......

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΪΔΟΥΡΑΣ

Τις προϋποθέσεις και τους όρους που πρέπει να ακολουθούνται κατά την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση γάλακτος ιπποειδών, μεταξύ αυτών και του γάλακτος γαϊδούρας, το οποίο κατευθύνεται για ανθρώπινη κατανάλωση ορίζει σχετική απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για μια απόφαση την οποία είχε ήδη προαναγγείλει ο κ. Χαρακόπουλος, ανακοινώνοντας ότι εξετάζεται η κατάρτιση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέπει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του γάλακτος όνου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ισχύουν τα εξής:  

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζεται το πλαίσιο το οποίο διέπει την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διάθεση γάλακτος ιπποειδών το οποίο προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και των προϊόντων αυτού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Κανόνες για την παραγωγή γάλακτος ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση

Άρθρο 3

Απαιτήσεις για την πρωτογενή παραγωγή

1. Για την εφαρμογή της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης όλες οι εκμεταλλεύσεις ιπποειδών παραγωγής γάλακτος της επικράτειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων τους, εγγράφονται, μετά από αίτηση του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης, σε μητρώα που τηρούν οι οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Τμήματα Κτηνιατρικής, των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Λεπτομέρειες εφαρμογής της εγγραφής των ζώων των εκμεταλλεύσεων ιπποειδών παραγωγής γάλακτος καθορίζονται με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

2. Το γάλα πρέπει να προέρχεται από εκμεταλλεύσεις ιπποειδών παραγωγής γάλακτος που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία και την ευζωία των ζώων, καθώς και για την υγιεινή των τροφίμων.

3. Σε ότι αφορά τα κριτήρια του νωπού γάλακτος ισχύουν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ, Τμήμα ΙΧ, Κεφάλαιο Ι, Παράγραφος ΙΙΙ 3 α ιι) του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004.

4. Οι εκμεταλλεύσεις ιπποειδών παραγωγής γάλακτος εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα τακτικών επίσημων ελέγχων του άρθρου 12 του Π.Δ. 79/2007 (A΄ 95).

Άρθρο 4

Απαιτήσεις για την επεξεργασία

1. Το γάλα υφίσταται θερμική επεξεργασία με αποτέλεσμα ισοδύναμο τουλάχιστο με αυτό της παστερίωσης (αρνητική δοκιμή της αλκαλικής φωσφατάσης).

2. Η επεξεργασία του γάλακτος πρέπει να πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Η επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει την παραγωγή παστεριωμένου γάλακτος, γάλακτος υψηλής παστερίωσης, συμπυκνωμένου γάλακτος, γάλακτος σε μορφή σκόνης, άλλων ειδών γάλακτος καθώς και διαφόρων γαλακτοκομικών προϊόντων (οξινισμένων προϊόντων γάλακτος, τυροκομικών κ.λπ.).

3. Είναι δυνατή η κατάψυξη του γάλακτος ιπποειδών εφόσον αυτό έχει υποστεί την απαραίτητη θερμική επεξεργασία.

4. Δίνεται η δυνατότητα παραγωγής γάλακτος ιπποειδών για ανθρώπινη κατανάλωση ή γαλακτοκομικών προϊόντων από αυτό, στην εκμετάλλευση ιπποειδών εφόσον η δραστηριότητα αυτή υπάγεται και συμμορφώνεται με τους «Εθνικούς Κανόνες – παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004».

5. Το γάλα ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση και τα προϊόντα αυτού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια του Κανονισμού (ΕΚ) 2073/2005.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις για τη διάθεση

1. Η επισήμανση του γάλακτος ιπποειδών για ανθρώπινη κατανάλωση και των γαλακτοκομικών προϊόντων αυτού καθώς και η χρήση του για την παρασκευή άλλων προϊόντων υπόκειται στην ισχύουσα γενική και ειδική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

2. Στη συσκευασία του γάλακτος ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση αναγράφονται οι ενδείξεις «Γάλα όνου» ή «Γάλα γαϊδούρας» ή «Γαϊδουρίσιο γάλα» ή «Γάλα φορβάδας» ανάλογα με το είδος του εκτρεφόμενου ιπποειδούς. Στην περίπτωση του κατεψυγμένου γάλακτος υπάρχει επιπλέον η ένδειξη «κατεψυγμένο».

3. Στη συσκευασία του γάλακτος ιπποειδών προς ανθρώπινη κατανάλωση και των προϊόντων αυτού επιτίθεται το σήμα αναγνώρισης της εγκεκριμένης εγκατάστασης παραγωγής γάλακτος – γαλακτοκομικών προϊόντων εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από «Εθνικούς Κανόνες – παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004».

4. Το γάλα μέχρι τη διάθεσή του στον τελικό καταναλωτή συντηρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαταράσσεται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής.

5. Ο προσδιορισμός της διάρκειας ζωής του είναι ευθύνη του παρασκευαστή.

6. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται οι όροι «φρέσκο» ή/και «παστεριωμένο» ισχύουν οι προβλέψεις του Π.Δ. 113/1999 (ΦΕΚ 115 A΄).

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Απόφαση για την αξιοποίηση του γάλακτος των ιπποειδών.pdf

http://www.agronews.gr

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments