....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Για την ερχόμενη Τρίτη στις 4 μ.μ.  είναι προγραμματισμένη η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ΣΑλμωπίας. Μεταξύ των

θεμάτων είναι και ο ορισμός διοικήσεων σε νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του Δήμου. Τα θέματα:

 

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης Αλμωπίας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

 

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας(ΔΗ.ΚΕ.Α.) 

 

 

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (άρθρο 103 παρ. 4 Ν.3852/2010).

 

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

 

 

 1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αλμωπίας και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων, για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλμωπίας.

 

 

 1. Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την πενταετία 01/09/2014-31/08/2019, σύμφωνα με το άρθρο  246 του Ν.3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης)  

 

 1. Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 148/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, για την εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωματικών τους  ως μέλη για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

 

 

 1. Νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου Αλμωπίας  σε Τράπεζες

 

 1. Αίτηση της κας Καραπάνου Παντελίτσας συζ Χρήστου για μείωση μισθώματος των Δημοτικών κατασκευών – ευκολιών δασικής αναψυχής στην περιοχή «Δασάκι»

 

 

 1. Διαγραφή λανθασμένων εγγραφών σε βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους

 

 1. Αντικατάσταση μελών στις επιτροπές προμηθειών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα  άρθρα 28  του ΕΚΠΟΤΑ και του Δ.Κ.Κ. – Ν.3463/2006 και τροποποίηση της αρίθμ. 296/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.          

 

                         

 1. Ορισμός εκπροσώπων και αντικαταστατών  αυτών στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης  βεβαιώσεων του Δήμου Αλμωπίας  για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

 

 1. Καθορισμός του χρόνου κατάθεσης  δικαιολογητικών  για την ανανέωση των αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας του Δήμου Αλμωπίας.

 

 

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Αλμωπίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων- Αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 61.500,00 ευρώ για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2014.

 

 1. Τήρηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου και σύσταση επιτροπής.

 

 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2015.

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014

 

 

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας (ΔΗΚΕΑ), έτους 2014 (αρίθμ. 51/2014 Απόφαση Δ.Σ. ΔΗΚΕΑ)

 

 1. Μονοδρόμηση της οδού Ανδριανουπόλεως  στο κέντρο της Αριδαίας.(αρίθμ. 32/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

 

 1. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας (αρίθμ. 33/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

 1. Καθορισμός του τύπου του εκθετηρίου πωλούμενων προϊόντων  καθώς και της εμφάνισης–συμπεριφοράς  των πωλητών λαϊκών αγορών (αρίθμ. 34/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

 

23.                   Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την   καθαριότητα  των Λαϊκών Αγορών  του Δήμου Αλμωπίας και του τρόπου έκθεσης και πώλησης των προϊόντων(αρίθμ. 35/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

 1. Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης υποέργου 5 «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων και της εγκατάστασης  επεξεργασίας  λυμάτων οικισμού  Αριδαίας» της πράξης  (340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

 

 1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  με διαπραγμάτευση σε συνέχεια  του άγονου ανοιχτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού προμήθειας  λοιπών αναλώσιμων  ειδών παντοπωλείου (υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού ) για τις ανάγκες της Λουτρά Λουτρακίου  Δήμου Αλμωπίας Α.Ε., για ένα έτος. Επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση  και έκδοση σχετικής πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 

 1. Αποδοχή – Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι.

 

27.                   Απολογισμός – Τελική Έκθεση Αξιολόγησης   Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2011-2014

 

28.                   Τροποποίηση της αρίθμ.  324/25-10-2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην ανανέωση συνδρομής του Δήμου Αλμωπίας στην νομική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»

 

29.                   Τροποποίηση της αρίθμ. 138/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.

 

30.                   Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» που έχει έδρα στα Λουτρά Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments