....

ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ "ΛΟΥΚΕΤΑ" ΦΕΡΝΕΙ Η ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ

Το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών δόθηκε στη δημοσιότητα και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου δηλώνει: «Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία επιδιώκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διευκολύνει την επίτευξη ρύθμισης των συνολικών οφειλών των βιώσιμων επιχειρήσεων τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και προς το Δημόσιο. Στόχος είναι, μέσω της ορθολογικής διευθέτησης ή ακόμη και απομείωσης των χρεών τους, η συνέχιση της λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας και εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα το τραπεζικό σύστημα, ώστε να στηριχθεί συνολικά η οικονομία».

Προς ρύθμιση όλα τα χρέη

Για πρώτη φορά με μια διαδικασία εκτός δικαστηρίου, η επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές, αναφέρει το υπ. Οικονομίας.

Με τη συναίνεση της πλειοψηφίας (60%) των πιστωτών μπορεί να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση, η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία.

Με το νόμο αυτό θα μπορούν να γίνονται ρυθμίσεις και απομειώσεις οφειλών προς το Δημόσιο, δηλαδή σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων οι οποίες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους όσο και του δημοσίου το οποίο θα συνεχίσει να εισπράττει οφειλές από τις βιώσιμες επιχειρήσεις που δεν θα οδηγηθούν σε πτώχευση.

Επίσης, για πρώτη φορά, αξιολογείται η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης και διαμορφώνεται ένα πλάνο αποπληρωμής όλων των χρεών βάσει αυτής (και όχι αντιστρόφως, όπως γινόταν μέχρι σήμερα στην πράξη).

Αποκλείονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Στο νόμο αυτό μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου Κατσέλη.

Προϋπόθεση ένταξης στο νόμο είναι το υπό ρύθμιση χρέος να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ και να οι επιχειρήσεις να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-              έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016

-              έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016

-              έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες

-              έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης

-              έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν

-              έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κλπ)

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016.

Μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στο Νόμο αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή.

Οικονομικές προϋποθέσεις

Προϋπόθεση επιλεξιμότητας για τις μικρές επιχειρήσεις (που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα) είναι να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4.

Για τις μεγαλύτερες, που τηρούν διπλογραφικό σύστημα, προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι στις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή αίτησης να έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή θετική καθαρή θέση (equity).

120 δόσεις για Δημόσιο, Ταμεία

Στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης, χρέη στο Δημόσιο και στα Ταμεία ρυθμίζονται έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις και δίνεται δυνατότητα μερικής διαγραφής τους. Κατ’ εξαίρεση, όταν οι οφειλές ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ, επιτρέπεται ρύθμιση σε περισσότερες δόσεις.

Δεν επιτρέπεται, όμως, η διαγραφή βασικής οφειλής προς το Δημόσιο που αφορά περιοριστικά: α) φόρο προστιθέμενης αξίας, β) παρακρατούμενους φόρους, γ) ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο, είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8036 και η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00.

- Το υπουργείο Οικονομίας κατέθεσε για διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο
- “Άνθρακες” ο θησαυρός για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις
Από την άλλη σε μια από τις τρεις τελευταίες χρήσεις οδηγεί χιλιάδες επιχειρήσεις σε “λουκέτο”
- Ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση των προτεινόμενων ρυθμίσεων

“Ανθρακες” ο θησαυρός της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Ο όρος για κερδοφόρα μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις αποκλείει ντε φάκτο δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες στα χρόνια της κρίσης ήταν ζημιογόνες, αλλά με τη χρήση του συμβιβασμού και της ρύθμισης των χρεών θα μπορούσαν να είναι βιώσιμες. Και ως εκ τούτου τις καταδικάζει σε λουκέτο.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το νομοσχέδιο που το υπουργείο Οικονομίας κατέθεσε για διαβούλευση στις 5 το απόγευμα, διαβούλευση που θα διαρκέσει ως την Παρασκευή 3 Μαρτίου στις 2 το μεσημέρι.

Αναλυτικά σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, μπορούν να κάνουν χρήση οι επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που:

- Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε προς χρηματοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

- Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ

- Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του παρόντος νόμου, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4.

- Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του παρόντος νόμου, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις  (α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή (β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments