..

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-2-2018

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 20 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00 (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
                             
                      
                
                
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
          Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο     2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για την   Αποδοχή απόφασης ένταξης Πράξεων με τίτλο "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Μικροχωρίου Πιπεριάς Δήμου Αλμωπίας", ”Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Σαρακηνών Δήμου Αλμωπίας" και "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Ίδας Δήμου Αλμωπίας"στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
2ο     3η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
3ο    Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄Τριμήνου  Δήμου Αλμωπίας, έτους 2018
4ο    Ορισμός εκπροσώπων, για την διαχείριση με την εφαρμογή τους των Τραπεζικών Λογαριασμών που τηρούνται στις τράπεζες Εθνική, Alplha Bank και Πειραιώς(εισήγηση Ο.Υ. με αρίθμ. 1362/24-1-2019)
5ο    Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
6ο     Διαγραφές οφειλών ΔΕΥΑ (εισηγήσεις Ο.Υ. aριθμ. 2830&2784/11-2-2019)
7ο    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016
8ο    Καθορισμός των κωδικών του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
9ο    Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄αρίθμ. Υπουργικής απόφ., αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη.
10ο    Τροποποίηση της αριθ. 338/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» Πρόσκληση IV με αριθμ. πρωτ. 40.411/02-08-2018 και τροποποίηση αυτής, στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» (και τροποποιήσεις).
11ο    «Τροποποίηση της αριθμ. 339/2018 με τίτλο «Απόφαση Δέσμευσης Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δήμου Αλμωπίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αλμωπίας 2016-2019 όταν αυτό τροποποιηθεί».
12ο    Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Ανακατασκευή γηπέδου Αριδαίας με φυσικό χλοοτάπητα“ στην με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκληση IV του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο “Κατασκευή και συντήρηση αθλητικών  εγκαταστάσεων των Δήμων” του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΠΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.
13ο    Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Κατασκευή και συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης στην Αλμωπία” στην με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκληση IV του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο “Κατασκευή και συντήρηση αθλητικών  εγκαταστάσεων των Δήμων” του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:6ΠΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.
14ο    Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αλμωπίας” στην με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση IV του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά  και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας” του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.
15ο    Έγκριση της μελέτης “Ανακατασκευή γηπέδου Αριδαίας με φυσικό χλοοτάπητα“ και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.
16ο    Έγκριση της μελέτης “Κατασκευή και συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης στην Αλμωπία”  και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.
17ο    Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη με τίτλο “Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην τκ Προμάχων” και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.
18ο    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου “ Κατασκευή σωληνωτών δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Εξαπλατάνου, Τ.Κ.Εξαπλατάνου, Μηλιάς, Κωνσταντίας, Χρυσής, Περίκλειας, Νότιας, Αρχαγγέλου”  
19ο    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κωνσταντίας, Μηλιάς του Δήμου Αλμωπίας”
20ο    Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων οικισμού Ριζοχωρίου στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
21ο    Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων οικισμού Σωσάνδρας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
22ο    Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων τκ Νότιας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
23ο    Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων τκ Σωσάνδρας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
24ο    Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων τκ Θεοδωρακείου στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
25ο    Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων τκ Όρμας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
26ο    Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων της δημοτικής κοινότητας Αριδαίας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.
27ο    Αποδοχή χρηματοδότησης του δήμου Αλμωπίας από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας» - 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019  
28ο    Έγκριση της μελέτης «Aποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση σε κτίριο του δήμου» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
29ο    Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής
30ο    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
31ο    Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
32ο    Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.
33ο     Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ Αριδαίας.
34ο    Ενημέρωση Δημοτικών Συμβούλων και Ο.Τ.Α. Περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας)
35ο    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου  με τον αναπληρωτή του, κατ' εφαρμογή του Ν.4486/17, άρθρο 16, για τη “Σύσταση  τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής ΤοΠΦΥ”
36ο    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας και αξιολόγησης  προσφορών, εκποίησης, εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων  ή κινητών πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019.
37ο    Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών  και αμφισβητήσεων  για το έτος 2019
38ο    Κατάργηση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου
39ο    Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση  ή μη επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου
40ο    Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

                          -3-


 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments