....

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ : ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18-11-2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή   18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1

Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 2022 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας.

 

2

Έγκριση για την διενέργεια προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με εσπευσμένη διαδικασία και με χρήση συντετμημένων προθεσμιών λόγω επειγουσών αναγκών

 

3

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση μελέτης , τεχνικών προδιαγραφών και όρων εκτέλεσης των συμβάσεων, και καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού  για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ , της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2022 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» με εκτιμώμενη αξία 127.801,91 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

4

  Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4782/2021 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων Τροποποίηση του τίτλου και των παρ.1,3,8,9,10 και 11 και προσθήκη παρ.12 στο άρθρο 221 του ν.4412/2016»

 

5

  Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο προς γνωμοδότηση αναφορικά με την αριθ. εισ.πρωτ.   18665/1-11-2022 εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία.

 

6

  Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο προς γνωμοδότηση αναφορικά με τις προδικαστικές προσφυγές με αριθ. ΓΑΚ 1488/2022 & ΓΑΚ 1483/2022 

 

7

Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης  ορισμένης από την ΟΕ του δήμου Αλμωπίας δικηγόρου, αναφορικά με τη διαγωνιστική  διαδικασία του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-Β΄ΦΑΣΗ. ΥΠΟΕΡΓΟ2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

 

8

Διαβίβαση της αριθ. πρωτ. 18856/3-11-2022 αίτησης για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες    πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 488/2021 απόφαση Ο.Ε.)

Δια

9

Διαβίβαση της αριθ. πρωτ. 18855/3-11-2022 αίτησης για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες   πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 150/2021 απόφαση Ο.Ε.)

 

10

Έγκριση επέκτασης του προγράμματος  μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ στον Δήμο Αλμωπίας

 

11

 Έγκριση της αριθ. 49/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α περί « έγκρισης της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΚΕ.Κ.Π-Α (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2022»

 

12

  Έγκριση της αριθ.  58/2022 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Η.Κ.Ε.Αλμωπίας περί «έγκρισης προϋπολογισμού   εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας Οικονομικού Έτους 2023»

 

13

Έγκριση της αριθ.  59/2022 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Η.Κ.Ε.Αλμωπίας περί «κατάρτισης και ψήφισης του Ετήσιου Σχεδίου  Δράσης   της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας Οικονομικού Έτους 2023»

 

14

Έγκριση της αριθ.  60/2022 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Η.Κ.Ε.Αλμωπίας περί «έγκρισης πίνακα στοχοθεσίας Έτους 2023»

 

 

Κατηγορία: 

Σχόλια - Facebook Comments