....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29-11-2022

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την  Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6.00μ.μ.(18.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο    7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2022
2ο    Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας
3ο    Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2023
4ο     Προτάσεις και εισηγήσεις για ίδρυση συγχώνευση, προαγωγή υποβιβασμό και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης  Π.Ε.Πέλλας    για το σχολικό έτος 2023-2024
5ο     Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για το σχολικό έτος 2023-2024
6ο    Εξέταση αιτήματος της Προέδρου Γαρεφείου για παραχώρηση υπόγειας αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος Γαρεφείου για δημιουργία χώρου έκθεσης φωτογραφίας και λαογραφικών κειμηλίων.
7ο    Έγκριση της με αριθ. 35/2022 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Αλμωπίας περί Ρύθμισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Αλμωπίας
8ο    Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της  Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας

 

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη   29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

  7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας  – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους        2022

 

2

  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της ΤΚ Εξαπλατάνου

 

3

  Έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας και του Δήμου Αλμωπίας για το Υποέργο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» στην Πράξη «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

 

4

  Επικύρωση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ – ΟΜΑΔΑ Β – Γ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ , για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», συγκεκριμένα για την  ΟΜΑΔΑ :Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ (DOUBLE CAB) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ  PICKUP 4X4 και για την ΟΜΑΔΑ Γ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ   PICKUP ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ  ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ 4Χ4 ΜΟΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ»

 

5

  Έγκριση της με αρ. 43/2022 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.»

 

6

Έγκριση ή μη του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (Πρακτικό ΙΙ) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του δήμου Αλμωπίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Δια

7

Λήψη απόφασης Α)για έγκριση ή μη της ένστασης της εταιρείας "ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε." κατά της με αριθ. 290/2022 απόφασης χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης εργασιών και Β)για έγκριση ή μη χορήγησης 5ης παράτασης, για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ"

 

8

Λήψη απόφασης για την έγκριση του "Σχεδίου απόφασης διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων από τον οικονομικό φορέα «ALMOΤΕΚ Ι.Κ.Ε.» προς απόδειξη της αξιοπιστίας του", για αποστολή στη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016.

 

9

Έγκριση απόφασης Δημάρχου για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου – Μερική τροποποίηση της με αριθ. 350/2022 Απόφασης Ο.Ε.

 

10

Εξέταση αιτήματος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας έκτακτης χρηματοδότησης από τον Δήμο Αλμωπίας, για την τακτοποίηση των δαπανών θέρμανσης, ηλεκτρισμού και  τηλεπικοινωνιών. 

 

11

Εξέταση αιτήματος  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας έκτακτης χρηματοδότησης από τον Δήμο Αλμωπίας, για την τακτοποίηση των δαπανών θέρμανσης, ηλεκτρισμού.

 
 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments