ διοικητικός έλεγχος δύναται να διενεργηθεί και από αξιολογητές των υπολοίπων ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ή και από υπαλλήλους της ΔΑΟ της Περιφέρειας. Ο β΄ διοικητικός έλεγχος διενεργείται από αξιολογητή, υπάλληλο κάποιας από τις υπόλοιπες ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι άτομα που έχουν διενεργήσει τον α΄ διοικητικό έλεγχο της αίτησης στήριξης δεν συμμετέχουν στη β΄ αξιολόγηση που αφορά την συγκεκριμένη αίτηση

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments